Poème-France.com

Poeme : Le Mur Du PasséLe Mur Du Passé

Le mur du passé

C’est si dur de te savoir si loin de moi,
Là bas, tu t’amuses, tu ris,
Pendant que moi,
La larme à l’oeil je t’attends ici,

Je sais que tu ne viendras pas,
Je sais que tu te sens bien là-bas,
Mais c’est plus fort que moi,
J’attends déespérément un signe de toi,

Je garde espoir en ton retour vers moi,
A une étreinte au creux de tes bras,
Mais ça n’arrivera pas,
Tu n’es déjà plus là,

Ni dns ta présence, ni dans ton cœur,
Tu m’as quitté il y a bien longtemps,
Laissant derrière toi les souvenirs de ces instants,
Encrés au fond de ma mémoire,

Qui chaque nuit défilent en moi,
Comme un film, je les voient,
Et je tends les doigts,
Tentant de les toucher,

Mais un mur s’est dressé,
Celui du passé,
Je ne pourrais plus les attraper,
Ils se sont effacés.
Mélanie_11900

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lə myʁ dy pase

sε si dyʁ də tə savwaʁ si lwɛ̃ də mwa,
la ba, ty tamyzə, ty ʁis,
pɑ̃dɑ̃ kə mwa,
la laʁmə a lɔεj ʒə tatɑ̃z- isi,

ʒə sε kə ty nə vjɛ̃dʁa pa,
ʒə sε kə ty tə sɑ̃s bjɛ̃ la ba,
mε sε plys fɔʁ kə mwa,
ʒatɑ̃ deεspeʁemɑ̃ œ̃ siɲə də twa,

ʒə ɡaʁdə εspwaʁ ɑ̃ tɔ̃ ʁətuʁ vεʁ mwa,
a ynə etʁɛ̃tə o kʁø də tε bʁa,
mε sa naʁivəʁa pa,
ty nε deʒa plys la,

ni de εn εs ta pʁezɑ̃sə, ni dɑ̃ tɔ̃ kœʁ,
ty ma kite il i a bjɛ̃ lɔ̃tɑ̃,
lεsɑ̃ dəʁjεʁə twa lε suvəniʁ də sεz- ɛ̃stɑ̃,
ɑ̃kʁez- o fɔ̃ də ma memwaʁə,

ki ʃakə nɥi defile ɑ̃ mwa,
kɔmə œ̃ film, ʒə lε vwae,
e ʒə tɑ̃ lε dwa,
tɑ̃tɑ̃ də lε tuʃe,

mεz- œ̃ myʁ sε dʁese,
səlɥi dy pase,
ʒə nə puʁʁε plys lεz- atʁape,
il sə sɔ̃t- efase.