Poème-France.com

Poeme : Point De RepèrePoint De Repère

Point de repère

Toi que je ne cernais pas,
Toi que je ne comprendspas,
Toi que je ne connais pas,
Toi qui m’a fait si mal,

Lorsque hier tu as laissé échapper,
Cette parole si anodine,
Qui a eu sur moi,
L’effet d’un gros impact,

Sans le savoir tu m’as blessé,
Tu t’es délibérément attaquée,
A la seule chose qui me tenait à cœur,
Mon seul point de repère,

Et d’un simple mot, tu as tout détruit,
Tout effacé et je n’ai plus rien,
Je suis sur un précipice,
Et m’as enlevé ce à quoi je m’accrochais,

Un jour je tomberais,
Et je ne pourrais jamais me relever,
Grâce à toi,
Je suis condamnée.
Mélanie_11900

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

pwɛ̃ də ʁəpεʁə

twa kə ʒə nə sεʁnε pa,
twa kə ʒə nə kɔ̃pʁɑ̃dspa,
twa kə ʒə nə kɔnε pa,
twa ki ma fε si mal,

lɔʁskə jεʁ ty a lεse eʃape,
sεtə paʁɔlə si anɔdinə,
ki a y syʁ mwa,
lefε dœ̃ ɡʁoz- ɛ̃pakt,

sɑ̃ lə savwaʁ ty ma blese,
ty tε delibeʁemɑ̃ atake,
a la sələ ʃozə ki mə tənε a kœʁ,
mɔ̃ səl pwɛ̃ də ʁəpεʁə,

e dœ̃ sɛ̃plə mo, ty a tu detʁɥi,
tut- efase e ʒə nε plys ʁjɛ̃,
ʒə sɥi syʁ œ̃ pʁesipisə,
e ma ɑ̃ləve sə a kwa ʒə makʁoʃε,

œ̃ ʒuʁ ʒə tɔ̃bəʁε,
e ʒə nə puʁʁε ʒamε mə ʁələve,
ɡʁasə a twa,
ʒə sɥi kɔ̃damne.