Poème-France.com

Poeme : Le TéléfoneLe Téléfone

On s’est parlés au téléphone.
Je parlais.
Tu m’écoutais et tu ne parlais pas beaucoup…
Je me posais des questions.
Je te demandais si tout allait bien et tu m’as répondu « oui » et à part que tu t’ennuyais.
J’étais triste car tu ne disais rien.
Ta voix n’était pas habituelle.
Elle était différente.
Je ne te reconnaissais même plus.
Tu m’avais l’air perdu.
Et tout d’un coup, tu m’as dit « je t’aime ».
Au début, je ne comprenais ces trois mots puisque tu me les avais prononcé très bas.
Mais tu me les as répété de plus en plus fort.
J’étais hyper touchée et ne pouvais pas croire de ce que tu venais de dire…
C’était un rêve et qui se réalisait ! …
Je ne pensais jamais que t’allais un jour me le dire au téléphone.
Et aujourd’hui, je me souviens toujours ta voix et ce moment au téléphone où j’éprouvais une intense émotion grâce à tes trois mots doux…
Je t’aimais aussi et je t’aime toujours encore.
(K)Maureen(K)

PostScriptum

avis ? ? ?


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɔ̃ sε paʁlez- o telefɔnə.
ʒə paʁlε.
ty mekutεz- e ty nə paʁlε pa boku…
ʒə mə pozε dε kεstjɔ̃.
ʒə tə dəmɑ̃dε si tut- alε bjɛ̃ e ty ma ʁepɔ̃dy « ui » εt a paʁ kə ty tɑ̃nyiε.
ʒetε tʁistə kaʁ ty nə dizε ʁjɛ̃.
ta vwa netε pa-abitɥεllə.
εllə etε difeʁɑ̃tə.
ʒə nə tə ʁəkɔnεsε mεmə plys.
ty mavε lεʁ pεʁdy.
e tu dœ̃ ku, ty ma dit « ʒə tεmə ».
o deby, ʒə nə kɔ̃pʁənε sε tʁwa mo pɥiskə ty mə lεz- avε pʁonɔ̃se tʁε ba.
mε ty mə lεz- a ʁepete də plysz- ɑ̃ plys fɔʁ.
ʒetεz- ipe tuʃe e nə puvε pa kʁwaʁə də sə kə ty vənε də diʁə…
setε œ̃ ʁεvə e ki sə ʁealizε ! …
ʒə nə pɑ̃sε ʒamε kə talεz- œ̃ ʒuʁ mə lə diʁə o telefɔnə.
e oʒuʁdɥi, ʒə mə suvjɛ̃ tuʒuʁ ta vwa e sə mɔmɑ̃ o telefɔnə u ʒepʁuvεz- ynə ɛ̃tɑ̃sə emɔsjɔ̃ ɡʁasə a tε tʁwa mo du…
ʒə tεmεz- osi e ʒə tεmə tuʒuʁz- ɑ̃kɔʁə.