Poème-France.com

Poeme : Lui/toiLui/toi

Lorsque tu me prends dans tes bras
Je n’ai qu’une envie : rester près de toi
Mais lorsque vien la nuie
Je pense a lui
Mes reves en sont plein
Sa ne me fait pas de bien
Lorsque je le vois partir vers ne autre
Je creve de jalousie est ce ma faute ? !
Mais toi lorsque tu vois tes amies
Sa me fait peur aussi
J’ai du mal a meusurer mes sentiments
Qu’ils soient passés ou présents
Car ce n’est pas la premiere fois
Que je ressens ces choses la
A chaque fois c’était avec vous
Et ensuite vous en deveniez fous
Tu change de façon de penser
Tu ne veux plus par moi etre aimé
Tu dis que je te fais trop soufrir
Quand tu me vois avec lui sourir
Mais je n’arrive pas
A me controler devant lui et toi
Je suis désolée
De ne pas savoir vous aimer…
Moi

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lɔʁskə ty mə pʁɑ̃ dɑ̃ tε bʁa
ʒə nε kynə ɑ̃vi : ʁεste pʁε də twa
mε lɔʁskə vjɛ̃ la nɥi
ʒə pɑ̃sə a lɥi
mε ʁəvəz- ɑ̃ sɔ̃ plɛ̃
sa nə mə fε pa də bjɛ̃
lɔʁskə ʒə lə vwa paʁtiʁ vεʁ nə otʁə
ʒə kʁəvə də ʒaluzi ε sə ma fotə ? !
mε twa lɔʁskə ty vwa tεz- ami
sa mə fε pœʁ osi
ʒε dy mal a møzyʁe mε sɑ̃timɑ̃
kil swae pasez- u pʁezɑ̃
kaʁ sə nε pa la pʁəmjəʁə fwa
kə ʒə ʁəsɛ̃ sε ʃozə la
a ʃakə fwa setε avεk vu
e ɑ̃sɥitə vuz- ɑ̃ dəvənje fus
ty ʃɑ̃ʒə də fasɔ̃ də pɑ̃se
ty nə vø plys paʁ mwa εtʁə εme
ty di kə ʒə tə fε tʁo sufʁiʁ
kɑ̃ ty mə vwaz- avεk lɥi suʁiʁ
mε ʒə naʁivə pa
a mə kɔ̃tʁɔle dəvɑ̃ lɥi e twa
ʒə sɥi dezɔle
də nə pa savwaʁ vuz- εme…