Poème-France.com

Poeme : IncompréhensionIncompréhension

Incompréhension

J’ai tant de mal à comprendre,
Ce qui se passe en ce moment,
Au fond de ton esprit,

J’ai tant de mal à oublier,
Tous ces moments passés,

Tu es là tous les jours,
Juste devant moi,
Mais je te sens si loin,

J’aimerais t’avouer ce que je ressens,
Te dire que tu me manques,
Mais à quoi bon,

Rien ne peut plus arriver entre nous,
Tu en as décidé ainsi,
Je n’ai plus qu’à garder en moi,
Ces doux souvenirs de tes bras,

Et continuer d’imaginer au fond de moi,
Ce qu’il y aurait pu avoir entre toi et moi,

J’aurais voulu une chance,
Mais tu ne nous l’a pas accordé,
Cette relation, tu l’as condamné,
Avant même qu’elle n’est existée.
Mélanie_11900

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɛ̃kɔ̃pʁeɑ̃sjɔ̃

ʒε tɑ̃ də mal a kɔ̃pʁɑ̃dʁə,
sə ki sə pasə ɑ̃ sə mɔmɑ̃,
o fɔ̃ də tɔ̃n- εspʁi,

ʒε tɑ̃ də mal a ublje,
tus sε mɔmɑ̃ pase,

ty ε la tus lε ʒuʁ,
ʒystə dəvɑ̃ mwa,
mε ʒə tə sɑ̃s si lwɛ̃,

ʒεməʁε tavue sə kə ʒə ʁəsɛ̃,
tə diʁə kə ty mə mɑ̃k,
mεz- a kwa bɔ̃,

ʁjɛ̃ nə pø plysz- aʁive ɑ̃tʁə nu,
ty ɑ̃n- a deside ɛ̃si,
ʒə nε plys ka ɡaʁde ɑ̃ mwa,
sε du suvəniʁ də tε bʁa,

e kɔ̃tinɥe dimaʒine o fɔ̃ də mwa,
sə kil i oʁε py avwaʁ ɑ̃tʁə twa e mwa,

ʒoʁε vuly ynə ʃɑ̃sə,
mε ty nə nu la pa akɔʁde,
sεtə ʁəlasjɔ̃, ty la kɔ̃damne,
avɑ̃ mεmə kεllə nεt- εɡziste.