Poeme : Adé Je Sui Désolé J’aime Ton James

Adé Je Sui Désolé J’aime Ton James

Adélaïde je sait tu la rencontrer en premier
Tu n’aurai pas du me le présenter
Tu la rencontré en boite au rencart
Il est sortit avec toi mais il était complètement fayar
Depuis tu ne cesse de te faire des film
Lui il sent fou de ta gueule t’es juste une de ses ex- copine
Pour le moment je t’ai rien dit
Mais c’est important je sort avec lui
Il m’a dit qu’il maime
Moi ossi je l’aime
J’ai peur de te le dire
C’est sur que sa ne te fera pas rire
Toi aussi tu l’aime
T’inkiète pas ma puce je t’aime
J’ai peur de te fère mal
C’est pour sa que pour le moment je ne di rien
Je ne c’est pas comment sa va être au final
J’espère que tout se terminera bien
Je l’aime james compren moi
Je t’aime aussi mais la j’ai pas vraiment de choix
Perdre l’amour de ma vie
Ou perdre une amie
J’espère garder les deux
Adélaïde pardone moi d’aimé ses yeux
D’aimé son sourir
D’aimé son soupir
D’aimé ses main
De détesté lui dire a demain
D’aimé sa façon de me dire je t’aime
Sa façon de me dire que je sui belle
Adé j’ai peur que plu jamais tu ne m’aime
Que pour toi je ne devienne q’une gène
Moi même je me dégoute
Je me donne envie de vomir
Chui vraiment la plus nul d’entre toute
Je comprendrai que de ta vie tu me vir
Je sui vraiment désolé
De te l’avoir volé

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Adé Je Sui Désolé J’aime Ton James

  adé=laï=de=je=sait=tu=la=ren=con=trer=en=pre=mier 13
  tu=nau=rai=pas=du=me=le=pré=sen=ter 10
  tu=la=ren=con=tré=en=boite=au=ren=cart 10
  il=est=sor=tit=a=vec=toi=mais=il=é=tait=com=plète=ment=fayar 15
  de=puis=tu=ne=ces=se=de=te=faire=des=film 11
  lui=il=sent=fou=de=ta=gueule=tes=jus=teu=ne=de=ses=ex=co=pine 16
  pour=le=mo=ment=je=tai=rien=dit 8
  mais=cest=im=por=tant=je=sort=a=vec=lui 10
  il=ma=dit=quil=mai=me 6
  moi=os=si=je=lai=me 6
  jai=peur=de=te=le=di=re 7
  cest=sur=que=sa=ne=te=fe=ra=pas=rire 10
  toi=aus=si=tu=lai=me 6
  tin=kiè=te=pas=ma=pu=ce=je=tai=me 10
  jai=peur=de=te=fè=re=mal 7
  cest=pour=sa=que=pour=le=moment=je=ne=di=rien 11
  je=ne=cest=pas=comment=sa=va=ê=treau=fi=nal 11
  jes=père=que=tout=se=ter=mi=ne=ra=bien 10
  je=lai=me=ja=mes=com=pren=moi 8
  je=taimeaus=si=mais=la=jai=pas=vrai=ment=de=choix 11
  per=dre=la=mour=de=ma=vie 7
  ou=per=dre=u=ne=a=mie 7
  jes=pè=re=gar=der=les=deux 7
  adé=laï=de=par=done=moi=dai=mé=ses=yeux 10
  dai=mé=son=sou=rir 5
  dai=mé=son=sou=pir 5
  dai=mé=ses=main 4
  de=dé=tes=té=lui=di=re=a=de=main 10
  dai=mé=sa=fa=çon=de=me=dire=je=taime 10
  sa=fa=çon=de=me=dire=que=je=sui=belle 10
  adé=jai=peur=que=plu=ja=mais=tu=ne=maime 10
  que=pour=toi=je=ne=de=vienne=qu=ne=gène 10
  moi=mê=me=je=me=dé=gou=te 8
  je=me=don=ne=en=vie=de=vo=mir 9
  chui=vrai=ment=la=plus=nul=den=tre=tou=te 10
  je=compren=drai=que=de=ta=vie=tu=me=vir 10
  je=sui=vrai=ment=dé=so=lé 7
  de=te=la=voir=vo=lé 6
 • Phonétique : Adé Je Sui Désolé J’aime Ton James

  adelajdə ʒə sε ty la ʁɑ̃kɔ̃tʁe ɑ̃ pʁəmje
  ty noʁε pa dy mə lə pʁezɑ̃te
  ty la ʁɑ̃kɔ̃tʁe ɑ̃ bwatə o ʁɑ̃kaʁ
  il ε sɔʁti avεk twa mεz- il etε kɔ̃plεtəmɑ̃ fεjaʁ
  dəpɥi ty nə sεsə də tə fεʁə dε film
  lɥi il sɑ̃ fu də ta ɡələ tε ʒystə ynə də sεz- εks kɔpinə
  puʁ lə mɔmɑ̃ ʒə tε ʁjɛ̃ di
  mε sεt- ɛ̃pɔʁtɑ̃ ʒə sɔʁ avεk lɥi
  il ma di kil mεmə
  mwa ɔsi ʒə lεmə
  ʒε pœʁ də tə lə diʁə
  sε syʁ kə sa nə tə fəʁa pa ʁiʁə
  twa osi ty lεmə
  tɛ̃kjεtə pa ma pysə ʒə tεmə
  ʒε pœʁ də tə fεʁə mal
  sε puʁ sa kə puʁ lə mɔmɑ̃ ʒə nə di ʁjɛ̃
  ʒə nə sε pa kɔmɑ̃ sa va εtʁə o final
  ʒεspεʁə kə tu sə tεʁminəʁa bjɛ̃
  ʒə lεmə ʒamə kɔ̃pʁɛ̃ mwa
  ʒə tεmə osi mε la ʒε pa vʁεmɑ̃ də ʃwa
  pεʁdʁə lamuʁ də ma vi
  u pεʁdʁə ynə ami
  ʒεspεʁə ɡaʁde lε dø
  adelajdə paʁdɔnə mwa dεme sεz- iø
  dεme sɔ̃ suʁiʁ
  dεme sɔ̃ supiʁ
  dεme sε mɛ̃
  də detεste lɥi diʁə a dəmɛ̃
  dεme sa fasɔ̃ də mə diʁə ʒə tεmə
  sa fasɔ̃ də mə diʁə kə ʒə sɥi bεllə
  ade ʒε pœʁ kə ply ʒamε ty nə mεmə
  kə puʁ twa ʒə nə dəvjεnə kynə ʒεnə
  mwa mεmə ʒə mə deɡutə
  ʒə mə dɔnə ɑ̃vi də vɔmiʁ
  ʃɥi vʁεmɑ̃ la plys nyl dɑ̃tʁə tutə
  ʒə kɔ̃pʁɑ̃dʁε kə də ta vi ty mə viʁ
  ʒə sɥi vʁεmɑ̃ dezɔle
  də tə lavwaʁ vɔle
 • Syllabes Phonétique : Adé Je Sui Désolé J’aime Ton James

  a=de=laj=də=ʒə=sε=ty=la=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=ɑ̃pʁə=mje 13
  ty=no=ʁε=pa=dy=mə=lə=pʁe=zɑ̃=te 10
  ty=la=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=ɑ̃=bwa=tə=o=ʁɑ̃=kaʁ 11
  il=ε=sɔʁ=ti=a=vεk=twa=mε=zil=e=tε=kɔ̃=plεtə=mɑ̃=fε=jaʁ 16
  dəp=ɥi=ty=nə=sε=sə=də=tə=fε=ʁə=dε=film 12
  lɥi=il=sɑ̃=fudə=ta=ɡə=lə=tε=ʒys=təy=nə=də=sε=zεks=kɔ=pinə 16
  puʁ=lə=mɔ=mɑ̃=ʒə=tε=ʁj=ɛ̃=di 9
  mε=sε=tɛ̃=pɔʁ=tɑ̃=ʒə=sɔʁ=a=vεk=lɥi 10
  il=ma=di=kil=mε=mə 6
  mwa=ɔ=si=ʒə=lε=mə 6
  ʒε=pœ=ʁə=də=tə=lə=di=ʁə 8
  sε=syʁ=kə=sa=nə=tə=fə=ʁa=pa=ʁiʁə 10
  twa=o=si=ty=lε=mə 6
  tɛ̃=kjε=tə=pa=ma=py=sə=ʒə=tε=mə 10
  ʒε=pœ=ʁə=də=tə=fε=ʁə=mal 8
  sε=puʁ=sakə=puʁ=lə=mɔ=mɑ̃=ʒə=nə=di=ʁjɛ̃ 11
  ʒə=nə=sε=pa=kɔ=mɑ̃=sa=va=εtʁəo=fi=nal 11
  ʒεs=pε=ʁə=kə=tusə=tεʁ=mi=nə=ʁa=bjɛ̃ 10
  ʒə=lε=mə=ʒa=mə=kɔ̃=pʁɛ̃=mwa 8
  ʒə=tεməo=si=mε=la=ʒε=pa=vʁε=mɑ̃=də=ʃwa 11
  pεʁ=dʁə=la=muʁ=də=ma=vi 7
  u=pεʁ=dʁə=y=nə=a=mi 7
  ʒεs=pε=ʁə=ɡaʁ=de=lε=dø 7
  a=de=laj=də=paʁdɔnə=mwa=dε=me=sε=ziø 10
  dε=me=sɔ̃=su=ʁiʁ 5
  dε=me=sɔ̃=su=piʁ 5
  dε=me=sε=mɛ̃ 4
  də=de=tεs=te=lɥi=di=ʁə=a=də=mɛ̃ 10
  dε=me=sa=fa=sɔ̃də=mə=di=ʁə=ʒə=tεmə 10
  sa=fa=sɔ̃də=mə=di=ʁə=kə=ʒə=sɥi=bεllə 10
  a=de=ʒε=pœʁ=kə=ply=ʒa=mε=tynə=mεmə 10
  kə=puʁ=twaʒə=nə=də=vjε=nə=ky=nə=ʒεnə 10
  mwa=mε=mə=ʒə=mə=de=ɡu=tə 8
  ʒə=mə=dɔ=nə=ɑ̃=vi=də=vɔ=miʁ 9
  ʃɥi=vʁε=mɑ̃=la=plys=nyl=dɑ̃=tʁə=tu=tə 10
  ʒə=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁεkə=də=ta=vi=ty=mə=viʁ 10
  ʒə=sɥi=vʁε=mɑ̃=de=zɔ=le 7
  də=tə=la=vwaʁ=vɔ=le 6

PostScriptum

aidez moi svp je sui pomé. est-ce que je doi lui dire que jaime le mec quel considère comme l’homme de sa vie alors que lui ne la jamais aimé ? merci davance

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
28/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour-Amitié
Publié le 06/09/2005 19:13

L'écrit contient 286 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Misspeco

Récompense

0
0
0