Poème-France.com

Poeme : Pour L’Homme De Ma Vie BenjiPour L’Homme De Ma Vie Benji

La vie est belle seulement si on veut qu’elle le soit
Depuis que je suis avec toi c’est le cas
Mon cœur est rempli de bonheur
Ne t’inquiète pas mon amour envers toi
Grandi pas a pas
Et je sais déjà qu’il ne s’effacera
Pas comme sa
La sincérité que l’on a l’un envers l’autre
Est une qualité je croit que l’on en a fait la preuve
Puis les embrouille aussi on conait
Je fais déjà et je ferais tous pour toi
Pour ton bonheur et le notre
Mais sa tu le sais
Et je continuera t’en que l’on sera ensemble
Se que j’espère que nous deux sa durera
J’écris tous sa pour te dire
A quelle point je tien a toi
Mais aussi combien je t’aime
Et te perdre serait comme clamer ma mort
Misscalinou82

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

la vi ε bεllə sələmɑ̃ si ɔ̃ vø kεllə lə swa
dəpɥi kə ʒə sɥiz- avεk twa sε lə ka
mɔ̃ kœʁ ε ʁɑ̃pli də bɔnœʁ
nə tɛ̃kjεtə pa mɔ̃n- amuʁ ɑ̃vεʁ twa
ɡʁɑ̃di pa a pa
e ʒə sε deʒa kil nə sefasəʁa
pa kɔmə sa
la sɛ̃seʁite kə lɔ̃n- a lœ̃n- ɑ̃vεʁ lotʁə
εt- ynə kalite ʒə kʁwa kə lɔ̃n- ɑ̃n- a fε la pʁəvə
pɥi lεz- ɑ̃bʁujə osi ɔ̃ kɔnε
ʒə fε deʒa e ʒə fəʁε tus puʁ twa
puʁ tɔ̃ bɔnœʁ e lə nɔtʁə
mε sa ty lə sε
e ʒə kɔ̃tinɥəʁa tɑ̃ kə lɔ̃ səʁa ɑ̃sɑ̃blə
sə kə ʒεspεʁə kə nu dø sa dyʁəʁa
ʒekʁi tus sa puʁ tə diʁə
a kεllə pwɛ̃ ʒə tjɛ̃ a twa
mεz- osi kɔ̃bjɛ̃ ʒə tεmə
e tə pεʁdʁə səʁε kɔmə klame ma mɔʁ