Poème-France.com

Poeme : Le ReveLe Reve

Tout a commencer un beau jour d’ete
Tes yx mont envoutée
Je ns voyait danser
Je nous voyait ns embrasser
Tu me parles tu me dit que tu m’aime
Et moi je te dit la meme mais dun coup je meveilles
Ce n’etais que merveille
Ce reve je l’espere se realisera une heure
Mais pour l’instant je te pleur
Et j’attend impatiemment cette heure
Mais une quetions me vient ce jour :
La vie vaut -elle d’etre vecue ss ton amour ? ? ? ? ? ? ?
Je t’aime
Meumeu

PostScriptum

jen ai rever ms cela ne c’est pas passer


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tut- a kɔmɑ̃se œ̃ bo ʒuʁ dətə
tεz- iks mɔ̃ ɑ̃vute
ʒə εn εs vwajε dɑ̃se
ʒə nu vwajε εn εs ɑ̃bʁase
ty mə paʁlə- ty mə di kə ty mεmə
e mwa ʒə tə di la məmə mε dœ̃ ku ʒə məvεjə
sə nətε kə mεʁvεjə
sə ʁəvə ʒə lεspəʁə sə ʁəalizəʁa ynə œʁ
mε puʁ lɛ̃stɑ̃ ʒə tə plœʁ
e ʒatɑ̃t- ɛ̃pasjamɑ̃ sεtə œʁ
mεz- ynə kəsjɔ̃ mə vjɛ̃ sə ʒuʁ :
la vi vo εllə dεtʁə vəkɥ εs εs tɔ̃n- amuʁ ? ? ?
ʒə tεmə