Poème-France.com

Poeme : Si J OseSi J Ose

Si j’ose,
Vous dire tout ce que je pense,
En prendriez vous offense,
Si j’ose,
Vous écrire sur cette page blanche,
Les plus secrets de mes désirs,
Irions nous ensemble,
Chercher du plaisir ?

Mais aucun son ne sort,
De ce pauvre corps,
La peur d’abord, ensuite le remords,
Et demain, essayer encore

Si j’ose,
Combattre mes chimères, à la force du glaive,
Pour en réalité transformé mon rêve,
Si j’ose,
Vous sussurez à l’oreille,
De bien jolies choses,
Promettre monts et merveilles,
Pour vous rallier ma cause.

Mais il ne viens aucune volonté,
De ce pauvre corps,
La peur d’abord, ensuite le remords,
Et demain, essayer encore.

Si j’ose,
Briser le silence,
Pour vous déclarer ma flamme,
Par le parfum d’un bouquet de roses,
Si j’ose,
Un numéro de charme,
Pour vous invitez à cette danse,
Si j’ose,
Tenter le pari,
Prendre une veste,
Ou être votre chevalier servi.

Mais il reste sans geste,
Ce pauvre corps,
La peur d’abord, ensuite le remords,
Et demain, essayer encore.

Demain j’ose,
Demain j’ose,
J’ose.

PAEPEGAEY Michel
Mikie95

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

si ʒozə,
vu diʁə tu sə kə ʒə pɑ̃sə,
ɑ̃ pʁɑ̃dʁje vuz- ɔfɑ̃sə,
si ʒozə,
vuz- ekʁiʁə syʁ sεtə paʒə blɑ̃ʃə,
lε plys sεkʁε də mε deziʁ,
iʁjɔ̃ nuz- ɑ̃sɑ̃blə,
ʃεʁʃe dy plεziʁ ?

mεz- okœ̃ sɔ̃ nə sɔʁ,
də sə povʁə kɔʁ,
la pœʁ dabɔʁ, ɑ̃sɥitə lə ʁəmɔʁd,
e dəmɛ̃, esεje ɑ̃kɔʁə

si ʒozə,
kɔ̃batʁə mε ʃimεʁə, a la fɔʁsə dy ɡlεvə,
puʁ ɑ̃ ʁealite tʁɑ̃sfɔʁme mɔ̃ ʁεvə,
si ʒozə,
vu sysyʁez- a lɔʁεjə,
də bjɛ̃ ʒɔli ʃozə,
pʁɔmεtʁə mɔ̃z- e mεʁvεjə,
puʁ vu ʁalje ma kozə.

mεz- il nə vjɛ̃z- okynə vɔlɔ̃te,
də sə povʁə kɔʁ,
la pœʁ dabɔʁ, ɑ̃sɥitə lə ʁəmɔʁd,
e dəmɛ̃, esεje ɑ̃kɔʁə.

si ʒozə,
bʁize lə silɑ̃sə,
puʁ vu deklaʁe ma flamə,
paʁ lə paʁfœ̃ dœ̃ bukε də ʁozə,
si ʒozə,
œ̃ nymeʁo də ʃaʁmə,
puʁ vuz- ɛ̃vitez- a sεtə dɑ̃sə,
si ʒozə,
tɑ̃te lə paʁi,
pʁɑ̃dʁə ynə vεstə,
u εtʁə vɔtʁə ʃəvalje sεʁvi.

mεz- il ʁεstə sɑ̃ ʒεstə,
sə povʁə kɔʁ,
la pœʁ dabɔʁ, ɑ̃sɥitə lə ʁəmɔʁd,
e dəmɛ̃, esεje ɑ̃kɔʁə.

dəmɛ̃ ʒozə,
dəmɛ̃ ʒozə,
ʒozə.

paepəɡaei miʃεl