Poème-France.com

Poeme : Où Es-Tu ?Où Es-Tu ?

Où es-tu ?

Toi, l’être que j’attends depuis si longtemps,
Tu es si loin de moi,
Je t’en prie mon ange,
Rapproches-toi,

J’aimerais te voir, sentir le parfum de ta peau,
Admirer tes sourires,
Me sentir protégé dans tes bras,
Frémir sous tes doux baisers,

Mais où es-tu ?

Je t’envie, je t’espère et te rêves de toutes mes forces,
Ma volonté de t’avoir près de moi s’accroît,
Mais sera t-elle assez forte pour te donner vie,
Ou si tu existes à te guider jusqu’à moi,

J’ignore si tu es là mais saches que je t’attends,
A chaque instant,
Et je ne partirais que lorsque nos cœurs,
Se seront à jamais liés,

Et que tu me prendras la main,
Pour m’emmener,
Là où se trouvent tes caresses et baisers,
Qui me sont destinés.
Mélanie_11900

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

u ε ty ?

twa, lεtʁə kə ʒatɑ̃ dəpɥi si lɔ̃tɑ̃,
ty ε si lwɛ̃ də mwa,
ʒə tɑ̃ pʁi mɔ̃n- ɑ̃ʒə,
ʁapʁoʃə twa,

ʒεməʁε tə vwaʁ, sɑ̃tiʁ lə paʁfœ̃ də ta po,
admiʁe tε suʁiʁə,
mə sɑ̃tiʁ pʁɔteʒe dɑ̃ tε bʁa,
fʁemiʁ su tε du bεze,

mεz- u ε ty ?

ʒə tɑ̃vi, ʒə tεspεʁə e tə ʁεvə də tutə mε fɔʁsə,
ma vɔlɔ̃te də tavwaʁ pʁε də mwa sakʁwa,
mε səʁa te εllə ase fɔʁtə puʁ tə dɔne vi,
u si ty εɡzistəz- a tə ɡide ʒyska mwa,

ʒiɲɔʁə si ty ε la mε saʃə kə ʒə tatɑ̃,
a ʃakə ɛ̃stɑ̃,
e ʒə nə paʁtiʁε kə lɔʁskə no kœʁ,
sə səʁɔ̃ a ʒamε lje,

e kə ty mə pʁɑ̃dʁa la mɛ̃,
puʁ maməne,
la u sə tʁuve tε kaʁesəz- e bεze,
ki mə sɔ̃ dεstine.