Poème-France.com

Poeme : Aimer C ComplikéAimer C Compliké

Aimer c’est compliqué
Pourquoi tant de haine dans tes yeux,
De regards injurieux,
Dès que je prononce un mot,
L’effet est désastreux…
Et pourtant tu m’aimes,
Je le sais,
Mais quand même
Je voudrais juste un peu de respect.
Même si je ne laisse rien paraître
Et que je fais la forte tête,
Au fond je souffre de ce mal-être.
Pitié arrêtons-nous,
Cessons ces comportements fous.
C’est plus qu’affligeant,
D’avoir ce genre de sentiments
Envers une personne qu’on appelle maman,
Oui toi ma mère,
Un être si cher,
Pourquoi tant de misère
Et de difficultés
À communiquer ?
J’aimerais tant pouvoir te parler,
Me confier,
Sans t’entendre me juger !
Même si c’est sous le coup de la colère,
Pour moi c’est l’enfer…
Je t’aime maman,
Et malgré tous nos problèmes
Je suis fière
Que tu sois ma mère.
(K)Maureen(K)

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

εme sε kɔ̃plike
puʁkwa tɑ̃ də-εnə dɑ̃ tεz- iø,
də ʁəɡaʁdz- ɛ̃ʒyʁjø,
dε kə ʒə pʁonɔ̃sə œ̃ mo,
lefε ε dezastʁø…
e puʁtɑ̃ ty mεmə,
ʒə lə sε,
mε kɑ̃ mεmə
ʒə vudʁε ʒystə œ̃ pø də ʁεspε.
mεmə si ʒə nə lεsə ʁjɛ̃ paʁεtʁə
e kə ʒə fε la fɔʁtə tεtə,
o fɔ̃ ʒə sufʁə də sə mal εtʁə.
pitje aʁεtɔ̃ nu,
sesɔ̃ sε kɔ̃pɔʁtəmɑ̃ fus.
sε plys kafliʒɑ̃,
davwaʁ sə ʒɑ̃ʁə də sɑ̃timɑ̃
ɑ̃vεʁz- ynə pεʁsɔnə kɔ̃n- apεllə mamɑ̃,
ui twa ma mεʁə,
œ̃n- εtʁə si ʃεʁ,
puʁkwa tɑ̃ də mizεʁə
e də difikylte
a kɔmynike ?
ʒεməʁε tɑ̃ puvwaʁ tə paʁle,
mə kɔ̃fje,
sɑ̃ tɑ̃tɑ̃dʁə mə ʒyʒe !
mεmə si sε su lə ku də la kɔlεʁə,
puʁ mwa sε lɑ̃fe…
ʒə tεmə mamɑ̃,
e malɡʁe tus no pʁɔblεmə
ʒə sɥi fjεʁə
kə ty swa ma mεʁə.