Poème-France.com

Poeme : Souvenir De Ton DéçèsSouvenir De Ton Déçès

C’était en ce beau matin
Que la nouvelle a circulé
Cette fois pour elle c’était la fin
Elle a franchi ce défendu chemin

D’un coup tout s’arrête
Le monde ne tourne plus
Cette phrase résonne dans ma tête
« Elle c’est pendue »

Comment avait elle pu faire ça ?
Une si bonne amie à moi
A choisit de partir et me laisser là
Elle a laissé ce monde, quitter tout ça

Aujourd’hui triste anniversaire
D’une mort qui n’aurait pas eu lieu d’être
Comme chaques années au cimetière
Je pleure toutes les larmes de mon être

N’importe ou, où que tu sois
Pense tu encore à moi ?
Parce que moi je ne t’oublie pas
Et je voulais te dire encore une fois

Je t’aime à jamais Maria
Mel017

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

setε ɑ̃ sə bo matɛ̃
kə la nuvεllə a siʁkyle
sεtə fwa puʁ εllə setε la fɛ̃
εllə a fʁɑ̃ʃi sə defɑ̃dy ʃəmɛ̃

dœ̃ ku tu saʁεtə
lə mɔ̃də nə tuʁnə plys
sεtə fʁazə ʁezɔnə dɑ̃ ma tεtə
« εllə sε pɑ̃dɥə »

kɔmɑ̃ avε εllə py fεʁə sa ?
ynə si bɔnə ami a mwa
a ʃwazi də paʁtiʁ e mə lεse la
εllə a lεse sə mɔ̃də, kite tu sa

oʒuʁdɥi tʁistə anivεʁsεʁə
dynə mɔʁ ki noʁε pa y ljø dεtʁə
kɔmə ʃakz- anez- o simətjεʁə
ʒə plœʁə tutə lε laʁmə- də mɔ̃n- εtʁə

nɛ̃pɔʁtə u, u kə ty swa
pɑ̃sə ty ɑ̃kɔʁə a mwa ?
paʁsə kə mwa ʒə nə tubli pa
e ʒə vulε tə diʁə ɑ̃kɔʁə ynə fwa

ʒə tεmə a ʒamε maʁja