Poeme : L’accident

L’accident

C’est une belle nuit,
Deux mois que j’ai le permis,
Suis sorti en discothèque,
Avec la voiture du daron,
Ce soir, pour moi tout tourne rond,
Une jolie petite minette,
Sur la piste m’a souri,
Pour me donner du courage,
Et avoir l’air moins con,
J’ai avaler cinq, six whiskies,
De la rigolade à mon age,
Veux absolument lui plaire,
J’ai fumer un joint dans les waters,
Avant de lui proposer,
D’ensemble de finir la nuit,
Mais elle devait prendre le premier train,
Mais on doit se revoir demain,
Je suis sur un petit nuage

J’ai 20 ans,
Je viens d’emménager,
Dans une chambre d’étudiant,
À 40 minutes de chez maman,
Comme tous les weeks-end,
J’ai ramener mon linge sale,
Elle m’a donner quelques trucs à manger,
Notre train-train banal,
J’ai repris un peu plus tôt le chemin,
Car demain j’ai un partiel,
Très important pour ma moyenne.

Sur mon petit nuage,
Je fonce comme le vent,
La route droit devant,
Une seule main sur le volant,
Je trouve que la vie est belle.

Encore cinq minutes,
Et je suis chez moi,
J’apercois au loin,
Les lumières de mon HLM,
Je pense dèjà à mon examen,
Quand soudain… soudain

Le vacarme asourdissant,
Le bruit effroyable,
De la tôle qui se plie,
L’air devient irrespirable,
Et se remplit,
De brouillard et de sang,
Et des deux autos,
Il ne restent que des débris,
À ce carrefour,
Ou deux vies se brisent,
Pour toujours.

Dans deux appartements,
Deux sonneries retentissent,
Le même silence pesant,
Avant les mêmes mots cinglants,
« Allô, ici la police,
Nous devons vous annoncer,
Une bien triste nouvelle,
Concernant votre fils. »

Ca fera un entrefilet,
Dans le journal quotidien,
Avec la photo des 2 gamins,
On en parlera une semaine,
On sera un peu plus prudent,
Quand on passera dans le coin,
On mettra le pied sur le frein,
Devant les bouquets déposés,
Sur la chaussée,
Et on commencera à oublier,
Comme avant, comme avant,
Comme avant… L’ACCIDENT.

PAEPEGAEY Michel

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: L’accident

  cest=u=ne=bel=le=nuit 6
  deux=mois=que=jai=le=per=mis 7
  suis=sor=ti=en=dis=co=thè=que 8
  a=vec=la=voi=ture=du=da=ron 8
  ce=soir=pour=moi=tout=tour=ne=rond 8
  une=jo=lie=pe=ti=te=mi=nette 8
  sur=la=pis=te=ma=sou=ri 7
  pour=me=don=ner=du=cou=ra=ge 8
  et=a=voir=lair=moins=con 6
  jai=a=va=ler=cin=q=six=w=his=kies 10
  de=la=ri=go=lade=à=mon=age 8
  veux=ab=so=lu=ment=lui=plai=re 8
  jai=fu=mer=un=joint=dans=les=wa=ters 9
  avant=de=lui=pro=po=ser 6
  den=sem=ble=de=fi=nir=la=nuit 8
  mais=elle=de=vait=prendre=le=pre=mier=train 9
  mais=on=doit=se=re=voir=de=main 8
  je=suis=sur=un=pe=tit=nua=ge 8

  jai=vingt=ans 3
  je=viens=dem=mé=na=ger 6
  dans=u=ne=cham=bre=dé=tu=diant 8
  à=qua=rante=mi=nutes=de=chez=ma=man 9
  com=me=tous=les=we=eks=end 7
  jai=ra=me=ner=mon=lin=ge=sale 8
  elle=ma=don=ner=quel=ques=trucs=à=man=ger 10
  no=tre=train=train=ba=nal 6
  jai=re=pris=un=peu=plus=tôt=le=che=min 10
  car=de=main=jai=un=par=tiel 7
  très=im=por=tant=pour=ma=moyen=ne 8

  sur=mon=pe=tit=nu=a=ge 7
  je=fon=ce=com=me=le=vent 7
  la=rou=te=droit=de=vant 6
  une=seu=le=main=sur=le=vo=lant 8
  je=trou=ve=que=la=vie=est=belle 8

  en=co=re=cinq=mi=nu=tes 7
  et=je=suis=chez=moi 5
  ja=per=cois=au=loin 5
  les=lu=mières=de=mon=h=l=m 8
  je=pen=se=dè=jà=à=mon=examen 8
  quand=sou=dain=sou=dain 5

  le=va=car=me=a=sour=dis=sant 8
  le=bruit=ef=froy=a=ble 6
  de=la=tô=le=qui=se=plie 7
  lair=de=vient=ir=res=pi=ra=ble 8
  et=se=rem=plit 4
  de=brouil=lard=et=de=sang 6
  et=des=deux=au=tos 5
  il=ne=res=tent=que=des=dé=bris 8
  à=ce=car=re=four 5
  ou=deux=vies=se=bri=sent 6
  pour=tou=jours 3

  dans=deux=ap=par=te=ments 6
  deux=son=ne=ries=re=ten=tis=sent 8
  le=mê=me=si=len=ce=pe=sant 8
  avant=les=mê=mes=mots=cin=glants 7
  al=lô=i=ci=la=po=lice 8
  nous=de=vons=vous=an=non=cer 7
  u=ne=bien=tris=te=nou=vel=le 8
  concer=nant=vo=tre=fils 5

  ca=fe=ra=un=en=tre=fi=let 8
  dans=le=jour=nal=quo=ti=dien 7
  a=vec=la=pho=to=des=deux=ga=mins 9
  on=en=par=le=ra=une=se=maine 8
  on=se=ra=un=peu=plus=pru=dent 8
  quand=on=pas=se=ra=dans=le=coin 8
  on=met=tra=le=pied=sur=le=frein 8
  de=vant=les=bou=quets=dé=po=sés 8
  sur=la=chaus=sée 4
  et=on=commen=ce=ra=à=ou=blier 8
  com=me=a=vant=com=me=a=vant 8
  com=me=a=vant=lac=ci=dent 7

  pae=pe=gaey=mi=chel 5
 • Phonétique : L’accident

  sεt- ynə bεllə nɥi,
  dø mwa kə ʒε lə pεʁmi,
  sɥi sɔʁti ɑ̃ diskɔtεkə,
  avεk la vwatyʁə dy daʁɔ̃,
  sə swaʁ, puʁ mwa tu tuʁnə ʁɔ̃,
  ynə ʒɔli pətitə minεtə,
  syʁ la pistə ma suʁi,
  puʁ mə dɔne dy kuʁaʒə,
  e avwaʁ lεʁ mwɛ̃ kɔ̃,
  ʒε avale sɛ̃k, si- wiski,
  də la ʁiɡɔladə a mɔ̃n- aʒə,
  vøz- absɔlymɑ̃ lɥi plεʁə,
  ʒε fyme œ̃ ʒwɛ̃ dɑ̃ lε wate,
  avɑ̃ də lɥi pʁɔpoze,
  dɑ̃sɑ̃blə də finiʁ la nɥi,
  mεz- εllə dəvε pʁɑ̃dʁə lə pʁəmje tʁɛ̃,
  mεz- ɔ̃ dwa sə ʁəvwaʁ dəmɛ̃,
  ʒə sɥi syʁ œ̃ pəti nɥaʒə

  ʒε vɛ̃t- ɑ̃,
  ʒə vjɛ̃ dɑ̃menaʒe,
  dɑ̃z- ynə ʃɑ̃bʁə detydjɑ̃,
  a kaʁɑ̃tə minytə də ʃe mamɑ̃,
  kɔmə tus lε wikz- εnd,
  ʒε ʁaməne mɔ̃ lɛ̃ʒə salə,
  εllə ma dɔne kεlk tʁykz- a mɑ̃ʒe,
  nɔtʁə tʁɛ̃ tʁɛ̃ banal,
  ʒε ʁəpʁiz- œ̃ pø plys to lə ʃəmɛ̃,
  kaʁ dəmɛ̃ ʒε œ̃ paʁsjεl,
  tʁεz- ɛ̃pɔʁtɑ̃ puʁ ma mwajεnə.

  syʁ mɔ̃ pəti nɥaʒə,
  ʒə fɔ̃sə kɔmə lə vɑ̃,
  la ʁutə dʁwa dəvɑ̃,
  ynə sələ mɛ̃ syʁ lə vɔlɑ̃,
  ʒə tʁuvə kə la vi ε bεllə.

  ɑ̃kɔʁə sɛ̃k minytə,
  e ʒə sɥi ʃe mwa,
  ʒapεʁkwaz- o lwɛ̃,
  lε lymjεʁə də mɔ̃ aʃ εl εm,
  ʒə pɑ̃sə dεʒa a mɔ̃n- εɡzamɛ̃,
  kɑ̃ sudɛ̃… sudɛ̃

  lə vakaʁmə azuʁdisɑ̃,
  lə bʁɥi efʁwajablə,
  də la tolə ki sə pli,
  lεʁ dəvjɛ̃ iʁεspiʁablə,
  e sə ʁɑ̃pli,
  də bʁujaʁ e də sɑ̃,
  e dε døz- oto,
  il nə ʁεste kə dε debʁi,
  a sə kaʁəfuʁ,
  u dø vi sə bʁize,
  puʁ tuʒuʁ.

  dɑ̃ døz- apaʁtəmɑ̃,
  dø sɔnəʁi ʁətɑ̃tise,
  lə mεmə silɑ̃sə pəzɑ̃,
  avɑ̃ lε mεmə mo sɛ̃ɡlɑ̃,
  « alo, isi la pɔlisə,
  nu dəvɔ̃ vuz- anɔ̃se,
  ynə bjɛ̃ tʁistə nuvεllə,
  kɔ̃sεʁnɑ̃ vɔtʁə fis. »

  ka fəʁa œ̃n- ɑ̃tʁəfilε,
  dɑ̃ lə ʒuʁnal kɔtidjɛ̃,
  avεk la fɔto dε dø ɡamɛ̃,
  ɔ̃n- ɑ̃ paʁləʁa ynə səmεnə,
  ɔ̃ səʁa œ̃ pø plys pʁyde,
  kɑ̃t- ɔ̃ pasəʁa dɑ̃ lə kwɛ̃,
  ɔ̃ mεtʁa lə pje syʁ lə fʁɛ̃,
  dəvɑ̃ lε bukε depoze,
  syʁ la ʃose,
  e ɔ̃ kɔmɑ̃səʁa a ublje,
  kɔmə avɑ̃, kɔmə avɑ̃,
  kɔmə avɑ̃… laksidɑ̃.

  paepəɡaei miʃεl
 • Syllabes Phonétique : L’accident

  sε=ty=nə=bεl=lə=nɥi 6
  dø=mwa=kə=ʒε=lə=pεʁ=mi 7
  sɥi=sɔʁ=ti=ɑ̃=dis=kɔ=tε=kə 8
  a=vεk=la=vwa=tyʁə=dy=da=ʁɔ̃ 8
  sə=swaʁ=puʁ=mwa=tu=tuʁ=nə=ʁɔ̃ 8
  y=nə=ʒɔ=lipə=ti=tə=mi=nεtə 8
  syʁ=la=pis=tə=ma=su=ʁi 7
  puʁ=mə=dɔ=ne=dy=ku=ʁa=ʒə 8
  e=a=vwaʁ=lεʁ=mwɛ̃=kɔ̃ 6
  ʒε=a=va=le=sɛ̃k=si=wis=ki 8
  də=la=ʁi=ɡɔ=ladə=a=mɔ̃=naʒə 8
  vø=zab=sɔ=ly=mɑ̃=lɥi=plε=ʁə 8
  ʒε=fy=me=œ̃=ʒwɛ̃=dɑ̃=lε=wa=te 9
  a=vɑ̃=də=lɥi=pʁɔ=po=ze 7
  dɑ̃=sɑ̃=blə=də=fi=niʁ=la=nɥi 8
  mε=zεllə=də=vεpʁɑ̃dʁə=lə=pʁə=mje=tʁɛ̃ 8
  mε=zɔ̃=dwa=sə=ʁə=vwaʁ=də=mɛ̃ 8
  ʒə=sɥi=syʁ=œ̃=pə=ti=nɥ=aʒə 8

  ʒε=vɛ̃=tɑ̃ 3
  ʒə=vj=ɛ̃=dɑ̃=me=na=ʒe 7
  dɑ̃=zy=nə=ʃɑ̃=bʁə=de=ty=djɑ̃ 8
  a=ka=ʁɑ̃tə=mi=nytə=də=ʃe=ma=mɑ̃ 9
  kɔ=mə=tus=lε=wik=zεnd 6
  ʒε=ʁa=mə=ne=mɔ̃=lɛ̃=ʒə=salə 8
  εllə=ma=dɔ=ne=kεl=kə=tʁyk=za=mɑ̃=ʒe 10
  nɔ=tʁə=tʁɛ̃=tʁɛ̃=ba=nal 6
  ʒεʁə=pʁi=zœ̃=pø=plys=to=lə=ʃə=mɛ̃ 9
  kaʁ=də=mɛ̃=ʒε=œ̃=paʁ=sjεl 7
  tʁε=zɛ̃=pɔʁ=tɑ̃=puʁ=ma=mwa=jεnə 8

  syʁ=mɔ̃=pə=ti=nɥ=a=ʒə 7
  ʒə=fɔ̃=sə=kɔ=mə=lə=vɑ̃ 7
  la=ʁu=tə=dʁwa=də=vɑ̃ 6
  ynə=sə=lə=mɛ̃=syʁ=lə=vɔ=lɑ̃ 8
  ʒə=tʁuvə=kə=la=vi=ε=bεl=lə 8

  ɑ̃=kɔ=ʁə=sɛ̃k=mi=ny=tə 7
  e=ʒə=sɥi=ʃe=mwa 5
  ʒa=pεʁ=kwa=zo=lwɛ̃ 5
  lε=ly=mjεʁə=də=mɔ̃=aʃ=εl=εm 8
  ʒə=pɑ̃sə=dε=ʒa=a=mɔ̃=nεɡ=za=mɛ̃ 9
  kɑ̃=su=dɛ̃=su=dɛ̃ 5

  lə=va=kaʁ=mə=a=zuʁ=di=sɑ̃ 8
  lə=bʁɥi=e=fʁwa=ja=blə 6
  də=la=to=lə=ki=sə=pli 7
  lεʁ=də=vjɛ̃=i=ʁεs=pi=ʁa=blə 8
  e=sə=ʁɑ̃=pli 4
  də=bʁu=jaʁ=e=də=sɑ̃ 6
  e=dε=dø=zo=to 5
  il=nə=ʁεs=te=kə=dε=de=bʁi 8
  a=sə=ka=ʁə=fuʁ 5
  u=dø=vi=sə=bʁi=ze 6
  puʁ=tu=ʒuʁ 3

  dɑ̃=dø=za=paʁ=tə=mɑ̃ 6
  dø=sɔ=nə=ʁi=ʁə=tɑ̃=ti=sə 8
  lə=mε=mə=si=lɑ̃=sə=pə=zɑ̃ 8
  a=vɑ̃=lε=mε=mə=mo=sɛ̃=ɡlɑ̃ 8
  a=lo=i=si=la=pɔ=lisə 8
  nu=də=vɔ̃=vu=za=nɔ̃=se 7
  y=nə=bjɛ̃=tʁis=tə=nu=vεl=lə 8
  kɔ̃=sεʁ=nɑ̃=vɔ=tʁə=fis 6

  ka=fə=ʁa=œ̃=nɑ̃=tʁə=fi=lε 8
  dɑ̃=lə=ʒuʁ=nal=kɔ=ti=dj=ɛ̃ 8
  a=vεk=la=fɔ=to=dε=dø=ɡa=mɛ̃ 9
  ɔ̃=nɑ̃=paʁlə=ʁa=y=nə=sə=mεnə 8
  ɔ̃=sə=ʁa=œ̃=pø=plys=pʁy=de 8
  kɑ̃=tɔ̃=pa=sə=ʁa=dɑ̃=lə=kwɛ̃ 8
  ɔ̃=mε=tʁa=lə=pje=syʁ=lə=fʁɛ̃ 8
  də=vɑ̃=lε=bu=kε=de=po=ze 8
  syʁ=la=ʃo=se 4
  e=ɔ̃=kɔ=mɑ̃sə=ʁa=a=u=blje 8
  kɔ=mə=a=vɑ̃=kɔ=mə=a=vɑ̃ 8
  kɔ=mə=a=vɑ̃=lak=si=dɑ̃ 7

  pa=e=pə=ɡa=e=i=mi=ʃεl 8

Récompense

1
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/03/2012 14:13Jade

a mediter !
cordialement
jade

Auteur de Poésie
04/03/2012 10:47Lemmiath

Malheureusement, comme tu l’écris si bien , vite oublier !

Auteur de Poésie
08/08/2013 15:33Effet-Mer

Vite oubliés, mais rappelé à travers votre poème !
Un grand merci de la part des accidentés de la route, pour ces vers si bien écrit !
Au plaisir de vous lire

Auteur de Poésie
08/08/2013 15:38Eden33

fort ressenti
Eden