Poème-France.com

Poeme : Poeme Sans Rien De Particulier (Désolée Pour Le PoePoeme Sans Rien De Particulier (Désolée Pour Le Poe

Je ne sais plus quoi écrire
Je ne sais plus que vous dire…
Tous mes sentiments semblent morts
Pendant que devant l’ordi je m’endors
Sans méchanceté
Vous m’ennuyez
Sa fait 1H30 qu’il n’y a rien de nouveau
1H30 que pour moi il ne fait plus beau
Vos poemes sont mes soleils
S’il n’y en a plus je suis en veille
Alors éclairez moi réveillez « ça »
Cette echose sans vie
Qui s’ennuie
Racontez moi
Toutes vos peines toutes vos joies
Laissez moi me faire bercer
Par vos commentaires tant espérés
Laissez moi dormir
Plutot que de vous dire
Tout ce que je porte au fond de moi
Et tout ce que jamais personne (a part vous un jour sur mes poemes) ne saura
J’ai peur de me livrer
Peur de me confier
Et toutes ces histoires déja contées
Disons que j’étais forcée
Par le surplus de ce poids
Qui était encore en moi
Alors je vous laisse en attendant de la nouveauté
En attendant vos autres poemes a arriver
Moi

PostScriptum

premiere fois que j’écris autant et pour un truc sans interet vraiment. . . .


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nə sε plys kwa ekʁiʁə
ʒə nə sε plys kə vu diʁə…
tus mε sɑ̃timɑ̃ sɑ̃ble mɔʁ
pɑ̃dɑ̃ kə dəvɑ̃ lɔʁdi ʒə mɑ̃dɔʁ
sɑ̃ meʃɑ̃səte
vu mɑ̃nyie
sa fε œ̃ aʃ tʁɑ̃tə kil ni a ʁjɛ̃ də nuvo
œ̃ aʃ tʁɑ̃tə kə puʁ mwa il nə fε plys bo
vo poəmə sɔ̃ mε sɔlεj
sil ni ɑ̃n- a plys ʒə sɥiz- ɑ̃ vεjə
alɔʁz- eklεʁe mwa ʁevεjz « sa »
sεtə εʃozə sɑ̃ vi
ki sɑ̃nɥi
ʁakɔ̃te mwa
tutə vo pεnə tutə vo ʒwa
lεse mwa mə fεʁə bεʁse
paʁ vo kɔmɑ̃tεʁə tɑ̃ εspeʁe
lεse mwa dɔʁmiʁ
plyto kə də vu diʁə
tu sə kə ʒə pɔʁtə o fɔ̃ də mwa
e tu sə kə ʒamε pεʁsɔnə (a paʁ vuz- œ̃ ʒuʁ syʁ mε poəməs) nə soʁa
ʒε pœʁ də mə livʁe
pœʁ də mə kɔ̃fje
e tutə sεz- istwaʁə deʒa kɔ̃te
dizɔ̃ kə ʒetε fɔʁse
paʁ lə syʁply də sə pwa
ki etε ɑ̃kɔʁə ɑ̃ mwa
alɔʁ ʒə vu lεsə ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ də la nuvote
ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ voz- otʁə- poəməz- a aʁive