Poème-France.com

Poeme : Tu Bousilles Et Recrée Mon Bonheur…Tu Bousilles Et Recrée Mon Bonheur…

J’avais bien ncommencer cette journée
Mais tu as tout bousiller
Je voulais te parler
Tu ne m’as meme pas laisser soufler
Que dois je faire maintenant ?
Essayer de te prendre la main doucement ?
Mais a quoi
Bon puisque tu m’as toujours dit non ?
Meme lorsque tu fais semblant
De t’interesser a moi vraiment
Tu finis par tout déchirer
En regardant de son coté
Alors je reste la
Ne sachant pas quoi faire de moi…
Pour toi je vais re-sourir
Je vais me forcer a rire
Puis je n’aurais plus besoin de me forcer
Puisque tu seras a mes cotés
Et c’est ainsi que je te pardonne tout
C’est ainsi qu’on fini par devenir fou…
Moi

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒavε bjɛ̃ nkɔmɑ̃se sεtə ʒuʁne
mε ty a tu buzije
ʒə vulε tə paʁle
ty nə ma məmə pa lεse sufle
kə dwa ʒə fεʁə mɛ̃tənɑ̃ ?
esεje də tə pʁɑ̃dʁə la mɛ̃ dusəmɑ̃ ?
mεz- a kwa
bɔ̃ pɥiskə ty ma tuʒuʁ di nɔ̃ ?
məmə lɔʁskə ty fε sɑ̃blɑ̃
də tɛ̃təʁese a mwa vʁεmɑ̃
ty fini paʁ tu deʃiʁe
ɑ̃ ʁəɡaʁdɑ̃ də sɔ̃ kɔte
alɔʁ ʒə ʁεstə la
nə saʃɑ̃ pa kwa fεʁə də mwa…
puʁ twa ʒə vε ʁə suʁiʁ
ʒə vε mə fɔʁse a ʁiʁə
pɥi ʒə noʁε plys bəzwɛ̃ də mə fɔʁse
pɥiskə ty səʁaz- a mε kɔte
e sεt- ɛ̃si kə ʒə tə paʁdɔnə tu
sεt- ɛ̃si kɔ̃ fini paʁ dəvəniʁ fu…