Poème-France.com

Poeme : Je T’Aime Mais Cette Fille Nous A Séparer Je…Je T’Aime Mais Cette Fille Nous A Séparer Je…

Quand tu me regarde tu est si beau
C’est vrai tes yeux brilles !
Ton sourire est si beau si éluminer !
Mais il y a atoujours cette question que je me pose !
Pourquoi la regarde tu ?
L’aime tu si tu ne veut plus de moi stp regarde moi et dit le moi !
Tant de je t’aime chaque jour ! Quand je les attend je usis heureuse mais toi tu la regarde ! !
M’aime tu vraiment tant que tu le dit ?
Et si cette fille te demander que dirai tu ?
Non je ne me suis pas tromper un matin tu est parti avec elle ta dans ta main la téte baisez tu me regarder ! ! pas trés fiére de toi maintenant tu te rend conte que tu m’aime moi ne voulant plus de toi je te repousse !
Adieu amour éternelle oui je t’aime mais je nest pas la force détre a toi car tu la regarde encore dans mon cœur ces image revienne je t’aime tant mon amour !
Désoler va ten avec elle je vivrai en enfer !
La vie pour moi sens toi serra imposible laisse moi dormir tant de gens que J’aime me voit changer devenu gothique ! !
Le suicide aime ma vie est moi j’aime le suicide aideu si belle vie que je viver ! !
Vis mon amour tu survivra moi morte trés prés de toi ! !
Je te dit je t’aime tt bas pour que tu n’attende pas ! !
Mais par malheur ton cœur a ecouter mon je taime tu separt de cette joli fille tu vien me voir maiss je suis deja morte juste a coter de toi ! ! je me suis taillez les veines se si beau sang coule ! !
Tu ferai tout pour que je vie mais moi je ne ve pas alors laisse moi mourir. .
Je t’aime ! !
†mirage Gothik†

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɑ̃ ty mə ʁəɡaʁdə ty ε si bo
sε vʁε tεz- iø bʁijə !
tɔ̃ suʁiʁə ε si bo si elymine !
mεz- il i a atuʒuʁ sεtə kεstjɔ̃ kə ʒə mə pozə !
puʁkwa la ʁəɡaʁdə ty ?
lεmə ty si ty nə vø plys də mwa εs te pe ʁəɡaʁdə mwa e di lə mwa !
tɑ̃ də ʒə tεmə ʃakə ʒuʁ ! kɑ̃ ʒə lεz- atɑ̃ ʒə yziz- œʁøzə mε twa ty la ʁəɡaʁdə ! !
mεmə ty vʁεmɑ̃ tɑ̃ kə ty lə di ?
e si sεtə fijə tə dəmɑ̃de kə diʁε ty ?
nɔ̃ ʒə nə mə sɥi pa tʁɔ̃pe œ̃ matɛ̃ ty ε paʁti avεk εllə ta dɑ̃ ta mɛ̃ la tetə bεze ty mə ʁəɡaʁde ! ! pa tʁe fjeʁə də twa mɛ̃tənɑ̃ ty tə ʁɑ̃ kɔ̃tə kə ty mεmə mwa nə vulɑ̃ plys də twa ʒə tə ʁəpusə !
adjø amuʁ etεʁnεllə ui ʒə tεmə mε ʒə nεst pa la fɔʁsə detʁə a twa kaʁ ty la ʁəɡaʁdə ɑ̃kɔʁə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ sεz- imaʒə ʁəvjεnə ʒə tεmə tɑ̃ mɔ̃n- amuʁ !
dezɔle va tεn avεk εllə ʒə vivʁε ɑ̃n- ɑ̃fe !
la vi puʁ mwa sɑ̃s twa seʁa ɛ̃poziblə lεsə mwa dɔʁmiʁ tɑ̃ də ʒɑ̃ kə ʒεmə mə vwa ʃɑ̃ʒe dəvəny ɡɔtikə ! !
lə sɥisidə εmə ma vi ε mwa ʒεmə lə sɥisidə εdø si bεllə vi kə ʒə vive ! !
vis mɔ̃n- amuʁ ty syʁvivʁa mwa mɔʁtə tʁe pʁe də twa ! !
ʒə tə di ʒə tεmə te te ba puʁ kə ty natɑ̃də pa ! !
mε paʁ malœʁ tɔ̃ kœʁ a əkute mɔ̃ ʒə tεmə ty səpaʁ də sεtə ʒɔli fijə ty vjɛ̃ mə vwaʁ mεs ʒə sɥi dəʒa mɔʁtə ʒystə a kɔte də twa ! ! ʒə mə sɥi taje lε vεnə sə si bo sɑ̃ kulə ! !
ty fəʁε tu puʁ kə ʒə vi mε mwa ʒə nə və pa alɔʁ lεsə mwa muʁiʁ.
ʒə tεmə ! !