Poème-France.com

Poeme : AnthoAntho

Antho, Antho c’est moi je sais,
Il y a des soirs comme ça où tout…
S’écroule autour de vous.
Sans trop savoir pourquoi toujours

Regarder devant soi
Sans jamais baisser les bras, je sais…
C’est pas le remède à tout,
Mais ’faut se forcer parfois…

Antho, Antho dépêche toi, on vit,
On ne meurt qu’une fois…
Et on n’a le temps de rien,
Que c’est déjà la fin mais…

C’est pas marqué dans les livres,
Que le plus important à vivre,
Est de vivre au jour le jour.
Le temps c’est de l’Amour…

Même, si je n’ai pas le temps,
D’assurer mes sentiments…
J’ai en moi, oh de plus en plus fort,
Des envies d’encore…

Tu sais, non, je n’ai plus à cœur,
De réparer mes erreurs ou de,
Refaire c’qu’est plus à faire :
Revenir en arrière…

Antho, j’ai fait le tour,
De tant d’histoires d’amour.
J’ai bien, bien assez de courage,
Pour tourner d’autres pages, sâche…

Que le temps nous est compté.
Faut jamais se retourner en se disant,
« Que c’est dommage,
D’avoir passé l’âge »

Antho, Antho t’encombre pas
De souvenirs, de choses comme ça.
Aucun regrêt ne vaut le coup
Pour qu’on le garde en nous…
(K)Maureen(K)

PostScriptum

ca jen ait pl1, en cour on invente bocoup de parodie de musike, mé elel ns ressemble ! ! ! ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɑ̃to, ɑ̃to sε mwa ʒə sε,
il i a dε swaʁ kɔmə sa u tu…
sekʁulə otuʁ də vu.
sɑ̃ tʁo savwaʁ puʁkwa tuʒuʁ

ʁəɡaʁde dəvɑ̃ swa
sɑ̃ ʒamε bεse lε bʁa, ʒə sε…
sε pa lə ʁəmεdə a tu,
mεsfo sə fɔʁse paʁfwa…

ɑ̃to, ɑ̃to depεʃə twa, ɔ̃ vit,
ɔ̃ nə məʁ kynə fwa…
e ɔ̃ na lə tɑ̃ də ʁjɛ̃,
kə sε deʒa la fɛ̃ mε…

sε pa maʁke dɑ̃ lε livʁə,
kə lə plysz- ɛ̃pɔʁtɑ̃ a vivʁə,
ε də vivʁə o ʒuʁ lə ʒuʁ.
lə tɑ̃ sε də lamuʁ…

mεmə, si ʒə nε pa lə tɑ̃,
dasyʁe mε sɑ̃timɑ̃…
ʒε ɑ̃ mwa, ɔ də plysz- ɑ̃ plys fɔʁ,
dεz- ɑ̃vi dɑ̃kɔʁə…

ty sε, nɔ̃, ʒə nε plysz- a kœʁ,
də ʁepaʁe mεz- eʁœʁz- u də,
ʁəfεʁə skε plysz- a fεʁə :
ʁəvəniʁ ɑ̃n- aʁjεʁə…

ɑ̃to, ʒε fε lə tuʁ,
də tɑ̃ distwaʁə damuʁ.
ʒε bjɛ̃, bjɛ̃ ase də kuʁaʒə,
puʁ tuʁne dotʁə- paʒə, saʃə…

kə lə tɑ̃ nuz- ε kɔ̃te.
fo ʒamε sə ʁətuʁne ɑ̃ sə dizɑ̃,
« kə sε dɔmaʒə,
davwaʁ pase laʒə »

ɑ̃to, ɑ̃to tɑ̃kɔ̃bʁə pa
də suvəniʁ, də ʃozə kɔmə sa.
okœ̃ ʁəɡʁε nə vo lə ku
puʁ kɔ̃ lə ɡaʁdə ɑ̃ nu…