Poeme-France : Lecture Écrit Musique

Poeme : De Toute Ma Vie Au Long

Poème Musique
Publié le 17/03/2012 15:15

L'écrit contient 189 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Mikie95

De Toute Ma Vie Au Long

Les sons saturés,
Des guitares électriques,
Me semblent bien pathétiques,
Même s’ils sont de mèche,
Avec les harmonies,
Des guitares sèches.

A toi seul, tu les renvois,
Dans les cordes,
Quand sur les tiennes,
Se pose un archet magique,
Qui fait pleurer ton ame slave,
Je revois les « yeux noirs »,
De la belle gitane,
En une seule mélodie,
Mon cœur redeviens tsigane.

Ce son vous transperce l’âme,
La tienne y donnes vie,
Venant a mes oreilles, dissoudre,
Le miel de tes ouïes.

Que du bonheur en plus,
Quand il est joué,
Par un Stradivarius,
Mettant mon corps en désordre,
Coule en moi comme du sang russe.

De toi j’aime,
Quand tu jazzes avec Lockwood,
Quand tu rockes avec Lara,
La maêstria d’un Capuçon,
La magie d’un Grappelli,
Et tes valses escapades jusqu’à Vienne.

Mon cœur pincé,
En Pizzicato,
Comme tes cordes,
Quand tu t’accoquines avec un piano,
Ta musique je bois,
Comme une symphonie de joies.

Comme celles que tu m’as donner,
Comme celles qu’on va encore partager,
À jamais fidèle, à ta chanson,
De toute ma vie au long.
 • Pieds Hyphénique: De Toute Ma Vie Au Long

  les=sons=sa=tu=rés 5
  des=gui=ta=res=élec=tri=ques 7
  me=sem=blent=bien=pa=thé=ti=ques 8
  mê=me=sils=sont=de=mè=che 7
  a=vec=les=har=mo=nies 6
  des=gui=ta=res=sè=ches 6

  a=toi=seul=tu=les=ren=vois 7
  dans=les=cor=des 4
  quand=sur=les=tien=nes 5
  se=pose=un=ar=chet=ma=gi=que 8
  qui=fait=pleu=rer=ton=a=me=slave 8
  je=re=vois=les=y=eux=noirs 7
  de=la=bel=le=gi=ta=ne 7
  en=u=ne=seu=le=mé=lo=die 8
  mon=cœur=re=de=viens=t=si=gane 8

  ce=son=vous=trans=per=ce=lâ=me 8
  la=tien=ne=y=don=nes=vie 7
  ve=nant=a=mes=o=reilles=dis=soudre 8
  le=miel=de=tes=ouïes 5

  que=du=bon=heur=en=plus 6
  quand=il=est=jou=é 5
  par=un=stra=di=va=rius 6
  met=tant=mon=corps=en=dé=sor=dre 8
  cou=le=en=moi=comme=du=sang=russe 8

  de=toi=jai=me 4
  quand=tu=jaz=zes=a=vec=lo=ck=wood 9
  quand=tu=ro=ckes=a=vec=la=ra 8
  la=maês=tri=a=dun=ca=pu=çon 8
  la=ma=gie=dun=grap=pel=li 7
  et=tes=val=ses=es=ca=pades=jus=quà=vienne 10

  mon=cœur=pin=cé 4
  en=piz=zi=ca=to 5
  com=me=tes=cor=des 5
  quand=tu=tac=co=quines=a=vec=un=pia=no 10
  ta=mu=si=que=je=bois 6
  comme=u=ne=sym=pho=nie=de=joies 8

  comme=cel=les=que=tu=mas=don=ner 8
  comme=cel=les=quon=va=en=co=re=par=ta=ger 11
  à=ja=mais=fi=dèle=à=ta=chan=son 9
  de=tou=te=ma=vie=au=long 7
 • Phonétique : De Toute Ma Vie Au Long

  lε sɔ̃ satyʁe,
  dε ɡitaʁəz- elεktʁik,
  mə sɑ̃ble bjɛ̃ patetik,
  mεmə sil sɔ̃ də mεʃə,
  avεk lεz- aʁmɔni,
  dε ɡitaʁə sεʃə.

  a twa səl, ty lε ʁɑ̃vwa,
  dɑ̃ lε kɔʁdə,
  kɑ̃ syʁ lε tjεnə,
  sə pozə œ̃n- aʁʃε maʒikə,
  ki fε pləʁe tɔ̃n- amə slavə,
  ʒə ʁəvwa ləs « iø nwaʁs »,
  də la bεllə ʒitanə,
  ɑ̃n- ynə sələ melɔdi,
  mɔ̃ kœʁ ʁədəvjɛ̃ tsiɡanə.

  sə sɔ̃ vu tʁɑ̃spεʁsə lamə,
  la tjεnə i dɔnə vi,
  vənɑ̃ a mεz- ɔʁεjə, disudʁə,
  lə mjεl də tεz- ui.

  kə dy bɔnœʁ ɑ̃ plys,
  kɑ̃t- il ε ʒue,
  paʁ œ̃ stʁadivaʁjys,
  mεtɑ̃ mɔ̃ kɔʁz- ɑ̃ dezɔʁdʁə,
  kulə ɑ̃ mwa kɔmə dy sɑ̃ ʁysə.

  də twa ʒεmə,
  kɑ̃ ty ʒazəz- avεk lɔkwud,
  kɑ̃ ty ʁɔkəz- avεk laʁa,
  la maεstʁja dœ̃ kapysɔ̃,
  la maʒi dœ̃ ɡʁapεlli,
  e tε valsəz- εskapadə ʒyska vjεnə.

  mɔ̃ kœʁ pɛ̃se,
  ɑ̃ pizikato,
  kɔmə tε kɔʁdə,
  kɑ̃ ty takɔkinəz- avεk œ̃ pjano,
  ta myzikə ʒə bwa,
  kɔmə ynə sɛ̃fɔni də ʒwa.

  kɔmə sεllə kə ty ma dɔne,
  kɔmə sεllə kɔ̃ va ɑ̃kɔʁə paʁtaʒe,
  a ʒamε fidεlə, a ta ʃɑ̃sɔ̃,
  də tutə ma vi o lɔ̃.
 • Pieds Phonétique : De Toute Ma Vie Au Long

  lε=sɔ̃=sa=ty=ʁe 5
  dε=ɡi=ta=ʁə=ze=lεk=tʁik 7
  mə=sɑ̃=ble=bj=ɛ̃=pa=te=tik 8
  mε=mə=sil=sɔ̃=də=mε=ʃə 7
  a=vεk=lε=zaʁ=mɔ=ni 6
  dε=ɡi=ta=ʁə=sε=ʃə 6

  a=twa=səl=ty=lε=ʁɑ̃=vwa 7
  dɑ̃=lε=kɔʁ=də 4
  kɑ̃=syʁ=lε=tj=ε=nə 6
  sə=po=zə=œ̃=naʁ=ʃε=ma=ʒikə 8
  ki=fε=plə=ʁe=tɔ̃=na=mə=slavə 8
  ʒə=ʁə=vwa=ləs=i=ø=nwaʁs 7
  də=la=bεl=lə=ʒi=ta=nə 7
  ɑ̃=ny=nə=sə=lə=me=lɔ=di 8
  mɔ̃=kœʁ=ʁə=də=vjɛ̃=tsi=ɡa=nə 8

  sə=sɔ̃=vu=tʁɑ̃s=pεʁ=sə=la=mə 8
  la=tj=ε=nə=i=dɔ=nə=vi 8
  və=nɑ̃=a=mε=zɔ=ʁε=jə=disudʁə 8
  lə=mjεl=də=tε=zu=i 6

  kə=dy=bɔ=nœ=ʁə=ɑ̃=plys 7
  kɑ̃=til=ε=ʒu=e 5
  paʁ=œ̃=stʁa=di=va=ʁjys 6
  mε=tɑ̃=mɔ̃=kɔʁ=zɑ̃=de=zɔʁ=dʁə 8
  kulə=ɑ̃=mwa=kɔ=mə=dy=sɑ̃=ʁysə 8

  də=twa=ʒε=mə 4
  kɑ̃=ty=ʒa=zə=za=vεk=lɔ=kwud 8
  kɑ̃=ty=ʁɔ=kə=za=vεk=la=ʁa 8
  la=ma=εs=tʁja=dœ̃=ka=py=sɔ̃ 8
  la=ma=ʒi=dœ̃=ɡʁa=pεl=li 7
  e=tε=val=sə=zεs=ka=padə=ʒys=ka=vjεnə 10

  mɔ̃=kœ=ʁə=pɛ̃=se 5
  ɑ̃=pi=zi=ka=to 5
  kɔ=mə=tε=kɔʁ=də 5
  kɑ̃=ty=ta=kɔkinə=za=vεk=œ̃=pja=no 9
  ta=my=zi=kə=ʒə=bwa 6
  kɔmə=y=nə=sɛ̃=fɔ=ni=də=ʒwa 8

  kɔmə=sεl=lə=kə=ty=ma=dɔ=ne 8
  kɔmə=sεllə=kɔ̃=va=ɑ̃=kɔ=ʁə=paʁ=ta=ʒe 10
  a=ʒa=mε=fi=dεlə=a=ta=ʃɑ̃=sɔ̃ 9
  də=tu=tə=ma=vi=o=lɔ̃ 7

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
01/08/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.