Poème-France.com

Poeme : Que La Mort Est BelleQue La Mort Est Belle

,

Je suis mort une première fois,
Entre ses draps,
Froissés par nos ébats.
Je suis mort une deuxième fois,
Quand nos corps se sont livrés combat,
Un mélange de sueurs et de joies.
Mais je suis mort combien de fois, déjà,
Entre tes bras ?
Je ne sais plus, je ne sais pas,
Mais que pour moi, vite resonne le glas.
Drôle de fantassin
Vaincu par le charme,
J’ai rendu les armes.
Et nicher entre tes seins,
J’en suis ému aux larmes,
J’ai rendu l’âme.
Mais quelles sont belles,
Toutes ces petites morts,
Emplies de malicieuses étincelles,
Je veux mourir encore.
Je suis ta victime volontaire,
Sois ma meurtrière,
Tue moi, tue moi tant que tu veux.
Ma belle assasine,
Je me noie dans tes yeux,
Dans la volupté de ces heures divines,
Fais moi périr à petit feu.

PAEPEGAEY Michel
Mikie95

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

,

ʒə sɥi mɔʁ ynə pʁəmjεʁə fwa,
ɑ̃tʁə sε dʁa,
fʁwase paʁ noz- eba.
ʒə sɥi mɔʁ ynə døzjεmə fwa,
kɑ̃ no kɔʁ sə sɔ̃ livʁe kɔ̃ba,
œ̃ melɑ̃ʒə də sɥœʁz- e də ʒwa.
mε ʒə sɥi mɔʁ kɔ̃bjɛ̃ də fwa, deʒa,
ɑ̃tʁə tε bʁa ?
ʒə nə sε plys, ʒə nə sε pa,
mε kə puʁ mwa, vitə ʁəsɔnə lə ɡla.
dʁolə də fɑ̃tasɛ̃
vɛ̃ky paʁ lə ʃaʁmə,
ʒε ʁɑ̃dy lεz- aʁmə.
e niʃe ɑ̃tʁə tε sɛ̃,
ʒɑ̃ sɥiz- emy o laʁmə,
ʒε ʁɑ̃dy lamə.
mε kεllə sɔ̃ bεllə,
tutə sε pətitə mɔʁ,
ɑ̃pli də malisjøzəz- etɛ̃sεllə,
ʒə vø muʁiʁ ɑ̃kɔʁə.
ʒə sɥi ta viktimə vɔlɔ̃tεʁə,
swa ma məʁtʁjεʁə,
tɥ mwa, tɥ mwa tɑ̃ kə ty vø.
ma bεllə asazinə,
ʒə mə nwa dɑ̃ tεz- iø,
dɑ̃ la vɔlypte də sεz- œʁ divinə,
fε mwa peʁiʁ a pəti fø.

paepəɡaei miʃεl