Poème-France.com

Poeme : Mes 6 FrèresMes 6 Frères

Mes frères vous me manquer
Vous revoir je ne peut plus espérer
Il y a tant de choses que j’aimerais vous dire
Mais c’est trop tard je ne peut que les ressentires
Vos corps ne sont plus
Mes vos esprits demeures
Vous dire que je vous aime je ne peut plus
A cause de sa chaque jour un peut plus je meurt

Tout ce que je veut
C’est vous dire adieu
Cette douleur au fond de mon âme
J’ai l’impression quand mon cœur on enfonce une lame
Depuis que je vous ai perdu
Rien ne va plus
Ces choses, ces sentiments en face c’est dure de les dire
Maintenant je regrette de n’avoir rien pu dire

A ce jour six de mes frères sont morts
Mon cœur mais pas mon corps est mort
Une larme de sang coule de mon âme
A cause de cette haine et cette douleur provoqué par cette lame
Qui tel un poignard s’enfonce
Et me défonce
Maintenant je voudrais juste vous dire
Que je vous aimes du plus profond de mon cœur car je ne peut pas vous haïr
Misspeco

PostScriptum

ce poème je l’ai écrit en 15 minutes dans une salle de perm au bahu. sa parle de 6 de mes copains ke je considérer comme des frères et qui a se jour sont ds le ciel


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mε fʁεʁə vu mə mɑ̃ke
vu ʁəvwaʁ ʒə nə pø plysz- εspeʁe
il i a tɑ̃ də ʃozə kə ʒεməʁε vu diʁə
mε sε tʁo taʁ ʒə nə pø kə lε ʁəsɑ̃tiʁə
vo kɔʁ nə sɔ̃ plys
mε voz- εspʁi dəməʁə
vu diʁə kə ʒə vuz- εmə ʒə nə pø plys
a kozə də sa ʃakə ʒuʁ œ̃ pø plys ʒə məʁ

tu sə kə ʒə vø
sε vu diʁə adjø
sεtə dulœʁ o fɔ̃ də mɔ̃n- amə
ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ kɑ̃ mɔ̃ kœʁ ɔ̃n- ɑ̃fɔ̃sə ynə lamə
dəpɥi kə ʒə vuz- ε pεʁdy
ʁjɛ̃ nə va plys
sε ʃozə, sε sɑ̃timɑ̃z- ɑ̃ fasə sε dyʁə də lε diʁə
mɛ̃tənɑ̃ ʒə ʁəɡʁεtə də navwaʁ ʁjɛ̃ py diʁə

a sə ʒuʁ si- də mε fʁεʁə sɔ̃ mɔʁ
mɔ̃ kœʁ mε pa mɔ̃ kɔʁz- ε mɔʁ
ynə laʁmə də sɑ̃ kulə də mɔ̃n- amə
a kozə də sεtə-εnə e sεtə dulœʁ pʁɔvɔke paʁ sεtə lamə
ki tεl œ̃ pwaɲaʁ sɑ̃fɔ̃sə
e mə defɔ̃sə
mɛ̃tənɑ̃ ʒə vudʁε ʒystə vu diʁə
kə ʒə vuz- εmə dy plys pʁɔfɔ̃ də mɔ̃ kœʁ kaʁ ʒə nə pø pa vu-ajʁ