Poème-France.com

Poeme : Encore Une HeureEncore Une Heure

Encore une heure à dormir,
Pour ne plus réfléchir.
Encore une heure à dormir,
Pour faire semblant d’avoir perdu,
La mémoire.
Encore une heure à dormir,
Pour ne plus se souvenir,
De ton départ.
Encore une heure à dormir,
Pour ne pas regretter,
Toutes les fleurs,
Que je n’ai pas su,
T’offrir.
Encore une heure à dormir,
Pour oublier ma peur,
Et mon envie de mourir.
Encore une heure à dormir,
Pour encore se nourrir,
De l’ombre d’un souvenir.
Encore une heure à dormir,
Avant que ce morne réveil,
Ne me rappelles au monde réel.
Encore une heure à dormir,
De ce mauvais sommeil,
Privé d’elle.
Encore une heure,
Encore une heure,
Encore une heure…

PAEPEGAEY Michel
Mikie95

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɑ̃kɔʁə ynə œʁ a dɔʁmiʁ,
puʁ nə plys ʁefleʃiʁ.
ɑ̃kɔʁə ynə œʁ a dɔʁmiʁ,
puʁ fεʁə sɑ̃blɑ̃ davwaʁ pεʁdy,
la memwaʁə.
ɑ̃kɔʁə ynə œʁ a dɔʁmiʁ,
puʁ nə plys sə suvəniʁ,
də tɔ̃ depaʁ.
ɑ̃kɔʁə ynə œʁ a dɔʁmiʁ,
puʁ nə pa ʁəɡʁεte,
tutə lε flœʁ,
kə ʒə nε pa sy,
tɔfʁiʁ.
ɑ̃kɔʁə ynə œʁ a dɔʁmiʁ,
puʁ ublje ma pœʁ,
e mɔ̃n- ɑ̃vi də muʁiʁ.
ɑ̃kɔʁə ynə œʁ a dɔʁmiʁ,
puʁ ɑ̃kɔʁə sə nuʁʁiʁ,
də lɔ̃bʁə dœ̃ suvəniʁ.
ɑ̃kɔʁə ynə œʁ a dɔʁmiʁ,
avɑ̃ kə sə mɔʁnə ʁevεj,
nə mə ʁapεlləz- o mɔ̃də ʁeεl.
ɑ̃kɔʁə ynə œʁ a dɔʁmiʁ,
də sə movε sɔmεj,
pʁive dεllə.
ɑ̃kɔʁə ynə œʁ,
ɑ̃kɔʁə ynə œʁ,
ɑ̃kɔʁə ynə œʁ…

paepəɡaei miʃεl