Poème-France.com

Poeme : Pour ToiPour Toi

POUR TOI JE TECRIS CE POEME…

J’écris ce poéme a la pointe de mes doigts
Tapant sur le clavier.

Hier je pensé a toi
Et je demander si tu maimer ? ?
Mais ki peut savoir sa ?
Dieu et toi !
Encore tu ne C mm pa si tu maime ou pa ?
Mai maintenan G compris !
Ta profiter de mon corps et tu ma laC
Comme un pauvre caniche abondonner dans la rue
Avc faim et pitié ! !
Je t’m non ! ! ! ! ! !
Si ! !
NON ! ! ! !
Je te hais ! ! ! !
De toute mon ame !
En tout cas moi, je veu juste dire que : « J’M PA QUAND CE FOUTE DE MA GEULE ! ! ! ! ! »
Miss-Love6006

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

puʁ twa ʒə tεkʁi sə poəmə…

ʒekʁi sə pɔemə a la pwɛ̃tə də mε dwa
tapɑ̃ syʁ lə klavje.

jεʁ ʒə pɑ̃se a twa
e ʒə dəmɑ̃de si ty mεme ? ?
mε ki pø savwaʁ sa ?
djø e twa !
ɑ̃kɔʁə ty nə se εm εm pa si ty mεmə u pa ?
mε mɛ̃tənɑ̃ ʒe kɔ̃pʁi !
ta pʁɔfite də mɔ̃ kɔʁz- e ty ma lak
kɔmə œ̃ povʁə kaniʃə abɔ̃dɔne dɑ̃ la ʁy
avk fɛ̃ e pitje ! !
ʒə tεm nɔ̃ ! ! !
si ! !
nɔ̃ ! ! !
ʒə tə-ε ! ! !
də tutə mɔ̃n- amə !
ɑ̃ tu ka mwa, ʒə vø ʒystə diʁə kə : « ʒεm pa kɑ̃ sə futə də ma ʒələ ! ! ! »