Poème-France.com

Poeme : M0N Driss0U M0N Meilleur Ami !



M0N Driss0U M0N Meilleur Ami !

Quand tu m’as annoncé que tu ne partais pas
Mon Drissou tu m’as comblée de joie
Moi qui croyais que tu partirais un jour
Enfin de compte tu reste ici pour toujours !

Cela me soulage
De savoir qu’à mon âge
Je ne perdrais pas mon grand frère
Duquel je suis très fière !

Je te remercie
De restais ici
La où la vie n’est pas toujours facile
Mais où sans toi sa aurait été trop difficile !

Je crois que si tu serais partit
Je crois que j’aurais été punie à vie
De te savoir si loin
Cela ne m’aurais apporter que chagrin !

Je t’aime, d’un amour de sœur
Comme si on se conésé depuis la 1ère heure
D’amour pour toi je suis ivre
Tu es une de mes raison de vivre !
Mimi_11297

PostScriptum

MERCI MON DIEU. . .


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɑ̃ ty ma anɔ̃se kə ty nə paʁtε pa
mɔ̃ dʁisu ty ma kɔ̃ble də ʒwa
mwa ki kʁwajε kə ty paʁtiʁεz- œ̃ ʒuʁ
ɑ̃fɛ̃ də kɔ̃tə ty ʁεstə isi puʁ tuʒuʁ !

səla mə sulaʒə
də savwaʁ ka mɔ̃n- aʒə
ʒə nə pεʁdʁε pa mɔ̃ ɡʁɑ̃ fʁεʁə
dykεl ʒə sɥi tʁε fjεʁə !

ʒə tə ʁəmεʁsi
də ʁεstεz- isi
la u la vi nε pa tuʒuʁ fasilə
mεz- u sɑ̃ twa sa oʁε ete tʁo difisilə !

ʒə kʁwa kə si ty səʁε paʁti
ʒə kʁwa kə ʒoʁεz- ete pyni a vi
də tə savwaʁ si lwɛ̃
səla nə moʁεz- apɔʁte kə ʃaɡʁɛ̃ !

ʒə tεmə, dœ̃n- amuʁ də sœʁ
kɔmə si ɔ̃ sə kɔneze dəpɥi la œ̃n- εʁə œʁ
damuʁ puʁ twa ʒə sɥiz- ivʁə
ty ε ynə də mε ʁεzɔ̃ də vivʁə !