Poeme-France : Lecture Écrit Temps

Poeme : Gray’S Anatomie (Le Reflet)

Poème Temps
Publié le 11/02/2012 20:33

L'écrit contient 177 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Mikie95

Gray’S Anatomie (Le Reflet)

Derrière le miroir,
Le reflet d’une histoire,
De celle qu’on ne veut croire,
De celle qu’on ne veut voir.
Les apparences sans tains,
On on ne réfléchis plus à rien,
Les éclats d’une jeunesse,
Terni par chaque soir qui s’éteint.
Envolées les belles promesses,
Momifiées par cette glace,
Ou tu ne peux que mirer ta vieillesse,
Et te révolter devant ce corps flasque.
Tout est faux, rien n’est vrai,
Tu te prends pour le nouveau Dorian Gray,
À courrir après le temps qui passe,
Compte à rebours, redécouvrir l’amour.
Tout est vrai, rien n’est vrai,
5, 4, 3, 2, 1, … Zéro,
Tu te noies dans les arcanes,
Ou s’est perdu avant toi Gray Dorian.
On ne refait jamais le chemin à l’envers,
Tes illusions vont se briser comme du verre,
Acceptes le temps qui avance,
C’est toujours lui qui mène la danse,
Impitoyable, dans son forfait,
Il n’arrangera pas ton portrait,
Implacable, ses ravages sur ton visage,
Ce reflet c’est ton âge.

PAEPEGAEY Michel
 • Pieds Hyphénique: Gray’S Anatomie (Le Reflet)

  der=ri=è=re=le=mi=roir 7
  le=re=flet=du=ne=his=toi=re 8
  de=cel=le=quon=ne=veut=croi=re 8
  de=cel=le=quon=ne=veut=voir 7
  les=ap=pa=ren=ces=sans=tains 7
  on=on=ne=ré=flé=chis=plus=à=rien 9
  les=é=clats=du=ne=jeu=nes=se 8
  ter=ni=par=cha=que=soir=qui=sé=teint 9
  en=vo=lées=les=bel=les=promes=ses 8
  mo=mi=fi=ées=par=cet=te=glace 8
  ou=tu=ne=peux=que=mi=rer=ta=vieilles=se 10
  et=te=ré=vol=ter=de=vant=ce=corps=flasque 10
  tout=est=faux=rien=nest=vrai 6
  tu=te=prends=pour=le=nou=veau=do=rian=gray 10
  à=cour=rir=a=près=le=temps=qui=passe 9
  comp=teà=re=bours=re=dé=cou=vrir=la=mour 10
  tout=est=vrai=rien=nest=vrai 6
  cinq=vir=gule=qua=tre=vir=gu=le=trois=vir=gu=le=deux=vir=gu=leun=zé=ro 18
  tu=te=noies=dans=les=ar=ca=nes 8
  ou=sest=per=du=a=vant=toi=gray=do=rian 10
  on=ne=re=fait=ja=mais=le=che=min=à=len=vers 12
  tes=illu=sions=vont=se=bri=ser=comme=du=verre 10
  ac=cep=tes=le=temps=qui=a=vance 8
  cest=tou=jours=lui=qui=mène=la=danse 8
  im=pi=toya=ble=dans=son=for=fait 8
  il=nar=range=ra=pas=ton=por=trait 8
  im=pla=cable=ses=ra=va=ges=sur=ton=vi=sage 11
  ce=re=flet=cest=ton=âge 6

  pae=pe=gaey=mi=chel 5
 • Phonétique : Gray’S Anatomie (Le Reflet)

  dəʁjεʁə lə miʁwaʁ,
  lə ʁəflε dynə istwaʁə,
  də sεllə kɔ̃ nə vø kʁwaʁə,
  də sεllə kɔ̃ nə vø vwaʁ.
  lεz- apaʁɑ̃sə sɑ̃ tɛ̃,
  ɔ̃n- ɔ̃ nə ʁefleʃi plysz- a ʁjɛ̃,
  lεz- ekla dynə ʒənεsə,
  tεʁni paʁ ʃakə swaʁ ki setɛ̃.
  ɑ̃vɔle lε bεllə pʁɔmesə,
  mɔmifje paʁ sεtə ɡlasə,
  u ty nə pø kə miʁe ta vjεjεsə,
  e tə ʁevɔlte dəvɑ̃ sə kɔʁ flaskə.
  tut- ε fo, ʁjɛ̃ nε vʁε,
  ty tə pʁɑ̃ puʁ lə nuvo dɔʁjɑ̃ ɡʁε,
  a kuʁʁiʁ apʁε lə tɑ̃ ki pasə,
  kɔ̃tə a ʁəbuʁ, ʁədekuvʁiʁ lamuʁ.
  tut- ε vʁε, ʁjɛ̃ nε vʁε,
  sɛ̃k viʁɡylə katʁə viʁɡylə tʁwa viʁɡylə dø viʁɡylə œ̃, … zeʁo,
  ty tə nwa dɑ̃ lεz- aʁkanə,
  u sε pεʁdy avɑ̃ twa ɡʁε dɔʁjɑ̃.
  ɔ̃ nə ʁəfε ʒamε lə ʃəmɛ̃ a lɑ̃vεʁ,
  tεz- ilyzjɔ̃ vɔ̃ sə bʁize kɔmə dy veʁə,
  aksεptə lə tɑ̃ ki avɑ̃sə,
  sε tuʒuʁ lɥi ki mεnə la dɑ̃sə,
  ɛ̃pitwajablə, dɑ̃ sɔ̃ fɔʁfε,
  il naʁɑ̃ʒəʁa pa tɔ̃ pɔʁtʁε,
  ɛ̃plakablə, sε ʁavaʒə syʁ tɔ̃ vizaʒə,
  sə ʁəflε sε tɔ̃n- aʒə.

  paepəɡaei miʃεl
 • Pieds Phonétique : Gray’S Anatomie (Le Reflet)

  də=ʁj=ε=ʁə=lə=mi=ʁwaʁ 7
  lə=ʁə=flε=dy=nə=is=twa=ʁə 8
  də=sεl=lə=kɔ̃=nə=vø=kʁwa=ʁə 8
  də=sεl=lə=kɔ̃=nə=vø=vwaʁ 7
  lε=za=pa=ʁɑ̃=sə=sɑ̃=tɛ̃ 7
  ɔ̃=nɔ̃nə=ʁe=fle=ʃi=plys=za=ʁjɛ̃ 8
  lε=ze=kla=dy=nə=ʒə=nε=sə 8
  tεʁ=ni=paʁ=ʃakə=swaʁ=ki=se=tɛ̃ 8
  ɑ̃=vɔ=le=lε=bεllə=pʁɔ=me=sə 8
  mɔ=mi=fje=paʁ=sε=tə=ɡla=sə 8
  u=tynə=pø=kə=mi=ʁe=ta=vjε=jεsə 9
  e=tə=ʁe=vɔl=te=də=vɑ̃sə=kɔʁ=flas=kə 10
  tu=tε=fo=ʁj=ɛ̃=nε=vʁε 7
  tytə=pʁɑ̃=puʁ=lə=nu=vo=dɔ=ʁjɑ̃=ɡʁε 9
  a=kuʁ=ʁiʁ=a=pʁεlə=tɑ̃=ki=pasə 8
  kɔ̃təa=ʁə=buʁʁə=de=ku=vʁiʁ=la=muʁ 8
  tu=tε=vʁε=ʁj=ɛ̃=nε=vʁε 7
  sɛ̃k=viʁ=ɡylə=ka=tʁə=viʁ=ɡy=lə=tʁwa=viʁ=ɡy=lə=dø=viʁ=ɡy=ləœ̃=ze=ʁo 18
  ty=tə=nwa=dɑ̃=lε=zaʁ=ka=nə 8
  u=sε=pεʁ=dy=a=vɑ̃=twa=ɡʁε=dɔ=ʁjɑ̃ 10
  ɔ̃nə=ʁə=fε=ʒa=mε=lə=ʃə=mɛ̃=a=lɑ̃=vεʁ 11
  tε=zi=ly=zjɔ̃=vɔ̃sə=bʁi=ze=kɔ=mə=dy=ve=ʁə 12
  ak=sεp=tə=lə=tɑ̃=ki=a=vɑ̃sə 8
  sε=tu=ʒuʁ=lɥi=ki=mεnə=la=dɑ̃sə 8
  ɛ̃=pi=twa=jablə=dɑ̃=sɔ̃=fɔʁ=fε 8
  il=na=ʁɑ̃ʒə=ʁa=pa=tɔ̃=pɔʁ=tʁε 8
  ɛ̃=pla=kablə=sε=ʁa=va=ʒə=syʁ=tɔ̃=vizaʒə 10
  sə=ʁə=flε=sε=tɔ̃=na=ʒə 7

  pa=e=pə=ɡa=e=i=mi=ʃεl 8

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
24/07/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.