Poeme-France : Lecture Écrit Suicide

Slam : S. O. S

Slam Suicide
Publié le 19/11/2011 18:41

L'écrit contient 466 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Mayum

S. O. S

Durant l’espace d’un instant tout a défilé, c’est comme un mauvais film qu’on va voir au ciné
Attends stop t’es passé en avance rapide il y’a surement des scènes que t’as du sauter
Alors histoire de comprendre tu rembobine vite fait
Tu veux savoir comment et le pourquoi de ce qui t’a tant changer

Alors tu remonte au début, t’appuies sur Play et tu te mets à regarder
Tu te revois en cour et la rentrée au lycée
Au début tout va bien t’as sus te faire apprécier
Tu as plein de potes et le sourire, tu prends le temps de rêver

Et puis un jour c’est un homme en noir qui vient te chercher
Même dans ton souvenir elle reste flou cette journée,
Flou le moment où ton cœur prend feu car il baisse les yeux
Flou l’instant où il t’annonce que ton père c’est tué parce qu’il avait tous perdu au jeu

On arrive au moment critique du film ou espérer ne sert à rien, où les larmes de l’héroïne coulent en vain.
Placée en foyer, changement de lycée, pas de nouvelles de tes amis et même de ton copain ;
T’essaye de lever la tête comme pour survivre jusqu’à demain
Tu te bats contre la haine, l’incompréhension et ton chagrin

Ensuite voilà le passage ou tu lances des S. O. S
Personne ne te vient en aide ils te laissent tous dans ta détresse
Petit à petit tu te laisses submerger par la tristesse
Tu regrettes le temps où ton père te disait « Ça vas s’arranger ma p’tite princesse. »

Tu te sens mal, ton père te manque, tes propres larmes t’énerves
Alors tant pis si ta vie s’arrête sur un coup de nerf
Tu as 16 ans et la vie devant toi mais une vie sans passé toi tu n’en veux pas
Tu te dis que tout te seras bien plus facile là-bas

Ton cœur se serre on arrive à la fin du film
Le THE END final ne se fera pas sans crime
Au fond comme une libération pour toi car on t’a pas proposé de deal
L’air te manque, à présent ta vie ne tient plus que à un fil

Mesdames et Messieurs, voici la fin, on y voit une jeune fille à qui vivre sembler vain
La vie est un bien précieux mais lourd à porter pour certains
La vie est un bien précieux mais bien trop lourd à porter pour certains

Je ne trouve pas ces personnes lâches seulement désespérées
Car je pense qu’il faut du courage, pour ce lever un matin ;
Et se dire « Je ne verrai pas le soleil demain… . . »
 • Pieds Hyphénique: S. O. S

  du=rant=les=pace=dun=ins=tant=tout=a=dé=fi=lé=cest=com=meun=mau=vais=film=quon=va=voir=au=ci=né 24
  at=tends=stop=tes=pas=sé=en=a=vance=ra=pi=de=il=ya=su=re=ment=des=s=cè=nes=que=tas=du=sau=ter 26
  a=lors=his=toi=re=de=com=pren=dre=tu=rem=bo=bi=ne=vi=te=fait 17
  tu=veux=sa=voir=com=ment=et=le=pour=quoi=de=ce=qui=ta=tant=chan=ger 17

  a=lors=tu=re=monteau=dé=but=tap=puies=sur=play=et=tu=te=mets=à=re=gar=der 19
  tu=te=re=vois=en=cour=et=la=ren=trée=au=ly=cée 13
  au=dé=but=tout=va=bien=tas=sus=te=fai=re=ap=pré=ci=er 15
  tu=as=plein=de=po=tes=et=le=sou=ri=re=tu=prends=le=temps=de=rê=ver 18

  et=puis=un=jour=cest=un=hom=me=en=noir=qui=vient=te=cher=cher 15
  mê=me=dans=ton=sou=ve=nir=el=le=res=te=flou=cet=te=jour=née 16
  flou=le=mo=ment=où=ton=cœur=prend=feu=car=il=bais=se=les=y=eux 16
  flou=lins=tant=où=il=tan=nonce=que=ton=pè=re=cest=tué=par=ce=quil=a=vait=tous=per=du=au=jeu 23

  on=ar=riveau=mo=ment=cri=ti=que=du=film=ou=es=pé=rer=ne=sert=à=rien=où=les=lar=mes=de=lhé=roï=ne=cou=lent=en=vain 30
  pla=cée=en=foyer=change=ment=de=ly=cée=pas=de=nou=vel=les=de=tes=a=mis=et=mê=me=de=ton=co=pain 25
  tes=saye=de=le=ver=la=tê=te=com=me=pour=sur=vi=vre=jus=quà=de=main 18
  tu=te=bats=con=tre=la=hai=ne=lin=com=pré=hen=si=on=et=ton=cha=grin 18

  en=sui=te=voi=là=le=pas=sa=ge=ou=tu=lan=ces=des=s=o=s 17
  per=son=ne=ne=te=vient=en=ai=de=ils=te=lais=sent=tous=dans=ta=dé=tresse 18
  pe=tit=à=pe=tit=tu=te=lais=ses=sub=mer=ger=par=la=tris=tesse 16
  tu=re=grettes=le=temps=où=ton=pè=re=te=di=sait=ça=vas=sar=ran=ger=ma=p=ti=te=prin=cesse 23

  tu=te=sens=mal=ton=pè=re=te=man=que=tes=pro=pres=lar=mes=té=ner=ves 18
  a=lors=tant=pis=si=ta=vie=sar=rê=te=sur=un=coup=de=nerf 15
  tu=as=seizeans=et=la=vie=de=vant=toi=mais=u=ne=vie=sans=pas=sé=toi=tu=nen=veux=pas 21
  tu=te=dis=que=tout=te=se=ras=bien=plus=fa=ci=le=là=bas 15

  ton=cœur=se=ser=re=on=ar=ri=ve=à=la=fin=du=film 14
  le=the=end=fi=nal=ne=se=fe=ra=pas=sans=cri=me 13
  au=fond=commeu=ne=li=bé=ra=tion=pour=toi=car=on=ta=pas=pro=po=sé=de=deal 19
  lair=te=man=que=à=pré=sent=ta=vie=ne=tient=plus=que=à=un=fil 16

  mes=dames=et=mes=sieurs=voi=ci=la=fin=on=y=voit=u=ne=jeu=ne=filleà=qui=vi=vre=sem=bler=vain 23
  la=vie=est=un=bien=pré=cieux=mais=lourd=à=por=ter=pour=cer=tains 15
  la=vie=est=un=bien=pré=cieux=mais=bien=trop=lourd=à=por=ter=pour=cer=tains 17

  je=ne=trou=ve=pas=ces=per=son=nes=lâ=ches=seu=le=ment=dé=ses=pé=rées 18
  car=je=pen=se=quil=faut=du=cou=ra=ge=pour=ce=le=ver=un=ma=tin 17
  et=se=di=re=je=ne=ver=rai=pas=le=so=leil=de=main 14
 • Phonétique : S. O. S

  dyʁɑ̃ lεspasə dœ̃n- ɛ̃stɑ̃ tut- a defile, sε kɔmə œ̃ movε film kɔ̃ va vwaʁ o sine
  atɑ̃ stɔp tε pase ɑ̃n- avɑ̃sə ʁapidə il ia syʁəmɑ̃ dε sεnə kə ta dy sote
  alɔʁz- istwaʁə də kɔ̃pʁɑ̃dʁə ty ʁɑ̃bɔbinə vitə fε
  ty vø savwaʁ kɔmɑ̃ e lə puʁkwa də sə ki ta tɑ̃ ʃɑ̃ʒe

  alɔʁ ty ʁəmɔ̃tə o deby, tapɥi syʁ plε e ty tə mεtz- a ʁəɡaʁde
  ty tə ʁəvwaz- ɑ̃ kuʁ e la ʁɑ̃tʁe o lise
  o deby tu va bjɛ̃ ta sy tə fεʁə apʁesje
  ty a plɛ̃ də pɔtəz- e lə suʁiʁə, ty pʁɑ̃ lə tɑ̃ də ʁεve

  e pɥiz- œ̃ ʒuʁ sεt- œ̃n- ɔmə ɑ̃ nwaʁ ki vjɛ̃ tə ʃεʁʃe
  mεmə dɑ̃ tɔ̃ suvəniʁ εllə ʁεstə flu sεtə ʒuʁne,
  flu lə mɔmɑ̃ u tɔ̃ kœʁ pʁɑ̃ fø kaʁ il bεsə lεz- iø
  flu lɛ̃stɑ̃ u il tanɔ̃sə kə tɔ̃ pεʁə sε tye paʁsə kil avε tus pεʁdy o ʒø

  ɔ̃n- aʁivə o mɔmɑ̃ kʁitikə dy film u εspeʁe nə sεʁ a ʁjɛ̃, u lε laʁmə- də leʁɔinə kule ɑ̃ vɛ̃.
  plase ɑ̃ fwaje, ʃɑ̃ʒəmɑ̃ də lise, pa də nuvεllə də tεz- amiz- e mεmə də tɔ̃ kɔpɛ̃,
  tesεj də ləve la tεtə kɔmə puʁ syʁvivʁə ʒyska dəmɛ̃
  ty tə ba kɔ̃tʁə la-εnə, lɛ̃kɔ̃pʁeɑ̃sjɔ̃ e tɔ̃ ʃaɡʁɛ̃

  ɑ̃sɥitə vwala lə pasaʒə u ty lɑ̃sə dε εs. o. εs
  pεʁsɔnə nə tə vjɛ̃ ɑ̃n- εdə il tə lεse tus dɑ̃ ta detʁεsə
  pəti a pəti ty tə lεsə sybmεʁʒe paʁ la tʁistεsə
  ty ʁəɡʁεtə lə tɑ̃z- u tɔ̃ pεʁə tə dizεt « sa va saʁɑ̃ʒe ma ptitə pʁɛ̃sεsə. »

  ty tə sɑ̃s mal, tɔ̃ pεʁə tə mɑ̃kə, tε pʁɔpʁə- laʁmə- tenεʁvə
  alɔʁ tɑ̃ pi si ta vi saʁεtə syʁ œ̃ ku də nεʁf
  ty a sεzə ɑ̃ e la vi dəvɑ̃ twa mεz- ynə vi sɑ̃ pase twa ty nɑ̃ vø pa
  ty tə di kə tu tə səʁa bjɛ̃ plys fasilə la ba

  tɔ̃ kœʁ sə seʁə ɔ̃n- aʁivə a la fɛ̃ dy film
  lə tə εnd final nə sə fəʁa pa sɑ̃ kʁimə
  o fɔ̃ kɔmə ynə libeʁasjɔ̃ puʁ twa kaʁ ɔ̃ ta pa pʁɔpoze də dəal
  lεʁ tə mɑ̃kə, a pʁezɑ̃ ta vi nə tjɛ̃ plys kə a œ̃ fil

  medaməz- e mesjœʁ, vwasi la fɛ̃, ɔ̃n- i vwa ynə ʒənə fijə a ki vivʁə sɑ̃ble vɛ̃
  la vi εt- œ̃ bjɛ̃ pʁesjø mε luʁ a pɔʁte puʁ sεʁtɛ̃
  la vi εt- œ̃ bjɛ̃ pʁesjø mε bjɛ̃ tʁo luʁ a pɔʁte puʁ sεʁtɛ̃

  ʒə nə tʁuvə pa sε pεʁsɔnə laʃə sələmɑ̃ dezεspeʁe
  kaʁ ʒə pɑ̃sə kil fo dy kuʁaʒə, puʁ sə ləve œ̃ matɛ̃,
  e sə diʁə « ʒə nə veʁε pa lə sɔlεj dəmɛ̃… »
 • Pieds Phonétique : S. O. S

  dy=ʁɑ̃=lεs=pasə=dœ̃=nɛ̃s=tɑ̃=tu=ta=de=fi=le=sε=kɔ=məœ̃=mo=vε=film=kɔ̃=va=vwaʁ=o=si=ne 24
  a=tɑ̃=stɔp=tε=pase=ɑ̃=na=vɑ̃=sə=ʁa=pi=də=il=i=a=sy=ʁə=mɑ̃=dε=sε=nə=kə=ta=dy=so=te 26
  a=lɔʁ=zis=twa=ʁə=də=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=ty=ʁɑ̃=bɔ=bi=nə=vi=tə=fε 17
  ty=vø=sa=vwaʁ=kɔ=mɑ̃=e=lə=puʁ=kwa=də=sə=ki=ta=tɑ̃=ʃɑ̃=ʒe 17

  a=lɔʁ=tyʁə=mɔ̃=təo=de=by=tap=ɥi=syʁ=plε=e=ty=tə=mεt=za=ʁə=ɡaʁ=de 19
  ty=tə=ʁə=vwa=zɑ̃=kuʁ=e=la=ʁɑ̃=tʁe=o=li=se 13
  o=de=by=tu=va=bj=ɛ̃=ta=sy=tə=fε=ʁə=a=pʁe=sj=e 16
  ty=a=plɛ̃=də=pɔ=tə=ze=lə=su=ʁi=ʁə=ty=pʁɑ̃=lə=tɑ̃=də=ʁε=ve 18

  e=pɥi=zœ̃=ʒuʁ=sε=tœ̃=nɔ=mə=ɑ̃=nwaʁ=ki=vj=ɛ̃=tə=ʃεʁ=ʃe 16
  mε=mə=dɑ̃=tɔ̃=su=və=niʁ=εl=lə=ʁεs=tə=flu=sε=tə=ʒuʁ=ne 16
  flu=lə=mɔ=mɑ̃=u=tɔ̃=kœʁ=pʁɑ̃=fø=kaʁ=il=bε=sə=lε=zi=ø 16
  flu=lɛ̃s=tɑ̃=u=il=ta=nɔ̃sə=kə=tɔ̃=pε=ʁə=sε=ty=e=paʁ=sə=kil=a=vε=tus=pεʁ=dy=o=ʒø 24

  ɔ̃=na=ʁivəo=mɔ=mɑ̃=kʁi=ti=kə=dy=film=u=εs=pe=ʁe=nə=sεʁ=a=ʁjɛ̃=u=lε=laʁ=mə=də=le=ʁɔ=i=nə=ku=le=ɑ̃=vɛ̃ 31
  plase=ɑ̃=fwa=je=ʃɑ̃=ʒə=mɑ̃=də=li=se=pa=də=nu=vεllə=də=tε=za=mi=ze=mε=mə=də=tɔ̃=kɔ=pɛ̃ 25
  te=sεj=də=lə=ve=la=tεtə=kɔ=mə=puʁ=syʁ=vi=vʁə=ʒys=ka=də=mɛ̃ 17
  tytə=ba=kɔ̃=tʁə=la-ε=nə=lɛ̃=kɔ̃=pʁe=ɑ̃=sjɔ̃=e=tɔ̃=ʃa=ɡʁɛ̃ 16

  ɑ̃s=ɥitə=vwa=la=lə=pa=sa=ʒə=u=ty=lɑ̃=sə=dε=εs=o=εsə 16
  pεʁ=sɔnə=nə=tə=vjɛ̃=ɑ̃=nε=də=il=tə=lε=se=tus=dɑ̃=ta=de=tʁεsə 17
  pə=ti=a=pə=ti=ty=tə=lε=sə=syb=mεʁ=ʒe=paʁ=la=tʁis=tεsə 16
  tyʁə=ɡʁε=tə=lə=tɑ̃=zu=tɔ̃=pε=ʁə=tə=di=zεt=sa=va=sa=ʁɑ̃=ʒe=ma=pti=tə=pʁɛ̃=sε=sə 23

  tytə=sɑ̃s=mal=tɔ̃=pε=ʁə=tə=mɑ̃=kə=tε=pʁɔ=pʁə=laʁ=mə=te=nεʁvə 16
  a=lɔʁ=tɑ̃=pi=si=ta=vi=sa=ʁε=tə=syʁ=œ̃=ku=də=nεʁf 15
  ty=a=sεzəɑ̃=e=la=vi=də=vɑ̃=twa=mε=zy=nə=vi=sɑ̃=pa=se=twa=ty=nɑ̃=vø=pa 21
  ty=tə=di=kə=tu=tə=sə=ʁa=bj=ɛ̃=plys=fa=si=lə=la=ba 16

  tɔ̃=kœ=ʁə=sə=se=ʁə=ɔ̃=na=ʁi=və=a=la=fɛ̃=dy=film 15
  lə=tə=εnd=fi=nal=nə=sə=fə=ʁa=pa=sɑ̃=kʁi=mə 13
  o=fɔ̃=kɔməy=nə=li=be=ʁa=sjɔ̃=puʁ=twa=kaʁ=ɔ̃=ta=pa=pʁɔ=po=ze=də=də=al 20
  lεʁ=tə=mɑ̃=kə=a=pʁe=zɑ̃=ta=vi=nə=tjɛ̃=plys=kə=a=œ̃=fil 16

  me=damə=ze=me=sjœʁ=vwa=si=la=fɛ̃=ɔ̃=ni=vwa=y=nə=ʒə=nə=fi=jəa=ki=vi=vʁə=sɑ̃=ble=vɛ̃ 24
  la=vi=ε=tœ̃=bj=ɛ̃=pʁe=sjø=mε=luʁ=a=pɔʁ=te=puʁ=sεʁ=tɛ̃ 16
  la=vi=ε=tœ̃=bjɛ̃=pʁe=sjø=mε=bjɛ̃=tʁo=luʁ=a=pɔʁ=te=puʁ=sεʁ=tɛ̃ 17

  ʒə=nə=tʁuvə=pa=sε=pεʁ=sɔ=nə=la=ʃə=sə=lə=mɑ̃=de=zεs=pe=ʁe 17
  kaʁʒə=pɑ̃=sə=kil=fo=dy=ku=ʁa=ʒə=puʁ=sə=lə=ve=œ̃=ma=tɛ̃ 16
  e=sə=di=ʁə=ʒə=nə=ve=ʁε=pa=lə=sɔ=lεj=də=mɛ̃ 14

Récompense

0
1
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/07/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.