Poème-France.com

Poeme : Mange MoiMange Moi

Lentement me ronge,
Cette peine cannibale,
Dévorant once par once, a
Le moindre gramme,
De ma moëlle.

Je fais un songe,
Sous une nuit d’étoiles,
Une nymphe aux joues d’opale,
Vient me guérir de mon mal.

Sans que je lui demande,
Elle scie les barreaux de ma cage,
Tue cette douleur anthropophage,
Venue du fin fond des âges.

Engloutis moi dans tes bras,
Je suis ton aliment,
Te gênes pas, sois gourmande,
Je suis un mets de choix,
Croque moi à pleine dents.

De l’amour, fini le carême,
Appétissant comme un chou a la crème,
Après avoir danser seul dans le désert,
Profitons de la ronde des désserts.

Sastifaire ton corps de déesse,
Combler ton estomac d’ogresse,
Goûter au fruit défendu,
À tes papilles, je me laisse,
Gober tout cru.

PAEPEGAEY Michel
Mikie95

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lɑ̃təmɑ̃ mə ʁɔ̃ʒə,
sεtə pεnə kanibalə,
devɔʁɑ̃ ɔ̃sə paʁ ɔ̃sə, a
lə mwɛ̃dʁə ɡʁamə,
də ma mɔεlə.

ʒə fεz- œ̃ sɔ̃ʒə,
suz- ynə nɥi detwalə,
ynə nɛ̃fə o ʒu dɔpalə,
vjɛ̃ mə ɡeʁiʁ də mɔ̃ mal.

sɑ̃ kə ʒə lɥi dəmɑ̃də,
εllə si lε baʁo də ma kaʒə,
tɥ sεtə dulœʁ ɑ̃tʁɔpɔfaʒə,
vənɥ dy fɛ̃ fɔ̃ dεz- aʒə.

ɑ̃ɡluti mwa dɑ̃ tε bʁa,
ʒə sɥi tɔ̃n- alime,
tə ʒεnə pa, swa ɡuʁmɑ̃də,
ʒə sɥiz- œ̃ mεt də ʃwa,
kʁɔkə mwa a plεnə dɑ̃.

də lamuʁ, fini lə kaʁεmə,
apetisɑ̃ kɔmə œ̃ ʃu a la kʁεmə,
apʁεz- avwaʁ dɑ̃se səl dɑ̃ lə dezεʁ,
pʁɔfitɔ̃ də la ʁɔ̃də dε desεʁ.

sastifεʁə tɔ̃ kɔʁ də deεsə,
kɔ̃ble tɔ̃n- εstɔmak dɔɡʁεsə,
ɡute o fʁɥi defɑ̃dy,
a tε papijə, ʒə mə lεsə,
ɡɔbe tu kʁy.

paepəɡaei miʃεl