Poeme : L’homme De

L’homme De

Je suis l’homme de peu,
Je me contentes de pas beaucoup,
Tu m’en donnes tant que tu veux,
Mais je serai peiné, si c’était pas du tout.
C’est ton amour que je quémandes,
Veux tu m’en faire offrande,
Et même si maladroite est la demande,
Ne me mets pas a l’amende.
Je suis l’homme de feu,
Qui à brûler ses ailes à ton soleil,
Celui qui à ton image dans les yeux,
Celle qui trouble son sommeil.
Je serai conquistador,
Pour découvrir le moindre de tes trésors,
Fier comme un matamore,
Si mes mains caressent ton corps.
Je suis l’homme du jeu,
C’est toujours le même,
Celui dont tu est le défi,
Et si j’ai bien jouer la partie,
Elle finira par je t aime.

PAEPEGAEY Michel

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: L’homme De

  je=suis=l=hom=me=de=peu 7
  je=me=conten=tes=de=pas=beau=coup 8
  tu=men=don=nes=tant=que=tu=veux 8
  mais=je=se=rai=pei=né=si=cé=tait=pas=du=tout 12
  cest=ton=a=mour=que=je=qué=mandes 8
  veux=tu=men=fai=re=of=fran=de 8
  et=même=si=ma=la=droi=teest=la=de=mande 10
  ne=me=mets=pas=a=la=men=de 8
  je=suis=l=hom=me=de=feu 7
  qui=à=brû=ler=ses=ailes=à=ton=so=leil 10
  ce=lui=qui=à=ton=i=mage=dans=les=yeux 10
  cel=le=qui=trou=ble=son=som=meil 8
  je=se=rai=con=quis=ta=dor 7
  pour=dé=cou=vrir=le=moindre=de=tes=tré=sors 10
  fier=com=me=un=ma=ta=mo=re 8
  si=mes=mains=ca=res=sent=ton=corps 8
  je=suis=l=hom=me=du=jeu 7
  cest=tou=jours=le=mê=me 6
  ce=lui=dont=tu=est=le=dé=fi 8
  et=si=jai=bien=jouer=la=par=tie 8
  elle=fi=ni=ra=par=je=t=aime 8

  pae=pe=gaey=mi=chel 5
 • Phonétique : L’homme De

  ʒə sɥi lɔmə də pø,
  ʒə mə kɔ̃tɑ̃tə də pa boku,
  ty mɑ̃ dɔnə tɑ̃ kə ty vø,
  mε ʒə səʁε pεne, si setε pa dy tu.
  sε tɔ̃n- amuʁ kə ʒə kemɑ̃də,
  vø ty mɑ̃ fεʁə ɔfʁɑ̃də,
  e mεmə si maladʁwatə ε la dəmɑ̃də,
  nə mə mεt pa a lamɑ̃də.
  ʒə sɥi lɔmə də fø,
  ki a bʁyle sεz- εləz- a tɔ̃ sɔlεj,
  səlɥi ki a tɔ̃n- imaʒə dɑ̃ lεz- iø,
  sεllə ki tʁublə sɔ̃ sɔmεj.
  ʒə səʁε kɔ̃kistadɔʁ,
  puʁ dekuvʁiʁ lə mwɛ̃dʁə də tε tʁezɔʁ,
  fje kɔmə œ̃ matamɔʁə,
  si mε mɛ̃ kaʁəse tɔ̃ kɔʁ.
  ʒə sɥi lɔmə dy ʒø,
  sε tuʒuʁ lə mεmə,
  səlɥi dɔ̃ ty ε lə defi,
  e si ʒε bjɛ̃ ʒue la paʁti,
  εllə finiʁa paʁ ʒə te εmə.

  paepəɡaei miʃεl
 • Syllabes Phonétique : L’homme De

  ʒə=sɥi=lɔ=mə=də=pø 6
  ʒə=mə=kɔ̃=tɑ̃tə=də=pa=bo=ku 8
  ty=mɑ̃=dɔ=nə=tɑ̃=kə=ty=vø 8
  mεʒə=sə=ʁε=pε=ne=si=se=tε=pa=dy=tu 11
  sε=tɔ̃=na=muʁ=kə=ʒə=ke=mɑ̃də 8
  vø=ty=mɑ̃=fε=ʁə=ɔ=fʁɑ̃=də 8
  e=mεmə=si=ma=la=dʁwa=təε=la=də=mɑ̃də 10
  nə=mə=mεt=pa=a=la=mɑ̃=də 8
  ʒə=sɥi=lɔ=mə=də=fø 6
  ki=a=bʁy=le=sεzεlə=za=tɔ̃=sɔ=lεj 9
  səl=ɥi=ki=a=tɔ̃=ni=maʒə=dɑ̃=lε=ziø 10
  sεl=lə=ki=tʁu=blə=sɔ̃=sɔ=mεj 8
  ʒə=sə=ʁε=kɔ̃=kis=ta=dɔʁ 7
  puʁ=de=ku=vʁiʁ=lə=mwɛ̃dʁə=də=tε=tʁe=zɔʁ 10
  fje=kɔ=mə=œ̃=ma=ta=mɔ=ʁə 8
  si=mε=mɛ̃=ka=ʁə=se=tɔ̃=kɔʁ 8
  ʒə=sɥi=lɔ=mə=dy=ʒø 6
  sε=tu=ʒuʁ=lə=mε=mə 6
  səl=ɥi=dɔ̃=ty=ε=lə=de=fi 8
  e=si=ʒε=bjɛ̃=ʒu=e=la=paʁ=ti 9
  εl=lə=fi=ni=ʁa=paʁʒə=te=εmə 8

  pa=e=pə=ɡa=e=i=mi=ʃεl 8

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/05/2011 19:05Gramo

Bravo !
GRAMO

Poème Homme-Femme
Publié le 26/05/2011 18:51

L'écrit contient 137 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Mikie95

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs