Poème-France.com

Poeme : Ma Chtite Puce…Ma Chtite Puce…

Eva, ma tite chérie Eva,
Voilà un poème exprès pour toi,
Amies pour toujours, on restera !

Je te connaîs depuis longtemps,
Depuis la maternelle plus éxactement,
Mais on ne se parlait pas beaucoup,
Le collège a changé tout !

En 4°, nous avons été dans la même classe,
Et là, notre Amitié a changé de face,
Nous nous sommes rapprochées, on a appris,
A se connaître et à être Amies !

Aujourd’hui, dans la même classe on ne l’est plus,
Mais ce n’est pas pour ça qu’on s’est perdue de vue,
Heureusement, il y a les récrés,
Pour venir te voir, te retrouver !

Mon fini est fini,
Sache que tu resteras mon Amie pour la vie,
Eva tu sais que je t’adore,
Que je t’adore très très fort !

Eva, ma tite chérie Eva,
Voilà, ce poème était pour toi,
Amitié qui longtemps durera !
Minnie 10

PostScriptum


Je t’adore trop


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

əva, ma titə ʃeʁi əva,
vwala œ̃ pɔεmə εkspʁε puʁ twa,
ami puʁ tuʒuʁ, ɔ̃ ʁεstəʁa !

ʒə tə kɔnε dəpɥi lɔ̃tɑ̃,
dəpɥi la matεʁnεllə plysz- eksaktəmɑ̃,
mεz- ɔ̃ nə sə paʁlε pa boku,
lə kɔlεʒə a ʃɑ̃ʒe tu !

ɑ̃ katʁə dəɡʁe, nuz- avɔ̃z- ete dɑ̃ la mεmə klasə,
e la, nɔtʁə amitje a ʃɑ̃ʒe də fasə,
nu nu sɔmə ʁapʁoʃe, ɔ̃n- a apʁi,
a sə kɔnεtʁə e a εtʁə ami !

oʒuʁdɥi, dɑ̃ la mεmə klasə ɔ̃ nə lε plys,
mε sə nε pa puʁ sa kɔ̃ sε pεʁdɥ də vɥ,
œʁøzəmɑ̃, il i a lε ʁekʁe,
puʁ vəniʁ tə vwaʁ, tə ʁətʁuve !

mɔ̃ fini ε fini,
saʃə kə ty ʁεstəʁa mɔ̃n- ami puʁ la vi,
əva ty sε kə ʒə tadɔʁə,
kə ʒə tadɔʁə tʁε tʁε fɔʁ !

əva, ma titə ʃeʁi əva,
vwala, sə pɔεmə etε puʁ twa,
amitje ki lɔ̃tɑ̃ dyʁəʁa !