Poème-France.com

Poeme : Le PasséeLe Passée

Dans tout mes autres poemes,
Je parlé de mes ex comme des hommes,
Mais en faite cété que des gamins,
C anthony, mon copain ki é le vré homme depui mes debut en amours,
C le seul ki me prend komme je suis ! ! ! !
C le seul ki m aide ! ! !
C le seul ki maime autan ke je laime ! ! !
Et vue que samedi ca fera 1 moi ke je susi ac, je ve lui dire,
Ke je laime, joré pas du atendre 8 mois pr lui dire oui ! !
Alors anthony je t’aime ! !

Ps : noublie po nos fiancaille le 28 janvier 2005 ! ! !
(K)Maureen(K)

PostScriptum

c importan pour moi qu anthony le sache ! ! ! ! ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dɑ̃ tu mεz- otʁə- poəmə,
ʒə paʁle də mεz- εks kɔmə dεz- ɔmə,
mεz- ɑ̃ fεtə sete kə dε ɡamɛ̃,
se ɑ̃tɔni, mɔ̃ kɔpɛ̃ ki e lə vʁe ɔmə dəpɥi mε dəby ɑ̃n- amuʁ,
se lə səl ki mə pʁɑ̃ kɔmə ʒə sɥi ! ! !
se lə səl ki εm εdə ! ! !
se lə səl ki mεmə otɑ̃ kə ʒə lεmə ! ! !
e vɥ kə samədi ka fəʁa œ̃ mwa kə ʒə syzi ak, ʒə və lɥi diʁə,
kə ʒə lεmə, ʒɔʁe pa dy atɑ̃dʁə ɥi mwa pe εʁ lɥi diʁə ui ! !
alɔʁz- ɑ̃tɔni ʒə tεmə ! !

pe εs : nubli po no fjɑ̃kajə lə vɛ̃t- ɥi ʒɑ̃vje dø milə sɛ̃k ! ! !