Poème-France.com

Poeme : Amour MeurtrierAmour Meurtrier

Cette cruelle vie ne sera plus jamais la même
Car même si je me démène,
J’men sors pas !
Tes yeux de démons sont toujours fixés sur moi.
Quoi que je fasse, quoi que je dise, t’es toujours là.
J’t’aime encore, j’y peux rien
J’me fais mal juste à te regarder, j’me sens jamais bien !
Pourtant, nos chemins sont toujours croisés,
Encore enlacés. . comme deux amoureux…
Ça y es, les larmes me montent encore aux yeux !
Tant que je vais t’aimer, je vais souffrir
Je vais vouloir mourir !
Seulement, j’arrive pas à t’oublier, même en me forçant.
Tu m’attires comme un aimant.
Drôle de situation,
Égoïste et meurtrière sensation.
Mon amour ne m’es pas rendu…
Minimim

PostScriptum

Qu’est ce que vous penser de ca ?


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sεtə kʁyεllə vi nə səʁa plys ʒamε la mεmə
kaʁ mεmə si ʒə mə demεnə,
ʒmεn sɔʁ pa !
tεz- iø də demɔ̃ sɔ̃ tuʒuʁ fikse syʁ mwa.
kwa kə ʒə fasə, kwa kə ʒə dizə, tε tuʒuʁ la.
ʒtεmə ɑ̃kɔʁə, ʒi pø ʁjɛ̃
ʒmə fε mal ʒystə a tə ʁəɡaʁde, ʒmə sɑ̃s ʒamε bjɛ̃ !
puʁtɑ̃, no ʃəmɛ̃ sɔ̃ tuʒuʁ kʁwaze,
ɑ̃kɔʁə ɑ̃lase. kɔmə døz- amuʁø…
sa i ε, lε laʁmə- mə mɔ̃te ɑ̃kɔʁə oz- iø !
tɑ̃ kə ʒə vε tεme, ʒə vε sufʁiʁ
ʒə vε vulwaʁ muʁiʁ !
sələmɑ̃, ʒaʁivə pa a tublje, mεmə ɑ̃ mə fɔʁsɑ̃.
ty matiʁə kɔmə œ̃n- εmɑ̃.
dʁolə də sitɥasjɔ̃,
eɡɔistə e məʁtʁjεʁə sɑ̃sasjɔ̃.
mɔ̃n- amuʁ nə mε pa ʁɑ̃dy…