Poème-France.com

Poeme : Avoir 14 Ans Sur Cette TerreAvoir 14 Ans Sur Cette Terre

Avoir 14 ans sur cette terre
Vivre dans un pays en guerre
Compter chaque fois que l’on rit
Ne plus savoir ce qu’est la vie
Douter en se couchant le soir
De pouvoir encore voir
Le soleil du lendemain
Tant pour son sort on craint
Haïr un homme comme jamais
Car il est cause de vos malheurs
Conjuguer « apprendre » à l’imparfait
Ne plus savoir ce qu’est le bonheur
Avoir 14 ans et se dire
Qu’il pourrait y avoir pire
Alors qu’à chaque seconde meurt
Un peu plus notre cœur
Parler du futur sans y croire
Ne connaître que des adieux
Envier ceux qui sont aux cieux
Ne plus savoir ce qu’est l’espoir
Avoir 14 ans dans ce monde là
Ce n’est pas mon choix
Mais je ne peux que me résigner
Et prier…
(K)Maureen(K)

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

avwaʁ katɔʁzə ɑ̃ syʁ sεtə teʁə
vivʁə dɑ̃z- œ̃ pεiz- ɑ̃ ɡeʁə
kɔ̃te ʃakə fwa kə lɔ̃ ʁit
nə plys savwaʁ sə kε la vi
dute ɑ̃ sə kuʃɑ̃ lə swaʁ
də puvwaʁ ɑ̃kɔʁə vwaʁ
lə sɔlεj dy lɑ̃dəmɛ̃
tɑ̃ puʁ sɔ̃ sɔʁ ɔ̃ kʁɛ̃
ajʁ œ̃n- ɔmə kɔmə ʒamε
kaʁ il ε kozə də vo malœʁ
kɔ̃ʒyɡəʁ « apʁɑ̃dʁə » a lɛ̃paʁfε
nə plys savwaʁ sə kε lə bɔnœʁ
avwaʁ katɔʁzə ɑ̃ e sə diʁə
kil puʁʁε i avwaʁ piʁə
alɔʁ ka ʃakə səɡɔ̃də məʁ
œ̃ pø plys nɔtʁə kœʁ
paʁle dy fytyʁ sɑ̃z- i kʁwaʁə
nə kɔnεtʁə kə dεz- adjø
ɑ̃vje sø ki sɔ̃t- o sjø
nə plys savwaʁ sə kε lεspwaʁ
avwaʁ katɔʁzə ɑ̃ dɑ̃ sə mɔ̃də la
sə nε pa mɔ̃ ʃwa
mε ʒə nə pø kə mə ʁeziɲe
e pʁje…