Poème-France.com

Poeme : Tous Ces Mots ! ! ! ! !Tous Ces Mots ! ! ! ! !

Tous ces mots d’amour qui sont sortis de mon esprit
Ont été les choses les plus belles au monde.
Tous ces mots doux qui sont sortis de mon corps
Sont venus en regardant tes yeux brillants
Au coucher du soleil.
Tous ces mots tendres qui sont passés dans ma tête
Ont été pensés au moment où j’ai entendu ta voix.
Tous ces moments de sensualité entre tes bras
Ont été pour moi les plus belles histoires d’amour de ma vie.

Toutes ces choses qui sont sorties de mon cœur
Sont et seront toujours pour toi mon amour.
Je t’aime !
(K)Maureen(K)

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tus sε mo damuʁ ki sɔ̃ sɔʁti də mɔ̃n- εspʁi
ɔ̃ ete lε ʃozə lε plys bεlləz- o mɔ̃də.
tus sε mo du ki sɔ̃ sɔʁti də mɔ̃ kɔʁ
sɔ̃ vənysz- ɑ̃ ʁəɡaʁdɑ̃ tεz- iø bʁijɑ̃
o kuʃe dy sɔlεj.
tus sε mo tɑ̃dʁə- ki sɔ̃ pase dɑ̃ ma tεtə
ɔ̃ ete pɑ̃sez- o mɔmɑ̃ u ʒε ɑ̃tɑ̃dy ta vwa.
tus sε mɔmɑ̃ də sɑ̃sɥalite ɑ̃tʁə tε bʁa
ɔ̃ ete puʁ mwa lε plys bεlləz- istwaʁə damuʁ də ma vi.

tutə sε ʃozə ki sɔ̃ sɔʁti də mɔ̃ kœʁ
sɔ̃t- e səʁɔ̃ tuʒuʁ puʁ twa mɔ̃n- amuʁ.
ʒə tεmə !