Poème-France.com

Poeme : Si Tu Parts… C’Est Sa Qui Arrivera…Si Tu Parts… C’Est Sa Qui Arrivera…

L’enver de tout ces geste
Encadré dans ma Mémoir
L’univers de ma raison d’être.
Je suis a toi, qu’importe se qui t’arrivera
Loin de chez moi
Mes yeux loge quelque larmes
Qui s’empeche de coulé
Grace a cEtte rage qui m’envahie.
En douceur, donne moi cette chance pour ne pas oublié
Cette vague de désir
Désir d’etre a ta presense
Le désir de te voir a nouveau
T’embrassé, toute en profondeur
Ces marke qui brisse cette solitude
Qui réalise on absence.
A Qui tu crois, que presentement, je pense…
La certitude que déja ta toute éffacé
Se manque de confiance
Que même tes appeles sont moin fréquente
J’voudrais telement… mais J’peu pas. .
C’est pas moi qui décide sa.
Déja, dans quelque mois, tout simplement
Tranquilement, L’amour disparaitera
Et pour quelqu’un d’autre elle rapparaitera.
On oublira a quel point c’était si fort
Si pur nos instant a se regardé
Si intense la facon de se touché
On n’oublira qu’on c’est Aimé
C’est Belle soiré a fAire lamour
C’est espoir si fort d’être ensemble pour toujours
On n’oublira tout meme nos promesse… meme ces marque de tendresse
Nos Souvenir envolé par le temps.
On N’oublira nos sourire, nos pleure et meme nos joies
On se dira meme pas ­ ¨Salut¨ une fois qu, on se reverra
IGNIORÉ, OUBLIÉ, ENVOLÉ, BRISSÉ ET RÉVOLTÉ
Pres de moi passe le film de mes souvenirs
Pas à pas il s’éloigne sans même se détourné
Prouvera son indépendance facE a se passé
Et qu’il a totalement fait le choix de fermé la porte dériere lui
Dy Faire une croix. .
Il aura Fait sa Vie, en y contruisant. . plus loin de moi, un autre amour, un anfant
Et Des sourires parmis tant de cœur brissé
Moi je restera dans se silence, jusk’a mes yeux se ferme tranquilement
, Disparaitre pour faire abattre cette douleur qui tante de s’exprimé, qui ne cese de vouloir tou gaché et qui réussi a me faire pleuré,
Le Mal recommence quand jte revoie, le malheur m’encercle
M’emprissone, etre libre de ces fardeaux voila sa que je ne cesse de révé
Meme si je n’arrive pas a me rappelé l’age de ton départ
Je me rappele que tu as été le dernier de mes amants
Et qu’il été trop tard
Pour recommencé une nouvelle histoir.
Mery_C--Berger

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lɑ̃vεʁ də tu sε ʒεstə
ɑ̃kadʁe dɑ̃ ma memwaʁ
lynive də ma ʁεzɔ̃ dεtʁə.
ʒə sɥiz- a twa, kɛ̃pɔʁtə sə ki taʁivəʁa
lwɛ̃ də ʃe mwa
mεz- iø lɔʒə kεlkə laʁmə
ki sɑ̃pεʃə də kule
ɡʁasə a sεtə ʁaʒə ki mɑ̃vai.
ɑ̃ dusœʁ, dɔnə mwa sεtə ʃɑ̃sə puʁ nə pa ublje
sεtə vaɡ də deziʁ
deziʁ dεtʁə a ta pʁəzɑ̃sə
lə deziʁ də tə vwaʁ a nuvo
tɑ̃bʁase, tutə ɑ̃ pʁɔfɔ̃dœʁ
sε maʁkə ki bʁisə sεtə sɔlitydə
ki ʁealizə ɔ̃n- absɑ̃sə.
a ki ty kʁwa, kə pʁəzɑ̃təmɑ̃, ʒə pɑ̃sə…
la sεʁtitydə kə deʒa ta tutə efase
sə mɑ̃kə də kɔ̃fjɑ̃sə
kə mεmə tεz- apələ sɔ̃ mwɛ̃ fʁekɑ̃tə
ʒvudʁε tələmɑ̃… mε ʒpø pa.
sε pa mwa ki desidə sa.
deʒa, dɑ̃ kεlkə mwa, tu sɛ̃pləmɑ̃
tʁɑ̃kiləmɑ̃, lamuʁ dispaʁεtəʁa
e puʁ kεlkœ̃ dotʁə εllə ʁapaʁεtəʁa.
ɔ̃n- ubliʁa a kεl pwɛ̃ setε si fɔʁ
si pyʁ noz- ɛ̃stɑ̃ a sə ʁəɡaʁde
si ɛ̃tɑ̃sə la fakɔ̃ də sə tuʃe
ɔ̃ nubliʁa kɔ̃ sεt- εme
sε bεllə swaʁe a fεʁə lamuʁ
sεt- εspwaʁ si fɔʁ dεtʁə ɑ̃sɑ̃blə puʁ tuʒuʁ
ɔ̃ nubliʁa tu məmə no pʁɔmεsə… məmə sε maʁkə də tɑ̃dʁεsə
no suvəniʁ ɑ̃vɔle paʁ lə tɑ̃.
ɔ̃ nubliʁa no suʁiʁə, no plœʁə e məmə no ʒwa
ɔ̃ sə diʁa məmə pa salyt ynə fwa k, ɔ̃ sə ʁəveʁa
iɲjɔʁe, ublje, ɑ̃vɔle, bʁise e ʁevɔlte
pʁə- də mwa pasə lə film də mε suvəniʁ
pa a pa il selwaɲə sɑ̃ mεmə sə detuʁne
pʁuvəʁa sɔ̃n- ɛ̃depɑ̃dɑ̃sə fasə a sə pase
e kil a tɔtaləmɑ̃ fε lə ʃwa də fεʁme la pɔʁtə deʁjəʁə lɥi
di fεʁə ynə kʁwa.
il oʁa fε sa vi, ɑ̃n- i kɔ̃tʁɥizɑ̃. plys lwɛ̃ də mwa, œ̃n- otʁə amuʁ, œ̃n- ɑ̃fɑ̃
e dε suʁiʁə paʁmi tɑ̃ də kœʁ bʁise
mwa ʒə ʁεstəʁa dɑ̃ sə silɑ̃sə, ʒyska mεz- iø sə fεʁmə tʁɑ̃kiləmɑ̃
, dispaʁεtʁə puʁ fεʁə abatʁə sεtə dulœʁ ki tɑ̃tə də sεkspʁime, ki nə səzə də vulwaʁ tu ɡaʃe e ki ʁeysi a mə fεʁə pləʁe,
lə mal ʁəkɔmɑ̃sə kɑ̃ ʒtə ʁəvwa, lə malœʁ mɑ̃sεʁklə
mɑ̃pʁisɔnə, εtʁə libʁə də sε faʁdo vwala sa kə ʒə nə sεsə də ʁeve
məmə si ʒə naʁivə pa a mə ʁapəle laʒə də tɔ̃ depaʁ
ʒə mə ʁapələ kə ty a ete lə dεʁnje də mεz- amɑ̃
e kil ete tʁo taʁ
puʁ ʁəkɔmɑ̃se ynə nuvεllə istwaʁ.