Poème-France.com

Poeme : Ma PuceMa Puce

Ma puce

Oh, ma puce,

Ne pleurs pas je t’"en prie,
J’aimerais tant effacer ta peine,
Faire disparaître tes pleurs,
Qui te font si mal au cœur,

J’aimerais aller le voir,
Mais je crains ton désespoir,
Car hélas malgré toute ma volonté,
Je doutes que cela puisse changer,

Il n’y que le temps qui puissent cicatriser tes plaies,
Et qui renforcera ton cœur à moitié brisé,

Je comprends ta douleur,
C’est pourquoi par ce poème,
Je voudrais consoler ta peine,
Et faire de cette grande tristesse,

Une parcelle de bonheur et d’amour,
Qui jusqu’au fond de ton cœur,
Te fera oublier ce monstre,
Qui prétendait t’aimer,

Mais qui a lâchement profiter,
De ton cœur libéré,
Pour y installer,
Un chagrin inachevé,

Mais ne t’en fais pas,
Il n’était pas pour toi,
Il ne te méritait pas,
Mais un jour tu trouveras,

Le gars qui frétillera pour toi,
Se jettera dans tes bras et te suppliera de l’aimer,
Oui ma puce, ce jour je serais là,
Et je te dirais ;

Tu l’as trouvé,
Aime-le à ne plus t’en passer,
Livres-toi corps et âme,
Pour cet être qui n’aime que toi,

Oui ma puce, ce jour arrivera,
Car tu fais partie de ces anges au cœur d’or,
Qui s’envole vers un bonheur infini,
Où tout ne serais que chaleur et magie,

Pour une fille qui resteras à jamais idyllique,
Dans le cœur et les souvenirs d’une amie.
Mélanie_11900

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ma pysə

ɔ, ma pysə,

nə plœʁ pa ʒə tɡjmε ɑ̃ pʁi,
ʒεməʁε tɑ̃ efase ta pεnə,
fεʁə dispaʁεtʁə tε plœʁ,
ki tə fɔ̃ si mal o kœʁ,

ʒεməʁεz- ale lə vwaʁ,
mε ʒə kʁɛ̃ tɔ̃ dezεspwaʁ,
kaʁ ela malɡʁe tutə ma vɔlɔ̃te,
ʒə dutə kə səla pɥisə ʃɑ̃ʒe,

il ni kə lə tɑ̃ ki pɥise sikatʁize tε plε,
e ki ʁɑ̃fɔʁsəʁa tɔ̃ kœʁ a mwatje bʁize,

ʒə kɔ̃pʁɑ̃ ta dulœʁ,
sε puʁkwa paʁ sə pɔεmə,
ʒə vudʁε kɔ̃sɔle ta pεnə,
e fεʁə də sεtə ɡʁɑ̃də tʁistεsə,

ynə paʁsεllə də bɔnœʁ e damuʁ,
ki ʒysko fɔ̃ də tɔ̃ kœʁ,
tə fəʁa ublje sə mɔ̃stʁə,
ki pʁetɑ̃dε tεme,

mε ki a laʃəmɑ̃ pʁɔfite,
də tɔ̃ kœʁ libeʁe,
puʁ i ɛ̃stale,
œ̃ ʃaɡʁɛ̃ inaʃəve,

mε nə tɑ̃ fε pa,
il netε pa puʁ twa,
il nə tə meʁitε pa,
mεz- œ̃ ʒuʁ ty tʁuvəʁa,

lə ɡaʁ ki fʁetijʁa puʁ twa,
sə ʒεtəʁa dɑ̃ tε bʁaz- e tə sypljəʁa də lεme,
ui ma pysə, sə ʒuʁ ʒə səʁε la,
e ʒə tə diʁε,

ty la tʁuve,
εmə lə a nə plys tɑ̃ pase,
livʁə- twa kɔʁz- e amə,
puʁ sεt εtʁə ki nεmə kə twa,

ui ma pysə, sə ʒuʁ aʁivəʁa,
kaʁ ty fε paʁti də sεz- ɑ̃ʒəz- o kœʁ dɔʁ,
ki sɑ̃vɔlə vεʁz- œ̃ bɔnœʁ ɛ̃fini,
u tu nə səʁε kə ʃalœʁ e maʒi,

puʁ ynə fijə ki ʁεstəʁaz- a ʒamεz- idilikə,
dɑ̃ lə kœʁ e lε suvəniʁ dynə ami.