Poème-France.com

Poeme : William ! !William ! !

Je ne suis pas verlaine pour te dire
Ce poeme

Je ne suis pas rimbault pour te dire
Ces mots

Mais g suis moi meme pour te dire
Que je t’aime ! !
Michou94

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nə sɥi pa vεʁlεnə puʁ tə diʁə
sə poəmə

ʒə nə sɥi pa ʁɛ̃bo puʁ tə diʁə
sε mo

mε ʒe sɥi mwa məmə puʁ tə diʁə
kə ʒə tεmə ! !