Poème-France.com

Poeme : Une Amitié En Paille !Une Amitié En Paille !

Tout ces moments passé
Tout a été gaché cette si belle amitié
Je t’ai adorer aimer
Mais tout a bien changer
Tu as a changé
J’ai changé
Je croyais que ce jour n’arrivais jamais
Mais aujourd’hui il est entamé
Notre amitié est rouillé
Je voudrais qu’elle redevienne ce qu’elle était
Mais bon tu as trop torché
Des moments inoubliables
Tu m’en a fait découvrir de très belle
Des choses que je n’oublierai jamais
A l’heure actuel je ne pense qu’a une chose
Que tt tout redevienne rose
Sache que tu étais mon meilleure amis
Le meilleure de toute ma vie
Je te souhaite que du bonheur
Tu le mérite sincèrement
Mais la c’est sans moi
Essaye de ne pas m’effacer totalement
Avec ses quelques mots je te dis Bye Bye
Méla_De_Toi

PostScriptum

C’est la vie !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tu sε mɔmɑ̃ pase
tut- a ete ɡaʃe sεtə si bεllə amitje
ʒə tε adɔʁe εme
mε tut- a bjɛ̃ ʃɑ̃ʒe
ty a a ʃɑ̃ʒe
ʒε ʃɑ̃ʒe
ʒə kʁwajε kə sə ʒuʁ naʁivε ʒamε
mεz- oʒuʁdɥi il εt- ɑ̃tame
nɔtʁə amitje ε ʁuje
ʒə vudʁε kεllə ʁədəvjεnə sə kεllə etε
mε bɔ̃ ty a tʁo tɔʁʃe
dε mɔmɑ̃z- inubljablə
ty mɑ̃n- a fε dekuvʁiʁ də tʁε bεllə
dε ʃozə kə ʒə nubljəʁε ʒamε
a lœʁ aktɥεl ʒə nə pɑ̃sə ka ynə ʃozə
kə te te tu ʁədəvjεnə ʁozə
saʃə kə ty etε mɔ̃ mεjəʁə ami
lə mεjəʁə də tutə ma vi
ʒə tə suεtə kə dy bɔnœʁ
ty lə meʁitə sɛ̃sεʁəmɑ̃
mε la sε sɑ̃ mwa
esεj də nə pa mefase tɔtaləmɑ̃
avεk sε kεlk mo ʒə tə di bi bi