Poème-France.com

Poeme : Si Tu Ne Revien PasSi Tu Ne Revien Pas

Seul sur mon lit, du coin de mon oeil, une larme s’en va
Sautant de ma joue pour se suicider
Sur le drap qui l’absorbe comme un sable mouvant.

Fini notre histoire, mon paquet de clopes, le whisky coca
Il commendatore est venu chercher
Don Giovanni qui résiste mais, le suit pourtant.

J’ai déjà vu les étoiles en fixant très fort le plafond
J’ai même touché le soleil et la lune,
Tout m’était possible avec toi dans ma maison.

Qu’y-a-t-il mon amour, la-bas plus loin derrière l’horizon ?
Ici seul, sans crier, je me consume
Si tu ne reviens pas je brûlerai ma prison.

J’emporterai Mozart avec moi sans piano ni violons
Nous partirons sur les plus hautes dunes
Faire un grand opéra qui il portera ton nom.
(K)Maureen(K)

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

səl syʁ mɔ̃ li, dy kwɛ̃ də mɔ̃n- ɔεj, ynə laʁmə sɑ̃ va
sotɑ̃ də ma ʒu puʁ sə sɥiside
syʁ lə dʁa ki labsɔʁbə kɔmə œ̃ sablə muvɑ̃.

fini nɔtʁə istwaʁə, mɔ̃ pakε də klɔpə, lə wiski kɔka
il kɔmɑ̃datɔʁə ε vəny ʃεʁʃe
dɔ̃ ʒjɔvani ki ʁezistə mε, lə sɥi puʁtɑ̃.

ʒε deʒa vy lεz- etwaləz- ɑ̃ fiksɑ̃ tʁε fɔʁ lə plafɔ̃
ʒε mεmə tuʃe lə sɔlεj e la lynə,
tu metε pɔsiblə avεk twa dɑ̃ ma mεzɔ̃.

ki a til mɔ̃n- amuʁ, la ba plys lwɛ̃ dəʁjεʁə lɔʁizɔ̃ ?
isi səl, sɑ̃ kʁje, ʒə mə kɔ̃symə
si ty nə ʁəvjɛ̃ pa ʒə bʁyləʁε ma pʁizɔ̃.

ʒɑ̃pɔʁtəʁε mɔzaʁ avεk mwa sɑ̃ pjano ni vjɔlɔ̃
nu paʁtiʁɔ̃ syʁ lε plys-otə dynə
fεʁə œ̃ ɡʁɑ̃t- ɔpeʁa ki il pɔʁtəʁa tɔ̃ nɔ̃.