Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Dame Blanche

Poème - Sans Thème -
Publié le 05/04/2012 23:23

L'écrit contient 218 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Mikie95

Dame Blanche

Quelques années a peine,
Que je n’ai plus rouler,
Sur cette route de montagne,
En fond musical, un cd
De Dylan m’accompagne,
Et je sens la fatigue qui me gagne.

Tout est désert,
Personne devant, personne derrière,
Et soudain un éclair,
Et quelque chose m’empêche de fuir,
Et m’attires,
Vers cet aura pleine de lumière.

La légende laisse à dire,
Que c’est la dame blanche,
Le fantôme,
D’une femme décedée,
Qui hante ce chemin,
Chaque dimanche,
À la recherche de l’homme,
Qui fit d’elle une martyre.

Mais j’ai une impression étrange,
De connaitre cette silhouette,
Et ce visage d’ange,
Des images passent,
Et repassent dans ma tête,
Et mon sang devient glace,
Les souvenirs,
Reviennent en avalanche,
Quand elle m’a dit,
Qu’elle voulait partir,
Mes mains se serrant,
Autour de son cou,
Et son corps s’écroulant,
Dans la neige blanche,
Ce dimanche,
Ou je suis devenu fou.

Alors pour moi, il est temps,
De mettre fin à ton pénible voyage,
Ne pas tourner le volant,
Au prochain virage,
Et je reviens à tes côtés.

La légende laisse à dire,
Que certains soirs,
De fin de semaine,
Quand il est très tard,
On peut aperçevoir,
Deux ombres marcher,
Sur ce petit chemin,
Main dans la main.
 • Pieds Hyphénique: Dame Blanche

  quel=ques=an=nées=a=peine 6
  que=je=nai=plus=rou=ler 6
  sur=cette=rou=te=de=mon=tagne 7
  en=fond=mu=si=cal=un=c=d 8
  de=dy=lan=mac=com=pagne 6
  et=je=sens=la=fa=ti=gue=qui=me=gagne 10

  tout=est=dé=sert 4
  per=sonne=de=vant=per=son=ne=der=rière 9
  et=sou=dain=un=é=clair 6
  et=quel=que=chose=mem=pêche=de=fu=ir 9
  et=mat=ti=res 4
  vers=cet=au=ra=pleine=de=lu=mière 8

  la=légen=de=lais=seà=dire 6
  que=cest=la=da=me=blanche 6
  le=fan=tô=me 4
  dune=fem=me=dé=ce=dée 6
  qui=han=te=ce=che=min 6
  cha=que=di=man=che 5
  à=la=re=cherche=de=lhomme 6
  qui=fit=del=leune=mar=tyre 6

  mais=jai=uneimpres=sion=é=trange 6
  de=con=naitre=cette=sil=houette 6
  et=ce=vi=sa=ge=dange 6
  des=i=ma=ges=pas=sent 6
  et=re=passent=dans=ma=tête 6
  et=mon=sang=de=vient=glace 6
  les=sou=ve=nirs 4
  re=viennent=en=a=va=lanche 6
  quand=el=le=ma=dit 5
  quel=le=vou=lait=par=tir 6
  mes=mains=se=ser=rant 5
  au=tour=de=son=cou 5
  et=son=corps=sé=crou=lant 6
  dans=la=nei=ge=blan=che 6
  ce=di=man=che 4
  ou=je=suis=de=ve=nu=fou 7

  a=lors=pour=moi=il=est=temps 7
  de=mettre=fin=à=ton=pé=ni=ble=voy=age 10
  ne=pas=tour=ner=le=vo=lant 7
  au=pro=chain=vi=ra=ge 6
  et=je=re=viens=à=tes=cô=tés 8

  la=légen=de=lais=seà=dire 6
  que=cer=tains=soirs 4
  de=fin=de=se=mai=ne 6
  quand=il=est=très=tard 5
  on=peut=a=per=çe=voir 6
  deux=om=bres=mar=cher 5
  sur=ce=pe=tit=che=min 6
  main=dans=la=main 4
 • Phonétique : Dame Blanche

  kεlkz- anez- a pεnə,
  kə ʒə nε plys ʁule,
  syʁ sεtə ʁutə də mɔ̃taɲə,
  ɑ̃ fɔ̃ myzikal, œ̃ se de
  də dilɑ̃ makɔ̃paɲə,
  e ʒə sɑ̃s la fatiɡ ki mə ɡaɲə.

  tut- ε dezεʁ,
  pεʁsɔnə dəvɑ̃, pεʁsɔnə dəʁjεʁə,
  e sudɛ̃ œ̃n- eklεʁ,
  e kεlkə ʃozə mɑ̃pεʃə də fɥiʁ,
  e matiʁə,
  vεʁ sεt oʁa plεnə də lymjεʁə.

  la leʒɑ̃də lεsə a diʁə,
  kə sε la damə blɑ̃ʃə,
  lə fɑ̃tomə,
  dynə famə desəde,
  ki-ɑ̃tə sə ʃəmɛ̃,
  ʃakə dimɑ̃ʃə,
  a la ʁəʃεʁʃə də lɔmə,
  ki fi dεllə ynə maʁtiʁə.

  mε ʒε ynə ɛ̃pʁesjɔ̃ etʁɑ̃ʒə,
  də kɔnεtʁə sεtə siluεtə,
  e sə vizaʒə dɑ̃ʒə,
  dεz- imaʒə pase,
  e ʁəpase dɑ̃ ma tεtə,
  e mɔ̃ sɑ̃ dəvjɛ̃ ɡlasə,
  lε suvəniʁ,
  ʁəvjεne ɑ̃n- avalɑ̃ʃə,
  kɑ̃t- εllə ma di,
  kεllə vulε paʁtiʁ,
  mε mɛ̃ sə seʁɑ̃,
  otuʁ də sɔ̃ ku,
  e sɔ̃ kɔʁ sekʁulɑ̃,
  dɑ̃ la nεʒə blɑ̃ʃə,
  sə dimɑ̃ʃə,
  u ʒə sɥi dəvəny fu.

  alɔʁ puʁ mwa, il ε tɑ̃,
  də mεtʁə fɛ̃ a tɔ̃ peniblə vwajaʒə,
  nə pa tuʁne lə vɔlɑ̃,
  o pʁoʃɛ̃ viʁaʒə,
  e ʒə ʁəvjɛ̃z- a tε kote.

  la leʒɑ̃də lεsə a diʁə,
  kə sεʁtɛ̃ swaʁ,
  də fɛ̃ də səmεnə,
  kɑ̃t- il ε tʁε taʁ,
  ɔ̃ pø apεʁsəvwaʁ,
  døz- ɔ̃bʁə- maʁʃe,
  syʁ sə pəti ʃəmɛ̃,
  mɛ̃ dɑ̃ la mɛ̃.
 • Pieds Phonétique : Dame Blanche

  kεl=kza=ne=za=pε=nə 6
  kə=ʒə=nε=plys=ʁu=le 6
  syʁ=sεtə=ʁu=tə=də=mɔ̃taɲə 6
  ɑ̃=fɔ̃=my=zi=kal=œ̃=se=de 8
  də=di=lɑ̃=ma=kɔ̃=paɲə 6
  e=ʒə=sɑ̃s=la=fa=tiɡə=ki=mə=ɡaɲə 9

  tu=tε=de=zεʁ 4
  pεʁ=sɔnə=də=vɑ̃=pεʁ=sɔ=nə=də=ʁjεʁə 9
  e=su=dɛ̃=œ̃=ne=klεʁ 6
  e=kεl=kə=ʃozə=mɑ̃=pεʃə=də=fɥ=iʁ 9
  e=ma=ti=ʁə 4
  vεʁ=sεt=o=ʁa=plεnə=də=ly=mjεʁə 8

  la=le=ʒɑ̃də=lε=sə=adiʁə 6
  kə=sε=la=da=mə=blɑ̃ʃə 6
  lə=fɑ̃=to=mə 4
  dynə=fa=mə=de=sə=de 6
  ki-ɑ̃=tə=sə=ʃə=mɛ̃ 6
  ʃa=kə=di=mɑ̃=ʃə 5
  a=laʁə=ʃεʁ=ʃə=də=lɔmə 6
  ki=fi=dεl=lə=ynə=maʁtiʁə 6

  mε=ʒε=ynəɛ̃=pʁe=sjɔ̃=e=tʁɑ̃ʒə 7
  də=kɔ=nεtʁə=sε=tə=si=lu=εtə 8
  e=sə=vi=za=ʒə=dɑ̃ʒə 6
  dε=zi=ma=ʒə=pa=se 6
  e=ʁə=pase=dɑ̃=ma=tεtə 6
  e=mɔ̃=sɑ̃=də=vjɛ̃=ɡlasə 6
  lε=su=və=niʁ 4
  ʁə=vjε=ne=ɑ̃=na=valɑ̃ʃə 6
  kɑ̃=tεl=lə=ma=di 5
  kεl=lə=vu=lε=paʁ=tiʁ 6
  mε=mɛ̃=sə=se=ʁɑ̃ 5
  o=tuʁ=də=sɔ̃=ku 5
  e=sɔ̃=kɔʁ=se=kʁu=lɑ̃ 6
  dɑ̃=la=nε=ʒə=blɑ̃=ʃə 6
  sə=di=mɑ̃=ʃə 4
  uʒə=sɥi=də=və=ny=fu 6

  a=lɔʁ=puʁ=mwa=il=ε=tɑ̃ 7
  də=mεtʁə=fɛ̃=a=tɔ̃=pe=ni=blə=vwa=jaʒə 10
  nə=pa=tuʁ=ne=lə=vɔ=lɑ̃ 7
  o=pʁo=ʃɛ̃=vi=ʁa=ʒə 6
  e=ʒə=ʁə=vjɛ̃=za=tε=ko=te 8

  la=le=ʒɑ̃də=lε=sə=adiʁə 6
  kə=sεʁ=tɛ̃=swaʁ 4
  də=fɛ̃=də=sə=mε=nə 6
  kɑ̃=til=ε=tʁε=taʁ 5
  ɔ̃=pø=a=pεʁ=sə=vwaʁ 6
  dø=zɔ̃=bʁə=maʁ=ʃe 5
  syʁ=sə=pə=ti=ʃə=mɛ̃ 6
  mɛ̃=dɑ̃=la=mɛ̃ 4

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/10/2013 12:08Pierrot De La Lune

Ah , ce grand mystère de la dame blanche
J’aime beaucoup cet écrit , triste et émouvant
Amitiés
Thierry

Auteur de Poésie
14/10/2013 21:23Eden33

Un fort ressenti sur cet écrit
Merci Mikie...Eden