Poème-France.com

Poeme : La Pire RuptureLa Pire Rupture

Ca yé,
Samedi ca fesé 1mois et demi kon été a 2
Et le pire et arriver,
Lundi tu me demande 1 break et cette aprem tu me lache,
Je nes pas tro compri, car tu ma dabrod embrasser é prise ds tes bras ! ! !
Mes pk ? ? ? pour me calmer ? ? ? ? jen c rien ! ! ! !
Puis t uma di c fini jé pleuré tu ma repris ds tes bras et la je susi parti en te juran sur la tombe de mon pti frere ke je changeré car
La seul réson ki fé ke tu mé kitté c mon caractere, mais
Tu c c pas o bout de kasiment 2 mois kon se rend compte
Ke 7 personne a 1 sale caractere ! ! ! !
Mais 1 otre kestion me traccase pk ma tu di ke tu allé surement
Changé d avis ? ? ? ?
Ne seré tu pas cert1 de ta décision ? ? ?
Je nen c rien ! ! !
Je ne c vrément plu rien ! ! !
Devraije continuer de vivre ou pas ? ? ? ?
Jen c rien nn plu ! ! ! !
Bref on di ke la vie é 1 long fleure trankille, mé kan ya la cascade ki é devant on tombe é for bas ! ! ! !
(K)Maureen(K)

PostScriptum

anthony pk ma t ulaché ? ? ? ? ?


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ka ie,
samədi ka fəze œ̃ mwaz- e dəmi kɔ̃ ete a dø
e lə piʁə e aʁive,
lœ̃di ty mə dəmɑ̃də œ̃ bʁəak e sεtə apʁεm ty mə laʃə,
ʒə nəs pa tʁo kɔ̃pʁi, kaʁ ty ma dabʁɔd ɑ̃bʁase e pʁizə de εs tε bʁa ! ! !
mε pe ka ? ? ? puʁ mə kalme ? ? ? ʒεn se ʁjɛ̃ ! ! !
pɥi te yma di se fini ʒe pləʁe ty ma ʁəpʁi de εs tε bʁaz- e la ʒə syzi paʁti ɑ̃ tə ʒyʁɑ̃ syʁ la tɔ̃bə də mɔ̃ pti fʁəʁə kə ʒə ʃɑ̃ʒəʁe kaʁ
la səl ʁezɔ̃ ki fe kə ty me kite se mɔ̃ kaʁaktəʁə, mε
ty se se pa o bu də kazime dø mwa kɔ̃ sə ʁɑ̃ kɔ̃tə
kə sεt pεʁsɔnə a œ̃ salə kaʁaktəʁə ! ! !
mεz- œ̃n- ɔtʁə kεstjɔ̃ mə tʁakazə pe ka ma ty di kə ty ale syʁəmɑ̃
ʃɑ̃ʒe de avi ? ? ?
nə səʁe ty pa sεʁ œ̃ də ta desizjɔ̃ ? ? ?
ʒə nεn se ʁjɛ̃ ! ! !
ʒə nə se vʁemɑ̃ ply ʁjɛ̃ ! ! !
dəvʁεʒə kɔ̃tinɥe də vivʁə u pa ? ? ?
ʒεn se ʁjɛ̃ εn εn ply ! ! !
bʁεf ɔ̃ di kə la vi e œ̃ lɔ̃ flœʁə tʁɑ̃kijə, me kɑ̃ ia la kaskadə ki e dəvɑ̃ ɔ̃ tɔ̃bə e fɔʁ ba ! ! !