Poème-France.com

Poeme : BestiaireBestiaire

C’est pas aux vieux singes,
Qu’on apprend à faire la grimace,
J’ai assez trainer ma carcasse,
Pour savoir ce qui te tracasse,
Mais je peux pas agir a ta place.

Donne moi ton sésame, ton mot de passe,
Et je rentre dans l’arène, comme le vieux taureau,
Qui ne meurt qu’a la dernière passe du torero,
Avec les honneurs et la classe.

Pauvre petite biche,
Qui n’a pas entendu sonner le cor de chasse,
Pour t’avertir de ce drôle de zèbre,
Endormi par le sirop qui sortait de ses lèvres,
Tu n’as qu’a dire un seul mot,
Et je le renvoie à sa niche.

Comme le rouge petit chaperon,
Ou Manon et ses moutons,
T’as laissé rentrer le loup dans la bergerie,
Mais préviens cet égorgeur de brebis,
Que mes crocs sont beaucoup plus longs.

Je revois ce mal-appris,
Qui à ton bras se pavane,
Fier d’avoir pris la part du lion,
Mais tu as juste à hausser le ton,
Et je le renvoie dans sa savane.

Ma jolie tourterelle,
Que fais tu avec ce crapaud,
A ton cou, prends tes ailes,
Et si ce misérable vermiceau,
Te fais le moindre mal,
Il va déclencher ma rage animale.

PAEPEGAEY Michel
Mikie95

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sε pa o vjø sɛ̃ʒə,
kɔ̃n- apʁɑ̃t- a fεʁə la ɡʁimasə,
ʒε ase tʁεne ma kaʁkasə,
puʁ savwaʁ sə ki tə tʁakasə,
mε ʒə pø pa aʒiʁ a ta plasə.

dɔnə mwa tɔ̃ sezamə, tɔ̃ mo də pasə,
e ʒə ʁɑ̃tʁə dɑ̃ laʁεnə, kɔmə lə vjø toʁo,
ki nə məʁ ka la dεʁnjεʁə pasə dy tɔʁəʁo,
avεk lεz- ɔnœʁz- e la klasə.

povʁə pətitə biʃə,
ki na pa ɑ̃tɑ̃dy sɔne lə kɔʁ də ʃasə,
puʁ tavεʁtiʁ də sə dʁolə də zεbʁə,
ɑ̃dɔʁmi paʁ lə siʁo ki sɔʁtε də sε lεvʁə,
ty na ka diʁə œ̃ səl mo,
e ʒə lə ʁɑ̃vwa a sa niʃə.

kɔmə lə ʁuʒə pəti ʃapəʁɔ̃,
u manɔ̃ e sε mutɔ̃,
ta lεse ʁɑ̃tʁe lə lu dɑ̃ la bεʁʒəʁi,
mε pʁevjɛ̃ sεt eɡɔʁʒœʁ də bʁəbi,
kə mε kʁo sɔ̃ boku plys lɔ̃ɡ.

ʒə ʁəvwa sə mal apʁi,
ki a tɔ̃ bʁa sə pavanə,
fje davwaʁ pʁi la paʁ dy ljɔ̃,
mε ty a ʒystə a-ose lə tɔ̃,
e ʒə lə ʁɑ̃vwa dɑ̃ sa savanə.

ma ʒɔli tuʁtəʁεllə,
kə fε ty avεk sə kʁapo,
a tɔ̃ ku, pʁɑ̃ tεz- εlə,
e si sə mizeʁablə vεʁmiso,
tə fε lə mwɛ̃dʁə mal,
il va deklɑ̃ʃe ma ʁaʒə animalə.

paepəɡaei miʃεl