Poème-France.com

Poeme : OubliOubli

Oubli
Alors que le temps défilent,
Je sens la mélancolie m’envahire,
Mon esprit ne pensant qu’à toi,
Je me tourne vers cette fenêtre,
Où es-tu ? Que fais-tu ?
Je vois devant moi cette pluie,
Tombant des cieux, inondant tout sur son passage,
Laissant autour d’elle ses traces,
Chaque goutte qui s’écoule,
Chaque larme qui naît en moi,
Chaque frisson qui me parcours le corps,
Tout ce que je ressens,
Tout ce que je fais,
Me fais songer à nous,
A ce qu’il s’est passé,
Je ne puis m’empêcher de regretter,
Je sais qu’il n’y a plus d’espoir,
J’aimerais pouvoir effacer ma mémoire,
Mais cela m’est impossible,
Il n’y a plus rien à faire,
Et tu ne sera jamais que je t’aime.
Mélanie_11900

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ubli
alɔʁ kə lə tɑ̃ defile,
ʒə sɑ̃s la melɑ̃kɔli mɑ̃vaiʁə,
mɔ̃n- εspʁi nə pɑ̃sɑ̃ ka twa,
ʒə mə tuʁnə vεʁ sεtə fənεtʁə,
u ε ty ? kə fε ty ?
ʒə vwa dəvɑ̃ mwa sεtə plɥi,
tɔ̃bɑ̃ dε sjø, inɔ̃dɑ̃ tu syʁ sɔ̃ pasaʒə,
lεsɑ̃ otuʁ dεllə sε tʁasə,
ʃakə ɡutə ki sekulə,
ʃakə laʁmə ki nε ɑ̃ mwa,
ʃakə fʁisɔ̃ ki mə paʁkuʁ lə kɔʁ,
tu sə kə ʒə ʁəsɛ̃,
tu sə kə ʒə fε,
mə fε sɔ̃ʒe a nu,
a sə kil sε pase,
ʒə nə pɥi mɑ̃pεʃe də ʁəɡʁεte,
ʒə sε kil ni a plys dεspwaʁ,
ʒεməʁε puvwaʁ efase ma memwaʁə,
mε səla mεt- ɛ̃pɔsiblə,
il ni a plys ʁjɛ̃ a fεʁə,
e ty nə səʁa ʒamε kə ʒə tεmə.