Poème-France.com

Poeme : Derniers EclatsDerniers Eclats

Encore un jour à vivre,
Et j aurai pas lu tous les livres,
Ou goûter tous ses parfums qui ennivrent,
Mais je me plains pas, j aurais bien vécu,
Même si ce fut pas toujours facile, mais n’en parlons plus,
Parlons plutôt d’amour, j’en ai donné, j’en ai reçu,
Même si je déplore encore quelques refus.

Vous mes amis, mes quelques intimes,
Vous trouverez mon départ un peu rapide,
Dites vous que je pars vers de nouvelles aventures,
Vous savez bien que j’ai toujours été un intrépide,
24 heures c’est court, c’est long,
Je veux pas de choses extraordinaires,
Juste un petit coin de nature,
Pour que je fasse un recueil de mes poèmes, de mes chansons,
Et que vous en fassiez la lecture, aux prochaines générations.
Dés fois que celles-ci se sussurent, mon nom et mon prénom,
Je n’en serais jamais sur, mais je l’espère.

Donner mon corps à la faculté de médeçine,
Qu elle préleve ce qu’elle veut, du moment qu’a quelqu’un ça sert,
Une dernière consigne, pas de pleurs, pas de jérémiades,
Vous savez que j’aime trop la rigolade,
Dites vous qu’ici bas, ça sera ma dernière blague,
Et que nous aurons partager ensemble, cette dernière bière,
Avant que je monte la-haut, cacher les clés à St-Pierre
Mikie95

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɑ̃kɔʁə œ̃ ʒuʁ a vivʁə,
e ʒi oʁε pa ly tus lε livʁə,
u ɡute tus sε paʁfœ̃ ki εnivʁe,
mε ʒə mə plɛ̃ pa, ʒi oʁε bjɛ̃ veky,
mεmə si sə fy pa tuʒuʁ fasilə, mε nɑ̃ paʁlɔ̃ plys,
paʁlɔ̃ plyto damuʁ, ʒɑ̃n- ε dɔne, ʒɑ̃n- ε ʁəsy,
mεmə si ʒə deplɔʁə ɑ̃kɔʁə kεlk ʁəfy.

vu mεz- ami, mε kεlkz- ɛ̃timə,
vu tʁuvəʁe mɔ̃ depaʁ œ̃ pø ʁapidə,
ditə vu kə ʒə paʁ vεʁ də nuvεlləz- avɑ̃tyʁə,
vu save bjɛ̃ kə ʒε tuʒuʁz- ete œ̃n- ɛ̃tʁepidə,
vɛ̃t- katʁə œʁ sε kuʁ, sε lɔ̃,
ʒə vø pa də ʃozəz- εkstʁaɔʁdinεʁə,
ʒystə œ̃ pəti kwɛ̃ də natyʁə,
puʁ kə ʒə fasə œ̃ ʁəkœj də mε pɔεmə, də mε ʃɑ̃sɔ̃,
e kə vuz- ɑ̃ fasje la lεktyʁə, o pʁoʃεnə ʒeneʁasjɔ̃.
des fwa kə sεllə si sə sysyʁe, mɔ̃ nɔ̃ e mɔ̃ pʁenɔ̃,
ʒə nɑ̃ səʁε ʒamε syʁ, mε ʒə lεspεʁə.

dɔne mɔ̃ kɔʁz- a la fakylte də medəsinə,
k εllə pʁeləvə sə kεllə vø, dy mɔmɑ̃ ka kεlkœ̃ sa sεʁ,
ynə dεʁnjεʁə kɔ̃siɲə, pa də plœʁ, pa də ʒeʁemjadə,
vu save kə ʒεmə tʁo la ʁiɡɔladə,
ditə vu kisi ba, sa səʁa ma dεʁnjεʁə blaɡ,
e kə nuz- oʁɔ̃ paʁtaʒe ɑ̃sɑ̃blə, sεtə dεʁnjεʁə bjεʁə,
avɑ̃ kə ʒə mɔ̃tə la-o, kaʃe lε klez- a sɛ̃ pjeʁə