Poème-France.com

Poeme : Pl1 De Petite Frape JoliesPl1 De Petite Frape Jolies

 • Main mouate =fidele
  Main froide=cœur chod
  Lamour c la joie detre2 la crainte detre 3
  Lamour c komme la grippe sa sattrape dehor ca fini o lit
  Par le peu k1 femme laisse voir a 1 homme lui donne lenvie de tt decouvrire ! ! !
  * Pk ne po pouvoir émé a tt age alors ke lon pe mourire a tt age ! ! ! !
(K)Maureen(K)

PostScriptum

jaime bien c frase é vs ! ! ! ! ? ? ? ? ! ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

asteʁiskə mɛ̃ muatə eɡal fidələ
asteʁiskə mɛ̃ fʁwadə eɡal kœʁ ʃɔd
asteʁiskə lamuʁ se la ʒwa dətʁə dø la kʁɛ̃tə dətʁə tʁwa
asteʁiskə lamuʁ se kɔmə la ɡʁipə sa satʁapə dəɔʁ ka fini o li
asteʁiskə paʁ lə pø ka œ̃ famə lεsə vwaʁ a œ̃n- ɔmə lɥi dɔnə lɑ̃vi də te te dəkuvʁiʁə ! ! !
asteʁiskə pe ka nə po puvwaʁ eme a te te aʒə alɔʁ kə lɔ̃ pə muʁiʁə a te te aʒə ! ! !