Poeme : Comme Un Espoir

Comme Un Espoir

Pour ôter les voiles,
De mes nuits de spleen,
Me manque une grâce divine,
Pour enfin trouver mon étoile.

Au grand tambour de la vie,
J’ai fais bien des pirouettes,
Pour y récolter que des cacahuètes,
À la machine, à la machine,
À rêves.

Mais déjà le jour se lève,
Il faut retrouver l’usine,
Ma vie de tous les jours est grise,
Mais il faut bien assumer son banal.

Je me sens comme
Une chaussette orpheline,
Dans un panier de linge sale,
Qui se demande ou sa copine,
À bien pu se faire la malle.

Je me sens comme,
Un pauvre petit pingouin,
Perdu sur un bout de banquise,
Qui pars à la dérive,
Avec l’espoir fragile,
De croiser un autre glaçon,
Avant que sa petite île,
Fond.

Mais le vacarme des machines,
Me rappelle à mon sort,
Encore deux heures de ce tintouin,
Avant de retrouver l’air frais du dehors.

Toujours le même trajet, la même ligne,
Pour rentrer dans mon petit meublé,
À Saint-Ouen,
Observer les jolis minois,
Personne n’habites avec moi.

Je me sens comme,
La musique triste,
Que lançinent,
Les orgues de barbaries,
J’ai rien contre la chanson réaliste,
Mais j’aimerais bien dans ma vie,
Un peu de fantaisie.

Mais elle finira bien un jour,
Par me fuir, cette guigne,
Alors au départ de cette dame indigne,
Profites en pour poser tes valises.

J’aurais trouver enfin mon étoile,
Et aussi orageux que soit l’avenir,
Capricieux que soit le temps,
Que jamais plus rien ne nous divises,
Vers eux à deux,
Nous mettrons les voiles.

Je me sens comme,
Les yeux d’un enfant,
Rempli de couleurs,
Où avec celles-ci,
Se mêle,
Un air surpris
Quand après la pluie,
Il découvre un arc-en-ciel.
PAEPEGAEY Michel

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Comme Un Espoir

  pour=ô=ter=les=voi=les 6
  de=mes=nuits=de=spleen 5
  me=man=que=une=grâ=ce=di=vine 8
  pour=en=fin=trou=ver=mon=é=toile 8

  au=grand=tam=bour=de=la=vie 7
  jai=fais=bien=des=pi=rouet=tes 7
  pour=y=ré=col=ter=que=des=ca=ca=huètes 10
  à=la=ma=chine=à=la=ma=chine 8
  à=rê=ves 3

  mais=dé=jà=le=jour=se=lè=ve 8
  il=faut=re=trou=ver=lu=si=ne 8
  ma=vie=de=tous=les=jours=est=grise 8
  mais=il=faut=bien=as=su=mer=son=ba=nal 10

  je=me=sens=com=me 5
  u=ne=chaus=set=te=or=phe=line 8
  dans=un=pa=nier=de=lin=ge=sale 8
  qui=se=de=mande=ou=sa=co=pine 8
  à=bien=pu=se=fai=re=la=malle 8

  je=me=sens=com=me 5
  un=pau=vre=pe=tit=pin=gouin 7
  per=du=sur=un=bout=de=ban=quise 8
  qui=pars=à=la=dé=ri=ve 7
  a=vec=les=poir=fra=gi=le 7
  de=croi=ser=un=au=tre=gla=çon 8
  avant=que=sa=pe=ti=te=î=le 8
  fond 1

  mais=le=va=car=me=des=ma=chines 8
  me=rap=pel=le=à=mon=sort 7
  en=core=deux=heu=res=de=ce=tin=touin 9
  avant=de=re=trou=ver=lair=frais=du=dehors 9

  tou=jours=le=même=tra=jet=la=mê=me=ligne 10
  pour=ren=trer=dans=mon=pe=tit=meu=blé 9
  à=saint=touen 3
  ob=ser=ver=les=jo=lis=mi=nois 8
  per=sonne=n=ha=bi=tes=a=vec=moi 9

  je=me=sens=com=me 5
  la=mu=si=que=tris=te 6
  que=lan=çi=nent 4
  les=or=gues=de=bar=ba=ries 7
  jai=rien=contre=la=chan=son=ré=a=liste 9
  mais=jai=me=rais=bien=dans=ma=vie 8
  un=peu=de=fan=tai=sie 6

  mais=elle=fi=ni=ra=bien=un=jour 8
  par=me=fu=ir=cet=te=gui=gne 8
  a=lors=au=dé=part=de=cette=da=mein=digne 10
  pro=fites=en=pour=po=ser=tes=va=lises 9

  jau=rais=trou=ver=en=fin=mon=é=toile 9
  et=aus=si=o=ra=geux=que=soit=lave=nir 10
  ca=pri=cieux=que=soit=le=temps 7
  que=ja=mais=plus=rien=ne=nous=di=vises 9
  vers=eux=à=deux 4
  nous=met=trons=les=voi=les 6

  je=me=sens=com=me 5
  les=y=eux=dun=en=fant 6
  rem=pli=de=cou=leurs 5
  où=a=vec=cel=les=ci 6
  se=mê=le 3
  un=air=sur=pris 4
  quand=a=près=la=pluie 5
  il=dé=cou=vre=un=arc=en=ciel 8
  pae=pe=gaey=mi=chel 5
 • Phonétique : Comme Un Espoir

  puʁ ote lε vwalə,
  də mε nɥi də splin,
  mə mɑ̃kə ynə ɡʁasə divinə,
  puʁ ɑ̃fɛ̃ tʁuve mɔ̃n- etwalə.

  o ɡʁɑ̃ tɑ̃buʁ də la vi,
  ʒε fε bjɛ̃ dε piʁuεtə,
  puʁ i ʁekɔlte kə dε kakayεtə,
  a la maʃinə, a la maʃinə,
  a ʁεvə.

  mε deʒa lə ʒuʁ sə lεvə,
  il fo ʁətʁuve lyzinə,
  ma vi də tus lε ʒuʁz- ε ɡʁizə,
  mεz- il fo bjɛ̃ asyme sɔ̃ banal.

  ʒə mə sɑ̃s kɔmə
  ynə ʃosεtə ɔʁfəlinə,
  dɑ̃z- œ̃ panje də lɛ̃ʒə salə,
  ki sə dəmɑ̃də u sa kɔpinə,
  a bjɛ̃ py sə fεʁə la malə.

  ʒə mə sɑ̃s kɔmə,
  œ̃ povʁə pəti pɛ̃ɡuɛ̃,
  pεʁdy syʁ œ̃ bu də bɑ̃kizə,
  ki paʁz- a la deʁivə,
  avεk lεspwaʁ fʁaʒilə,
  də kʁwaze œ̃n- otʁə ɡlasɔ̃,
  avɑ̃ kə sa pətitə ilə,
  fɔ̃.

  mε lə vakaʁmə dε maʃinə,
  mə ʁapεllə a mɔ̃ sɔʁ,
  ɑ̃kɔʁə dø œʁ də sə tɛ̃tuɛ̃,
  avɑ̃ də ʁətʁuve lεʁ fʁε dy dəɔʁ.

  tuʒuʁ lə mεmə tʁaʒε, la mεmə liɲə,
  puʁ ʁɑ̃tʁe dɑ̃ mɔ̃ pəti məble,
  a sɛ̃ tuɛ̃,
  ɔpsεʁve lε ʒɔli minwa,
  pεʁsɔnə nabitəz- avεk mwa.

  ʒə mə sɑ̃s kɔmə,
  la myzikə tʁistə,
  kə lɑ̃sine,
  lεz- ɔʁɡ də baʁbaʁi,
  ʒε ʁjɛ̃ kɔ̃tʁə la ʃɑ̃sɔ̃ ʁealistə,
  mε ʒεməʁε bjɛ̃ dɑ̃ ma vi,
  œ̃ pø də fɑ̃tεzi.

  mεz- εllə finiʁa bjɛ̃ œ̃ ʒuʁ,
  paʁ mə fɥiʁ, sεtə ɡiɲə,
  alɔʁz- o depaʁ də sεtə damə ɛ̃diɲə,
  pʁɔfitəz- ɑ̃ puʁ poze tε valizə.

  ʒoʁε tʁuve ɑ̃fɛ̃ mɔ̃n- etwalə,
  e osi ɔʁaʒø kə swa lavəniʁ,
  kapʁisjø kə swa lə tɑ̃,
  kə ʒamε plys ʁjɛ̃ nə nu divizə,
  vεʁz- øz- a dø,
  nu mεtʁɔ̃ lε vwalə.

  ʒə mə sɑ̃s kɔmə,
  lεz- iø dœ̃n- ɑ̃fɑ̃,
  ʁɑ̃pli də kulœʁ,
  u avεk sεllə si,
  sə mεlə,
  œ̃n- εʁ syʁpʁi
  kɑ̃t- apʁε la plɥi,
  il dekuvʁə œ̃n- aʁk ɑ̃ sjεl.
  paepəɡaei miʃεl
 • Syllabes Phonétique : Comme Un Espoir

  puʁ=o=te=lε=vwa=lə 6
  də=mε=nɥi=də=splin 5
  mə=mɑ̃=kə=ynə=ɡʁa=sə=di=vinə 8
  puʁ=ɑ̃=fɛ̃=tʁu=ve=mɔ̃=ne=twalə 8

  o=ɡʁɑ̃=tɑ̃=buʁ=də=la=vi 7
  ʒε=fε=bjɛ̃=dε=pi=ʁu=ε=tə 8
  puʁ=i=ʁe=kɔl=te=kə=dε=ka=ka=yεtə 10
  a=la=ma=ʃinə=a=la=ma=ʃinə 8
  a=ʁε=və 3

  mε=de=ʒa=lə=ʒuʁ=sə=lε=və 8
  il=fo=ʁə=tʁu=ve=ly=zi=nə 8
  ma=vi=də=tus=lε=ʒuʁ=zε=ɡʁizə 8
  mε=zil=fo=bjɛ̃=a=sy=me=sɔ̃=ba=nal 10

  ʒə=mə=sɑ̃s=kɔ=mə 5
  y=nə=ʃo=sε=tə=ɔʁ=fə=linə 8
  dɑ̃=zœ̃=pa=nje=də=lɛ̃=ʒə=salə 8
  ki=sə=də=mɑ̃də=u=sa=kɔ=pinə 8
  a=bjɛ̃=py=sə=fε=ʁə=la=malə 8

  ʒə=mə=sɑ̃s=kɔ=mə 5
  œ̃=po=vʁə=pə=ti=pɛ̃=ɡu=ɛ̃ 8
  pεʁ=dy=syʁ=œ̃=bu=də=bɑ̃=kizə 8
  ki=paʁ=za=la=de=ʁi=və 7
  a=vεk=lεs=pwaʁ=fʁa=ʒi=lə 7
  də=kʁwa=ze=œ̃=no=tʁə=ɡla=sɔ̃ 8
  a=vɑ̃=kə=sa=pə=ti=tə=ilə 8
  fɔ̃ 1

  mε=lə=va=kaʁ=mə=dε=ma=ʃinə 8
  mə=ʁa=pεl=lə=a=mɔ̃=sɔʁ 7
  ɑ̃=kɔʁə=dø=œʁ=də=sə=tɛ̃=tu=ɛ̃ 9
  a=vɑ̃də=ʁə=tʁu=ve=lεʁ=fʁε=dy=dəɔʁ 9

  tu=ʒuʁlə=mε=mə=tʁa=ʒε=la=mε=mə=liɲə 10
  puʁ=ʁɑ̃=tʁe=dɑ̃=mɔ̃pə=ti=mə=ble 8
  a=sɛ̃=tu=ɛ̃ 4
  ɔp=sεʁ=ve=lε=ʒɔ=li=mi=nwa 8
  pεʁ=sɔnə=na=bi=tə=za=vεk=mwa 8

  ʒə=mə=sɑ̃s=kɔ=mə 5
  la=my=zi=kə=tʁis=tə 6
  kə=lɑ̃=si=ne 4
  lε=zɔʁɡ=də=baʁ=ba=ʁi 6
  ʒε=ʁjɛ̃=kɔ̃tʁə=la=ʃɑ̃=sɔ̃=ʁe=alistə 8
  mε=ʒε=mə=ʁε=bjɛ̃=dɑ̃=ma=vi 8
  œ̃=pø=də=fɑ̃=tε=zi 6

  mε=zεllə=fi=ni=ʁa=bjɛ̃=œ̃=ʒuʁ 8
  paʁ=mə=fɥ=iʁ=sε=tə=ɡi=ɲə 8
  a=lɔʁ=zo=de=paʁdə=sε=tə=da=məɛ̃diɲə 9
  pʁɔ=fitə=zɑ̃=puʁ=po=ze=tε=valizə 8

  ʒo=ʁε=tʁu=ve=ɑ̃=fɛ̃=mɔ̃=ne=twalə 9
  e=o=si=ɔ=ʁaʒøkə=swa=la=və=niʁ 9
  ka=pʁi=sj=ø=kə=swa=lə=tɑ̃ 8
  kə=ʒa=mε=plys=ʁjɛ̃nə=nu=di=vizə 8
  vεʁ=zø=za=dø 4
  nu=mε=tʁɔ̃=lε=vwa=lə 6

  ʒə=mə=sɑ̃s=kɔ=mə 5
  lε=zi=ø=dœ̃=nɑ̃=fɑ̃ 6
  ʁɑ̃=pli=də=ku=lœ=ʁə 6
  u=a=vεk=sεl=lə=si 6
  sə=mε=lə 3
  œ̃=nεʁ=syʁ=pʁi 4
  kɑ̃=ta=pʁε=la=plɥi 5
  il=de=ku=vʁə=œ̃=naʁk=ɑ̃=sjεl 8
  pa=e=pə=ɡa=e=i=mi=ʃεl 8

Récompense

1
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/04/2012 18:45Jade

j apprecie tres joli
amitié
jade

Auteur de Poésie
02/04/2012 14:54Skrame2014

Beau moment de lecture et beau poème
Amicalement,
Skrame

Auteur de Poésie
02/04/2012 14:59Kabda

J’aurai mis le plus beau des commentaires si je savais l’écrire, pour un des plus beaux textes que j’ai lu. Ces pour ce genre de choses... des textes comme le tien, que je souhaite voir l’homme vivre encore longtemps.