Poème-France.com

Poeme : Ma PuceMa Puce

Ma puce :

Y’ a plus que des souvenirs que j’entasse dans un coin de ma mémoire. Tant de choses futile mais qui m’aide à vouloir me relever. Parfois je voudrai tant tout formater ces événement qui aujourd’hui me font si mal.
Pendant cinq ans et demi je t’avais avec moi, alors qu’a présent mon manque de ne plus t’avoir dans mes bras me hante un peu plus chaque nuit.
T’es ma plus belle inspiration et en même temps ma plus belle douleur.
L’attachement que je porte envers toi me donne la force d’espérer qu’un jour tu serras de nouveau avec moi comme au bon vieux temps.
La seule chose que je voulais c’était d’être ensemble. Je pensais que j’aurai été là pour toi, a tes cotés dans les moments où tu aurai eu besoin de quelqu’un a qui te confier, t’avertir des beau parleur qui te feron croire à n’importe quoi. T’empêcher de faire les mêmes erreurs que j’ai fait bien avant toi. Mais au lieu de cela, au bout de six ans je n’ai droit qu’a te voir de plus en plus rarement et cela secrètement…

Missmiss
Missmiss

PostScriptum

pour toi ma petite puce d’amour, tu me manques…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ma pysə :

ia plys kə dε suvəniʁ kə ʒɑ̃tasə dɑ̃z- œ̃ kwɛ̃ də ma memwaʁə. tɑ̃ də ʃozə fytilə mε ki mεdə a vulwaʁ mə ʁələve. paʁfwa ʒə vudʁε tɑ̃ tu fɔʁmate sεz- evenəmɑ̃ ki oʒuʁdɥi mə fɔ̃ si mal.
pɑ̃dɑ̃ sɛ̃k ɑ̃ e dəmi ʒə tavεz- avεk mwa, alɔʁ ka pʁezɑ̃ mɔ̃ mɑ̃kə də nə plys tavwaʁ dɑ̃ mε bʁa mə-ɑ̃tə œ̃ pø plys ʃakə nɥi.
tε ma plys bεllə ɛ̃spiʁasjɔ̃ e ɑ̃ mεmə tɑ̃ ma plys bεllə dulœʁ.
lataʃəmɑ̃ kə ʒə pɔʁtə ɑ̃vεʁ twa mə dɔnə la fɔʁsə dεspeʁe kœ̃ ʒuʁ ty seʁa də nuvo avεk mwa kɔmə o bɔ̃ vjø tɑ̃.
la sələ ʃozə kə ʒə vulε setε dεtʁə ɑ̃sɑ̃blə. ʒə pɑ̃sε kə ʒoʁε ete la puʁ twa, a tε kɔte dɑ̃ lε mɔmɑ̃z- u ty oʁε y bəzwɛ̃ də kεlkœ̃ a ki tə kɔ̃fje, tavεʁtiʁ dε bo paʁlœʁ ki tə fəʁɔ̃ kʁwaʁə a nɛ̃pɔʁtə kwa. tɑ̃pεʃe də fεʁə lε mεməz- eʁœʁ kə ʒε fε bjɛ̃ avɑ̃ twa. mεz- o ljø də səla, o bu də siz- ɑ̃ ʒə nε dʁwa ka tə vwaʁ də plysz- ɑ̃ plys ʁaʁəmɑ̃ e səla sεkʁεtəmɑ̃…

asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə mismisz- asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə