Poème-France.com

Poeme : J’Aimerais Être…J’Aimerais Être…

J’aimerais être…
J’aimerais être ton parfum pour m’inprégnier en toi,
Sentir la chaleur de ton coprs se dérober sous mes doigts,
J’aimerais être ton pull pour être coller à toi,
Sentir la douceur de ta peau et être serrée contre toi,
J’aimerais être ta voix pour t’entendre me dire ’je t’aime’,
Avec tant de bonheur qui te viendrais droit du cœur,
J’aimerais être ton cœur pour faire partie de toi,
Te permettre de vivre et de mourir avec moi,
J’aimerais être ton âme pour être à l’intérieur de toi,
Te découvrir entièrement en me prelassant dans tes bras sans même que tu t’en aperçois,
J’aimerais être ton enfant que tu serrais dans tes bras,
Te jurant que dorénavant aucun mal ne lui arriverait.
Oh, j’aimerais tant que tu sois là, que tu existes pôur de vrai,
Et non par le biais d’une douce rêveuse qui n’attends que toi.
Mélanie_11900

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒεməʁεz- εtʁə…
ʒεməʁεz- εtʁə tɔ̃ paʁfœ̃ puʁ mɛ̃pʁeɲje ɑ̃ twa,
sɑ̃tiʁ la ʃalœʁ də tɔ̃ kɔpʁ sə deʁɔbe su mε dwa,
ʒεməʁεz- εtʁə tɔ̃ pyl puʁ εtʁə kɔle a twa,
sɑ̃tiʁ la dusœʁ də ta po e εtʁə seʁe kɔ̃tʁə twa,
ʒεməʁεz- εtʁə ta vwa puʁ tɑ̃tɑ̃dʁə mə diʁəʒə tεmə,
avεk tɑ̃ də bɔnœʁ ki tə vjɛ̃dʁε dʁwa dy kœʁ,
ʒεməʁεz- εtʁə tɔ̃ kœʁ puʁ fεʁə paʁti də twa,
tə pεʁmεtʁə də vivʁə e də muʁiʁ avεk mwa,
ʒεməʁεz- εtʁə tɔ̃n- amə puʁ εtʁə a lɛ̃teʁjœʁ də twa,
tə dekuvʁiʁ ɑ̃tjεʁəmɑ̃ ɑ̃ mə pʁəlasɑ̃ dɑ̃ tε bʁa sɑ̃ mεmə kə ty tɑ̃n- apεʁswa,
ʒεməʁεz- εtʁə tɔ̃n- ɑ̃fɑ̃ kə ty seʁε dɑ̃ tε bʁa,
tə ʒyʁɑ̃ kə dɔʁenavɑ̃ okœ̃ mal nə lɥi aʁivəʁε.
ɔ, ʒεməʁε tɑ̃ kə ty swa la, kə ty εɡzistə poyʁ də vʁε,
e nɔ̃ paʁ lə bjε dynə dusə ʁεvøzə ki natɑ̃ kə twa.