Poème-France.com

Poeme : La Maudite MortLa Maudite Mort

Tu es partis,
Nous sommes anéantis
Tu es parti trop vite,
Mais pour vrai, tu nous quitte
Je n’ai pas eu le temps de te dire je t’aime,
Alors je compose un poème
J’espère que tu m’entend,
Car je dis ce que je ressent
Tu étais tellement généreux
Et sa paraissait dans tes yeux
Nous sommes chanceux de t’avoir connu,
Et j’espère que je t’ai plu
Ton sourire moqueur
Va me porter bonheur
Et a jamais, resteras dans mon cœur
Même si tu es là-haut,
J’ai de la difficulté a dire mes mots…
Je sent que tu es là, près de moi,
Mais je ne te vois pas…
J’aurais le goût de te serrer dans mes bras,
Mais malheureusement, je ne peux pas.
Miss Angel

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty ε paʁti,
nu sɔməz- aneɑ̃ti
ty ε paʁti tʁo vitə,
mε puʁ vʁε, ty nu kitə
ʒə nε pa y lə tɑ̃ də tə diʁə ʒə tεmə,
alɔʁ ʒə kɔ̃pozə œ̃ pɔεmə
ʒεspεʁə kə ty mɑ̃tɑ̃,
kaʁ ʒə di sə kə ʒə ʁəse
ty etε tεllmɑ̃ ʒeneʁø
e sa paʁεsε dɑ̃ tεz- iø
nu sɔmə ʃɑ̃sø də tavwaʁ kɔny,
e ʒεspεʁə kə ʒə tε ply
tɔ̃ suʁiʁə mɔkœʁ
va mə pɔʁte bɔnœʁ
e a ʒamε, ʁεstəʁa dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
mεmə si ty ε la-o,
ʒε də la difikylte a diʁə mε mo…
ʒə sɑ̃ kə ty ε la, pʁε də mwa,
mε ʒə nə tə vwa pa…
ʒoʁε lə ɡu də tə seʁe dɑ̃ mε bʁa,
mε maləʁøzəmɑ̃, ʒə nə pø pa.