Poème-France.com

Poeme : On Suit La Même VoieOn Suit La Même Voie

A vrai dire, à chacun son destin
La jubilation, ou le chagrin
C’est navrant de voir un petit être
Périr de fringale, dès qu’il vient de naître.
Rappelle toi que tu es de la terre, et à elle tu reviens
Si tu cogites un peu, tu ne feras que du bien
Aider, secourir, ne te coûtera rien.

Ce que tu as de plus, tu le céderas
Au nécessiteux et tu récolteras
Abnégation, estime et affection
Des milliers d’êtres sans protection.

A la fin, nous restons être des cadavres
Ministre ou quêteur, nous aurons le même havre
Notre fin, c’est la tombe
On l’excave, et on y tombe

Quand on sait, on regrette le temps qu’on ne savait pas
Que notre fin, c’est le bannissement, c’est le trépas
Malheur, ou bonheur, on n’a pas le choix
Comme nos ancêtres, on suit la même voie.
Miss-Love6006

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

a vʁε diʁə, a ʃakœ̃ sɔ̃ dεstɛ̃
la ʒybilasjɔ̃, u lə ʃaɡʁɛ̃
sε navʁɑ̃ də vwaʁ œ̃ pəti εtʁə
peʁiʁ də fʁɛ̃ɡalə, dε kil vjɛ̃ də nεtʁə.
ʁapεllə twa kə ty ε də la teʁə, e a εllə ty ʁəvjɛ̃
si ty kɔʒitəz- œ̃ pø, ty nə fəʁa kə dy bjɛ̃
εde, səkuʁiʁ, nə tə kutəʁa ʁjɛ̃.

sə kə ty a də plys, ty lə sedəʁa
o nesesitøz- e ty ʁekɔltəʁa
abneɡasjɔ̃, εstimə e afεksjɔ̃
dε milje dεtʁə- sɑ̃ pʁɔtεksjɔ̃.

a la fɛ̃, nu ʁεstɔ̃z- εtʁə dε kadavʁə
ministʁə u kεtœʁ, nuz- oʁɔ̃ lə mεmə-avʁə
nɔtʁə fɛ̃, sε la tɔ̃bə
ɔ̃ lεkskavə, e ɔ̃n- i tɔ̃bə

kɑ̃t- ɔ̃ sε, ɔ̃ ʁəɡʁεtə lə tɑ̃ kɔ̃ nə savε pa
kə nɔtʁə fɛ̃, sε lə banisəmɑ̃, sε lə tʁepa
malœʁ, u bɔnœʁ, ɔ̃ na pa lə ʃwa
kɔmə noz- ɑ̃sεtʁə, ɔ̃ sɥi la mεmə vwa.