Poeme : Mon Petit Nicolas

Mon Petit Nicolas

Mon Nico adoré
Toi mon ami, le vrai
Comien de fois t’ais-je vu pleurer ?
Trop de fois pour dire la vérité

Tu sais il y’a bien mieu que cette fille
A cause d’elle tu souffres
Elle ne t’aimait pas, elle t’a trahi
Dans tes sentiments tu t’engouffres

Tu cherches un endroit ou pleurer
Mes bras sont la pour te consoler
Je ne veux pas te voir te dégrader
Ne pense plus à elle s’il te plait

La vie en a beaucoup d’autres à t’offrir
Crois moi tu dois vivre
Même si parfois il faut souffrir
Pense toujours à rester libre

Libre d’être en vie
De profiter de tes amis
Ne pas te dire que c’est finit
Sinon tu seras toujours mal comme ici

Je t’écris ces quelques lignes
Pour que tu saches que je serai toujours là
Peut être ne suis-je pas maligne
Mais crois moi je ferais tout ce que je peux pour toi

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mon Petit Nicolas

  mon=ni=co=a=do=ré 6
  toi=mon=a=mi=le=vrai 6
  co=mien=de=fois=tais=je=vu=pleu=rer 9
  trop=de=fois=pour=di=re=la=vé=ri=té 10

  tu=sais=il=ya=bien=mieu=que=cet=te=fille 10
  a=cau=se=del=le=tu=sou=ffres 8
  elle=ne=tai=mait=pas=el=le=ta=tra=hi 10
  dans=tes=sen=ti=ments=tu=ten=gou=ffres 9

  tu=cher=ches=un=en=droit=ou=pleu=rer 9
  mes=bras=sont=la=pour=te=con=so=ler 9
  je=ne=veux=pas=te=voir=te=dé=gra=der 10
  ne=pen=se=plus=à=el=le=sil=te=plait 10

  la=vie=en=a=beau=coup=dautres=à=tof=frir 10
  crois=moi=tu=dois=vi=vre 6
  mê=me=si=par=fois=il=faut=souf=frir 9
  pen=se=tou=jours=à=res=ter=li=bre 9

  li=bre=dê=tre=en=vie 6
  de=pro=fi=ter=de=tes=a=mis 8
  ne=pas=te=di=re=que=cest=fi=nit 9
  si=non=tu=se=ras=tou=jours=mal=comme=i=ci 11

  je=té=cris=ces=quel=ques=li=gnes 8
  pour=que=tu=saches=que=je=se=rai=tou=jours=là 11
  peut=ê=tre=ne=suis=je=pas=ma=li=gne 10
  mais=crois=moi=je=fe=rais=tout=ce=que=je=peux=pour=toi 13
 • Phonétique : Mon Petit Nicolas

  mɔ̃ niko adɔʁe
  twa mɔ̃n- ami, lə vʁε
  kɔmjɛ̃ də fwa tεs ʒə vy pləʁe ?
  tʁo də fwa puʁ diʁə la veʁite

  ty sεz- il ia bjɛ̃ mjø kə sεtə fijə
  a kozə dεllə ty sufʁə
  εllə nə tεmε pa, εllə ta tʁai
  dɑ̃ tε sɑ̃timɑ̃ ty tɑ̃ɡufʁə

  ty ʃεʁʃəz- œ̃n- ɑ̃dʁwa u pləʁe
  mε bʁa sɔ̃ la puʁ tə kɔ̃sɔle
  ʒə nə vø pa tə vwaʁ tə deɡʁade
  nə pɑ̃sə plysz- a εllə sil tə plε

  la vi ɑ̃n- a boku dotʁəz- a tɔfʁiʁ
  kʁwa mwa ty dwa vivʁə
  mεmə si paʁfwaz- il fo sufʁiʁ
  pɑ̃sə tuʒuʁz- a ʁεste libʁə

  libʁə dεtʁə ɑ̃ vi
  də pʁɔfite də tεz- ami
  nə pa tə diʁə kə sε fini
  sinɔ̃ ty səʁa tuʒuʁ mal kɔmə isi

  ʒə tekʁi sε kεlk liɲə
  puʁ kə ty saʃə kə ʒə səʁε tuʒuʁ la
  pø εtʁə nə sɥi ʒə pa maliɲə
  mε kʁwa mwa ʒə fəʁε tu sə kə ʒə pø puʁ twa
 • Syllabes Phonétique : Mon Petit Nicolas

  mɔ̃=ni=ko=a=dɔ=ʁe 6
  twa=mɔ̃=na=mi=lə=vʁε 6
  kɔ=mjɛ̃=də=fwa=tε=sə=ʒə=vy=plə=ʁe 10
  tʁo=də=fwa=puʁ=di=ʁə=la=ve=ʁi=te 10

  ty=sε=zil=i=a=bjɛ̃=mjøkə=sε=tə=fi=jə 11
  a=ko=zə=dεl=lə=ty=su=fʁə 8
  εllə=nə=tε=mε=pa=εl=lə=ta=tʁa=i 10
  dɑ̃=tε=sɑ̃=ti=mɑ̃=ty=tɑ̃=ɡu=fʁə 9

  ty=ʃεʁ=ʃə=zœ̃=nɑ̃=dʁwa=u=plə=ʁe 9
  mε=bʁa=sɔ̃=la=puʁ=tə=kɔ̃=sɔ=le 9
  ʒə=nə=vø=pa=tə=vwaʁ=tə=de=ɡʁa=de 10
  nə=pɑ̃=sə=plys=za=εl=lə=sil=tə=plε 10

  la=vi=ɑ̃=na=bo=ku=dotʁə=za=tɔ=fʁiʁ 10
  kʁwa=mwa=ty=dwa=vi=vʁə 6
  mε=mə=si=paʁ=fwa=zil=fo=su=fʁiʁ 9
  pɑ̃=sə=tu=ʒuʁ=za=ʁεs=te=li=bʁə 9

  li=bʁə=dε=tʁə=ɑ̃=vi 6
  də=pʁɔ=fi=te=də=tε=za=mi 8
  nə=pa=tə=di=ʁə=kə=sε=fi=ni 9
  si=nɔ̃=tysə=ʁa=tu=ʒuʁ=mal=kɔ=mə=i=si 11

  ʒə=te=kʁi=sε=kεl=kə=li=ɲə 8
  puʁkə=ty=sa=ʃə=kə=ʒə=sə=ʁε=tu=ʒuʁ=la 11
  pø=ε=tʁə=nə=sɥi=ʒə=pa=ma=li=ɲə 10
  mε=kʁwa=mwaʒə=fə=ʁε=tu=sə=kə=ʒə=pø=puʁ=twa 12

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/02/2006 02:32Mms

encore un ami qui as la chance de t’avoir !
bravo pour ton texte si agréable et sympathique.
bisous Mélanie

Poème Amitié
Publié le 16/09/2005 14:25

L'écrit contient 169 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Rondeau redoublé.

Poete : Mel017

Récompense

0
0
0