Poème-France.com

Slam : S. O. SS. O. S

Durant l’espace d’un instant tout a défilé, c’est comme un mauvais film qu’on va voir au ciné
Attends stop t’es passé en avance rapide il y’a surement des scènes que t’as du sauter
Alors histoire de comprendre tu rembobine vite fait
Tu veux savoir comment et le pourquoi de ce qui t’a tant changer

Alors tu remonte au début, t’appuies sur Play et tu te mets à regarder
Tu te revois en cour et la rentrée au lycée
Au début tout va bien t’as sus te faire apprécier
Tu as plein de potes et le sourire, tu prends le temps de rêver

Et puis un jour c’est un homme en noir qui vient te chercher
Même dans ton souvenir elle reste flou cette journée,
Flou le moment où ton cœur prend feu car il baisse les yeux
Flou l’instant où il t’annonce que ton père c’est tué parce qu’il avait tous perdu au jeu

On arrive au moment critique du film ou espérer ne sert à rien, où les larmes de l’héroïne coulent en vain.
Placée en foyer, changement de lycée, pas de nouvelles de tes amis et même de ton copain ;
T’essaye de lever la tête comme pour survivre jusqu’à demain
Tu te bats contre la haine, l’incompréhension et ton chagrin

Ensuite voilà le passage ou tu lances des S. O. S
Personne ne te vient en aide ils te laissent tous dans ta détresse
Petit à petit tu te laisses submerger par la tristesse
Tu regrettes le temps où ton père te disait « Ça vas s’arranger ma p’tite princesse. »

Tu te sens mal, ton père te manque, tes propres larmes t’énerves
Alors tant pis si ta vie s’arrête sur un coup de nerf
Tu as 16 ans et la vie devant toi mais une vie sans passé toi tu n’en veux pas
Tu te dis que tout te seras bien plus facile là-bas

Ton cœur se serre on arrive à la fin du film
Le THE END final ne se fera pas sans crime
Au fond comme une libération pour toi car on t’a pas proposé de deal
L’air te manque, à présent ta vie ne tient plus que à un fil

Mesdames et Messieurs, voici la fin, on y voit une jeune fille à qui vivre sembler vain
La vie est un bien précieux mais lourd à porter pour certains
La vie est un bien précieux mais bien trop lourd à porter pour certains

Je ne trouve pas ces personnes lâches seulement désespérées
Car je pense qu’il faut du courage, pour ce lever un matin ;
Et se dire « Je ne verrai pas le soleil demain… . . »
Mayum

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dyʁɑ̃ lεspasə dœ̃n- ɛ̃stɑ̃ tut- a defile, sε kɔmə œ̃ movε film kɔ̃ va vwaʁ o sine
atɑ̃ stɔp tε pase ɑ̃n- avɑ̃sə ʁapidə il ia syʁəmɑ̃ dε sεnə kə ta dy sote
alɔʁz- istwaʁə də kɔ̃pʁɑ̃dʁə ty ʁɑ̃bɔbinə vitə fε
ty vø savwaʁ kɔmɑ̃ e lə puʁkwa də sə ki ta tɑ̃ ʃɑ̃ʒe

alɔʁ ty ʁəmɔ̃tə o deby, tapɥi syʁ plε e ty tə mεtz- a ʁəɡaʁde
ty tə ʁəvwaz- ɑ̃ kuʁ e la ʁɑ̃tʁe o lise
o deby tu va bjɛ̃ ta sy tə fεʁə apʁesje
ty a plɛ̃ də pɔtəz- e lə suʁiʁə, ty pʁɑ̃ lə tɑ̃ də ʁεve

e pɥiz- œ̃ ʒuʁ sεt- œ̃n- ɔmə ɑ̃ nwaʁ ki vjɛ̃ tə ʃεʁʃe
mεmə dɑ̃ tɔ̃ suvəniʁ εllə ʁεstə flu sεtə ʒuʁne,
flu lə mɔmɑ̃ u tɔ̃ kœʁ pʁɑ̃ fø kaʁ il bεsə lεz- iø
flu lɛ̃stɑ̃ u il tanɔ̃sə kə tɔ̃ pεʁə sε tye paʁsə kil avε tus pεʁdy o ʒø

ɔ̃n- aʁivə o mɔmɑ̃ kʁitikə dy film u εspeʁe nə sεʁ a ʁjɛ̃, u lε laʁmə- də leʁɔinə kule ɑ̃ vɛ̃.
plase ɑ̃ fwaje, ʃɑ̃ʒəmɑ̃ də lise, pa də nuvεllə də tεz- amiz- e mεmə də tɔ̃ kɔpɛ̃,
tesεj də ləve la tεtə kɔmə puʁ syʁvivʁə ʒyska dəmɛ̃
ty tə ba kɔ̃tʁə la-εnə, lɛ̃kɔ̃pʁeɑ̃sjɔ̃ e tɔ̃ ʃaɡʁɛ̃

ɑ̃sɥitə vwala lə pasaʒə u ty lɑ̃sə dε εs. o. εs
pεʁsɔnə nə tə vjɛ̃ ɑ̃n- εdə il tə lεse tus dɑ̃ ta detʁεsə
pəti a pəti ty tə lεsə sybmεʁʒe paʁ la tʁistεsə
ty ʁəɡʁεtə lə tɑ̃z- u tɔ̃ pεʁə tə dizεt « sa va saʁɑ̃ʒe ma ptitə pʁɛ̃sεsə. »

ty tə sɑ̃s mal, tɔ̃ pεʁə tə mɑ̃kə, tε pʁɔpʁə- laʁmə- tenεʁvə
alɔʁ tɑ̃ pi si ta vi saʁεtə syʁ œ̃ ku də nεʁf
ty a sεzə ɑ̃ e la vi dəvɑ̃ twa mεz- ynə vi sɑ̃ pase twa ty nɑ̃ vø pa
ty tə di kə tu tə səʁa bjɛ̃ plys fasilə la ba

tɔ̃ kœʁ sə seʁə ɔ̃n- aʁivə a la fɛ̃ dy film
lə tə εnd final nə sə fəʁa pa sɑ̃ kʁimə
o fɔ̃ kɔmə ynə libeʁasjɔ̃ puʁ twa kaʁ ɔ̃ ta pa pʁɔpoze də dəal
lεʁ tə mɑ̃kə, a pʁezɑ̃ ta vi nə tjɛ̃ plys kə a œ̃ fil

medaməz- e mesjœʁ, vwasi la fɛ̃, ɔ̃n- i vwa ynə ʒənə fijə a ki vivʁə sɑ̃ble vɛ̃
la vi εt- œ̃ bjɛ̃ pʁesjø mε luʁ a pɔʁte puʁ sεʁtɛ̃
la vi εt- œ̃ bjɛ̃ pʁesjø mε bjɛ̃ tʁo luʁ a pɔʁte puʁ sεʁtɛ̃

ʒə nə tʁuvə pa sε pεʁsɔnə laʃə sələmɑ̃ dezεspeʁe
kaʁ ʒə pɑ̃sə kil fo dy kuʁaʒə, puʁ sə ləve œ̃ matɛ̃,
e sə diʁə « ʒə nə veʁε pa lə sɔlεj dəmɛ̃… »